Meny

Överköp och hyra

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Personer som vistas i kommunen men som inte är folkbokförda här

När en person som inte är folkbokförd i Kristianstad kommun kommer på tillfälligt besök kan det vara aktuellt med förskrivning av hjälpmedel. I första hand ska förskrivaren informera om vilka andra möjligheter det finns att få tag i hjälpmedel exempelvis att man kan köpa eller hyra via hjälpmedelsföretag/annat företag. Väljer kunden att göra det faller detta inom egenansvaret och någon förskrivning av hjälpmedel behöver inte göras.

I de fall det inte finns möjlighet att köpa eller hyra lämpligt hjälpmedel av ett hjälpmedelsföretag/annat företag kan Omsorgsförvaltningen hyra ut hjälpmedel till annan vårdgivare. Patienten kontaktar då sin bosättningskommun (kan även vara ett landsting i vissa delar av Sverige) som har ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser samt kostnadsansvaret för hjälpmedel. Förskrivaren informerar patienten om kostnaden för hemsjukvård och hyran av hjälpmedel. Står bosättningskommunen för kostnaden ska patienten kunna lämna skriftliga uppgifter (e-post eller fax från bosättningskommunen) om vem som fattat beslutet samt en fakturaadress. Står inte bosättningskommunen för kostnaden blir inte hyra av hjälpmedel från Omsorgsförvaltningen aktuellt då vi inte hyr ut till enskilda patienter. 

Blir det aktuellt med hyra av hjälpmedel ska Omsorgsförvaltningens förskrivare förskriva hjälpmedlet och den som ska använda hjälpmedlet måste vara med vid utprovningen. Bedöms uthyrningstiden understiga fem månader debiteras all hyra vid ett tillfälle, efter återlämnandet av hjälpmedlet. Längre uthyrningstider än fem månader bör undvikas men bedöms uthyrningstiden bli långvarig debiteras hyran månadsvis.

I dagjournalen skrivs att bosättningskommunen ska betala hemsjukvårdsavgiften och adress ska anges var fakturan ska skickas. När det gäller hjälpmedel finns en specifik hyresblankett som ska fyllas i och skrivas under av både den som hyr hjälpmedlet och den som förskriver det. När hjälpmedlet är återlämnat eller om behovet bedöms bli långvarigt faxas blanketten till hjälpmedelssamordnare med ansvar för hjälpmedelsbudgeten. När hjälpmedel som lånats längre än fem månader återlämnas ska hyreskontraktet faxas till enhetschefen enligt ovan.

Transportrullstol

Transportrullstol kan lånas ut för kortvarigt bruk, maximalt fyra dagar. Transportrullstolen kan hämtas och lämnas på Medborgarcenter. Kontakt tas via telefon 044-13 50 00. Ingen avgift utgår för detta.

Kommuninvånare som vistas tillfälligt på annan ort utanför kommunen

En kommuninvånare i Kristianstad kommun som vistas tillfälligt på annan ort utanför kommunen får lov att ta med sig förskrivna hjälpmedel. Patienten/närstående ansvarar själv för att hjälpmedlet/hjälpmedlen används på ett säkert sätt i den tillfälliga bostaden/närmiljön.

Finns det behov av att hyra hjälpmedel från annan kommun/region/privat uthyrare kontaktas respektive enhetschef för legitimerad personal för beslut i det enskilda ärendet.

Kommuninvånare som vistas tillfälligt på annan ort inom kommunen

En kommuninvånare som vistas tillfälligt på annan ort inom Kristianstad kommun får lov att ta med sig förskrivna hjälpmedel till det tillfälliga boendet. Patienten ansvarar själv för att hjälpmedlet används på ett säkert sätt i den tillfälliga bostaden/närmiljön.

Finns det behov av dubbelutrustning till exempelvis till en sommarstuga får patienten ordna detta själv. Patienten informeras om vilka möjligheter det finns att köpa/hyra hjälpmedel av hjälpmedelsföretag/andra företag.

Vid behov av kontakt med legitimerad personal är det arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut i det ordinarie området som kontaktas.

Överköp av hjälpmedel från annan vårdgivare

Överköp från Region Skåne görs då en patient fyller 20 år och ansvaret för förskrivning av vissa hjälpmedel övergår till kommunen. Överköp från annan vårdgivare kan också vara aktuellt då en patient flyttar till oss från annan kommun.

Överköp 20-åring

 • Region Skånes förskrivare gör en bedömning av aktuellt hjälpmedelsbehov. Underlag på vilka hjälpmedel som är aktuella att köpa över skickas från regionens hjälpmedelsverksamhet.
 • Hjälpmedelsamordnare skickar ett ärende via e- tjänst till aktuellt kontor, en kopia på underlaget skickas via Lifecare meddelande till aktuell arbetsterapeut/ fysioterapeut
 • Ansvarig legitimerad personal gör en bedömning av behov av hjälpmedel i samband med hembesök, utgå från de kommunala riktlinjerna.
 • Ansvarig legitimerad personal i kommunen beställer en besiktning via arbetsorder i verksamhetssystemet för hjälpmedel på de hjälpmedel som är aktuella utifrån behovsbedömning. Skriv personuppgifter, vilka hjälpmedel som ska besiktigas samt att det gäller överköp. I arbetsorderna ska individkort, hjälpmedlets ålder, serienummer, leverantörens artikelnummer, FU och/eller uppgifter över historik av service och underhåll.
 • Teknikern från HÖS kontaktar patienten och genomför besiktning. Finns hjälpmedlen på annan ort, exempelvis i skola i annan del av landet får förskrivaren diskutera med enhetschef avseende besiktning. Besiktningsprotokollet bifogas i verksamhetssystemet för hjälpmedel.
 • Förskrivaren bedömer därefter aktuellt hjälpmedelsbehov dels utifrån utlåtandet från teknikern som ligger till grund för förskrivarens ställningstagande till överköp eller om ett nytt hjälpmedel ska förskrivas dels utifrån de rutiner som Kristianstad kommun har ex vis när det gäller dubbelutrustning, tre- hjuliga cyklar och så vidare. Kostnader för hjälpmedlet får inte överstiga det pris hjälpmedlen haft om de köpts in genom HÖS. Vid överköp ska ansvarig enhetschef alltid kontaktas för dialog kring kostnader.
 • Vid beslut om överköp skrivs underlaget på och returneras till Region Skånes hjälpmedelsverksamhet av hjälpmedelssamordnare. Ange tydligt vilka hjälpmedel som ska respektive inte ska köpas över. Spara en egen kopia.  
 • Överköpta hjälpmedel ska märkas med nya individnummer av ansvarig legitimerad personal. Individnummer fås från HÖS. Blankett id-märkning av hjälpmedel används för att få rätt uppgifter. (Hjälpmedelssamordnare skickar in information till HÖS – när underlag + individmärkning kommer i retur, skickas detta till resp. förskrivare som ansvarar för ärendet)
 • Vid behov av rådgivning kontaktas enhetschef för legitimerad personal

Övriga överköp

 • Underlag på aktuella hjälpmedel skickas från ansvarig vårdgivare.
 • Finns möjlighet att få besiktning genomförd ska detta göras. Kan endast ske om patienten bor i HÖS upptagningsområde.
 • Vid överköp ska ansvarig enhetschef alltid kontaktas gällande kostnader.

Försäljning av hjälpmedel

Omsorgsförvaltningens hjälpmedelsverksamhet har ingen försäljning av hjälpmedel till enskilda personer. Ibland sker försäljning till annan vårdgivare i samband med att kunden flyttar till annan kommun eller region. För värdering av hjälpmedlet tas kontakt med HÖS som räknar ut restvärdet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.