Läkemedelsförråd

Rutin för läkemedelsförråd.

I kommunen finns läkemedelsförråd med läkemedel som innehåller de vanligaste och viktigaste läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer.  Uttag ur förråden begränsar behovet av akutbesök under jourtid samt minskar antalet akuta ordinationsändringar i Dosförpackade läkemedel.

Innehållet i läkemedelsförråden och rutiner för utlämning fastställs av Region Skånes Läkemedelsråd. Se Läkemedelsförråd-kommunal hemsjukvård.

Ansvar

Endast de sjuksköterskor som ansvarar för basläkemedelsförråden har befogenhet att rekvirera läkemedel från Apotek till förrådet. Behöriga utses av MAS.

Dessa har ansvar för att det finns tillräcklig mängd läkemedel tillgängliga i basläkemedelsförrådet.

Ansvariga sjuksköterskor för närförråden ansvarar för att de läkemedel som skall finnas i dessa förråd  finns hemma enligt uppgjord lista samt att lokal rutin upprättas i samråd med basläkemedelsförrådsansvarig.

Samtliga  sjuksköterskor har ett ansvar för att då det varit stor åtgång av ett läkemedel rapportera detta till basförråds-/närförrådsansvarig sjuksköterska.

Basläkemedelsförrådsansvariga sjuksköterskor är ansvariga för att upprätta lokala rutiner för beställning, rekvisition, leverans, uttagsregistrering från förrådet, kontroll av narkotiska preparat, temperaturkontroll kylskåp samt städrutiner.

 När skall förrådet användas?

 • Läkemedel från basläkemedelsförråden skall användas till patienter med stadigvarande insatser från hemsjukvården och när sjuksköterskan övertagit läkemedelshanteringen. Uttag kan ske enligt generella direktiv och/eller skriftlig ordination av läkare
 • Läkemedel lämnas ut till patienten i avvaktan på receptexpediering på apotek eller insättning på E Dos.
 • När det gäller läkemedel som skall sättas in på E Dos lämnas dessa ut till nästa ordinarie dospåsar levereras.
 • Antibiotika lämnas ut i hel kur vid akuta infektioner då läkare bedömt att behandling måste påbörjas samma dygn. Recept skall då inte utfärdas. Registrering av ordinationen skall ske på E Dos-receptet i enlighet med apotekets anvisningar. I fältet för ”Akut” skrivs ”BF” (Bas-Förråd)

Nya läkemedel i basförrådet med anlednig av Covid 19

Palliativa läkemedel

Vi står inför en utveckling där vi kommer att vårda äldre med Covid-19 infektion på våra äldreboende. Det blir en utmaning att ge god symtomlindring och bästa möjliga palliativa vård. Socialstyrelsens har nu publicerat råd om palliativ vård vid covid-19 och i stöd av dessa har regionen uppdaterat lista över läkemedel som ska finnas i kommunalt läkemedelsförråd och som behandlingsrekommendation.

För riktlinjen från Socialstyrelsen se under Coronapandemi eller Palliativ vård.

För förteckning över nya läkememdel se länk nedan.

OBS! Bland de nya läkemedlen finns även två sorters antibiotika. Från och med 26/6- 2020 kan sjuksköterska ta emot ordination på antibiotika och administrera det i hemmet enligt rutin (23/6- 2020).  

Injektion antibiotika i hemmet.pdf

Injektion antibiotika i hemmet. Praktisk vägledning.pdf

Riktlinjer-angaende-forandring-i-sortimentet-kommunalt-lakemedelsforrad-med-anledning-av-covid-19---antibiotika (region)

Anafylaxi

I samband med administrering av injektion antibiotika behöver du som sjuksköterska ha beredskap för anafylaxi. Se under länk nedan för gällande rutiner.

Riktlinjer-och-direktiv/anafylaktiska-reaktioner-i-kommunal-hemsjukvard

Midazolam åter till basförrådet (16/9-2020)

Läkemedelsrådet har fattat beslut om att:

 • Ta bort Stesolid Novum för injektion samt
 • Tillgängliggöra midazolam injektion 1 mg/ml för beställning i kommunala basläkemedelsförrådsortimentet tillsammans med midazolam nässpray 2.5mg.

Observera att det är viktigt att endast beställa om behov föreligger.

Nedan kan du läsa fullständig rutin om förändring i sortiment i den kommunala basförrådet.

Förandring-i-kommunalt-basforrad/uppdaterad rutin. September 2020

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.