Meny

Läkemedelsgenomgångar

Ansvaret för och genomförandet av basala och fördjupade läkemedelsgenomgångar.

Syftet med läkemedelsgenomgångar är att öka säkerheten och kvaliteten i läkemedelsbehandlingen till äldre. Skyldigheten gäller för den vårdgivare som har läkare anställda i sin verksamhet. Läkaren ska vid behov samarbeta med bl.a. kommunens hälso- och sjukvårdspersonal.

Enkel (Basal) läkemedelsgenomgång

Vårdgivaren ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenomgång vid

  1. Besök hos läkare i öppen vård
  2. Inskrivning i sluten vård
  3. Påbörjad hemsjukvård
  4. Inflyttning i särskilt boende eller bostad med särskild service för funktionsnedsatta

Utöver detta ska de patienterna dessutom erbjudas minst en årlig enkel läkemedelsgenomgång.

Fördjupad (Tvärprofessionell) läkemedelsgenomgång

Om patienten bor på särskilt boende, har kommunal hemsjukvård eller behandlas med 5 eller fler läkemedel, är 75 år + och sjukhusvårdas, bör tvärprofessionell läkemedels-genomgång erbjudas årligen, eftersom dessa patientgrupper löper störst risk för läkemedelsrelaterade problem och läkemedelsorsakade sjukhusinläggningar

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång ska genomföras enligt "Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar", Enligt Skånemodellen krävs att geriatriker, klinisk farmakolog eller apotekare deltar vid en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång.

Samverkan med kommunens hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterska ska aktivt delta i den tvärprofessionella läkemedelsgenomgången på förfrågan av läkare. Sjuksköterskan förbereder genom insamling av uppgifter och provtagning som ordineras av läkaren. Vårdcentralerna ska i samverkan med kommunens hälso- och sjukvård planera för att det genomförs fler läkemedelsgenomgångar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.