Läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering

Inledning

Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården är att den ska vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att den enskilde själv svarar för sina ordinationer, omhändertagande och förvaring av den egna medicinen, dvs egenvård.

Lokala rutiner för läkemedelshantering

De lokala rutinerna för läkemedelshantering utgår från rekommendationerna i Vårdhandboken

 • Rutinerna ska vara kända av all berörd personal
 • Enheterna ska själva upprätta rutiner gällande läkemedelsleveranser, nyckelhantering, rekvisition, hållbarhetskontroller, temperaturkontroller, hygien- och städning i läkemedelsförråd, ansvarsfördelning vid narkotikahantering. 

 

Egenvård

Det är den förskrivande legitimerade yrkesutövaren i hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska göra bedömningen om en läkemedelshanteringen kan utföras som egenvård. Behöver den enskilde praktisk hjälp med sin läkemedelshantering på grund av rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning, kan denna hjälp ges av personal utan att delegering sker. Förutsättningen för detta är att den som har förskrivit läkemedlet gjort en skriftlig egenvårdsbedömning och planering i samråd med den enskilde. Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att bedömningen om egenvård är korrekt gjord och att den omprövas när förutsättningarna ändras. En åtgärd kan bedömas som egenvård när vårdnadshavarna eller närstående utför åtgärden, men räknas som hälso- och sjukvård när den enskilde befinner sig på t.ex. ett korttidsboende. 

Ansvarsfördelning läkemedelshantering

När den ordinerande läkaren bedömer att patienten inte längre klarar läkemedelshanteringen själv, kan ansvaret överlåtas till ansvarig sjuksköterska. Bedömningen ska göras i samråd med patienten. Beslut, datum, namn på ordinatören samt ansvarsfördelningen ska dokumenteras i patientjournalen. Information till ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården görs genom t.ex. genom remiss, via Mina planer eller blanketten mall för läkarbeslut om övertag av läkemedelshantering. Det ska tydligt framgå av dokumentationen, under ordination läkemedelsbehandling, vad ansvaret omfattar. Beakta att det bästa/säkraste ur både patientsäkerhet och personalsäkerhet är Dosdispenserade läkemedel.

I de fall sjuksköterskan har tagit över ansvaret för läkemedelshanteringen ska läkemedel, om inga hinder finns, Dosdispenseras. Vårdplan upprättas för patientens läkemedelshantering och förvaras i den "Blå mappen".

Sjuksköterskan kan efter bedömning delegera delmoment av patientens läkemedelshantering enligt gällande rutiner. Delegering ska vara skriftlig, personlig, tidsbegränsad och klart definierad. (Se separat rutin för delegering). Iordningsställande av flytande narkotika får ej delegeras!

Studerande får iordningställa och överlämna patientdos under tillsyn av legitimerad sjuksköterska. Sjuksköterskor under specialistutbildning har ansvar inom ramen för sin legitimation.

Ordination

Patientens läkare eller sjuksköterska med förskrivningsrätt ansvarar för ordination till enskild patient, samt för råd och information gentemot den enskilde patienten.

Huvudregeln är att läkemedel ska ordineras skriftligt. 

Ordinationen ska innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, indikation, administrationssätt och tidpunkt för administrering. Vid behovsordinationer ska även innehålla max/dygnsdos.

Doseringar ska anges som antalet tabletter eller andra avdelande läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle.

Om anhörig/närstående ordinerar

Om anhörig eller närstående med förskrivningsrätt, vill ändra i patientens läkemedelsordination, ska detta följa samma rutiner som vid övriga ordinationer. Förskrivaren ska skriftligt ange ordinationen i patientens ordinationshandling, underrätta patientansvarig läkare om åtgärden samt i förekommande fall utfärda recept.

Vid korttidsvistelse/växelvård

Hälso- och sjukvården har ett ansvar för att bedömningen om egenvård är korrekt gjord och att den omprövas när förutsättningarna ändras. En åtgärd kan bedömas som egenvård när vårdnadshavarna eller närstående utför åtgärden, men räknas som hälso- och sjukvård när den enskilde befinner sig på t.ex. ett korttidsboende. 

För att läkemedelshanteringen ska skötas som egenvård på korttiden/växelvård krävs en ny egenvårdsbedömning av förskrivande legitimerad personal vid varje vistelse på korttiden/växelvården. Först då kan omvårdnadspersonalen lämna över läkemedlen utan delegering. Så länge detta inte är gjort är det vi som har hela ansvaret och kan alltså inte ta över en delad dosett/dospåsar som en patient eller anhöriga har med sig. Patientens egna läkemedel ska delas upp av sjuksköterskan i ny dosett efter ordinationsunderlaget.

Ordinationshandling

Den sjuksköterska eller läkare som ansvarar för vården av en patient ska svara för att aktuella läkemedelsordinationer finns samlade på ett ordinationskort/medicinlista eller på en annan ordinationshandling. Medicinlistan ska signeras och det ska framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Sjuksköterskan kan gärna förtydliga på ordinationsunderlaget om läkemedlet finns i dosett eller ska tas ur förpackning.
Sjuksköterskan ansvarar alltid för att det finns en samlad bild av patientens läkemedelsordinationer. Sjuksköterskan kan sammanställa olika ordinationsunderlag på en Medicinlista. Den sjuksköterska som sammanställer medicinlistan ska datera och signera listan och den sjuksköterska som kontrollerar att uppgifterna är rätt överförda ska signera kontrollen. De olika ordinationsunderlagen som ligger till grund för Medicinlistan måste då sparas tillsammans med medicinlistan.  

Olika typer av ordinationshandlingar

Ordinationshandling i Pascal för patienter som har dosdispenserade läkemedel eller Medicinlista för de patienter som har sina läkemedel delade i dosetter. Det finns också en speciell ordinationshandling för Insulin, samt en ordinationshandling för Waran. Se Riktlinje och rutin Dosförpackade läkemedel
Ordinationen för ögondroppar ska finnas med på patientens samlade läkemedelslista eller finnas på en separat ordinationshandling signerat av en läkare.  Ordinationsunderlaget ska sitta under flik 2 i den blå läkemedelsmappen/pärmen.

Ordinationshandling Pascal

Tryck gärna ut ordinationshandlingen ensidigt. Finns det flera sidor häfta ihop dem i mitten för att underlätta läsbarheten.

Vid medicinändring ska ny ordinationshandling hämtas i Pascal, kontrolleras att den stämmer överens med aktuell medicinering och sättas in i den blå mappen. Är en journalhandling.  

Om dosreceptet trycks ut från Pascal, för att användas som sjuksköterskans arbetsexemplar på expeditionen, ska dosreceptet förstöras/kastas, när ny leverans med nytt dosrecept kommer.

Ordinationshandling Insulin

För insulin finns särskild ordinationshandling, "Ordinationsunderlag för Insulin". På ordinationshandlingen ska endast registreras vilken sorts insulin som är ordinerat. På "Ordinationsunderlaget för Insulin" skriver Sjuksköterska eller läkare aktuell dos. Endast det senaste giltiga ordinationsunderlaget ska finnas hos patienten. Detta måste vara rätt och tydligt ifyllt med datum och namn på ordinerande läkare eller diabetessjuksköterska.  Vid förändring i ordinationen skrivs ett nytt underlag. Det ska också finnas namn på den sjuksköterska som har skrivit in ordinationen om det är en muntlig ordination.

Ordinationshandling Waran och NOAK (Nya Orala Antikoagulantia)

Waran: Pk-prov tages, svaret kommer från AK-mottagningen -  sjuksköterska bevakar att svar kommer. I svaret står ordinationen(antal tablett/dag) samt när nästa prov ska tagas. Ordinationen sätts in under flik 6 i Blå Mappen. Datum för nästa provtagning skrivs in i Att göra listan, samt när nästa delning ska ske. Justera eventuellt i redan delad dosett. Vid telefonordination från AK-mottagningen ska rutinen för telefonordination följas. 

Sjuksköterskan dokumenterar att patienten står på blodförtunnande läkemedel, under observation! i omvårdnadsjournalen. Tryck ut observationen från journalsystemet och sätt in den under flik 6, före Waranordinationen. Informera omvårdnadspersonalen.

NOAK: Läkemedlen är en alternativ behandling till behandling med Waran och behöver inte ställas in med blodprover. Preparaten ordineras inte separat utan finns med på ordinationshandlingen tillsammans med ev. övriga läkemedel. Sjuksköterskan dokumenterar att patienten står på blodförtunnande läkemedel, under observation! i omvårdnadsjournalen. Tryck ut observationen från journalsystemet och sätt in den under flik 6, hänvisa till vad preparatet heter och att det finns ordinerat på ordinationsunderlaget samt informera omvårdnadspersonalen.

Telefonordination

Läkemedel får ordineras per telefon om den som ordinerar läkemedlet är förhindrad att komma till patienten.

Ordinationer per telefon ska tas emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandlingen av en sjuksköterska. Namnet på den som har ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordinationen ska anges tillsammans med hela ordinationen och sjuksköterskans signum.

Vid ordinationer per telefon ska sjuksköterskan motläsa ordinationen för att få den bekräftad. Läkaren ska snarast bekräfta ordinationen skriftligen.

Iordningställande

Iordningställande av läkemedel är normalt en sjuksköterskeuppgift och får endast ske enligt ordinationshandling till exempel Pascal eller annan medicinlista. Rutinen ska vara att läkemedel ska iordningställas, överlämnas och intas i den enskildes bostad. Om det ska göras avsteg från denna rutin ska det vara bundet till en viss patient samt godkännas av MAS och dokumenteras i vårdplanen.

Dosett

Grunden är att omvårdnadsansvarig sjuksköterska alltid ska iordningställa dosett. Dosetterna ska vara märkta med patientens namn och personnummer. Den som iordningställer läkemedel i Dosett ska kontrollera patientens identitet, läkemedlets namn, styrka och läkemedlets form samt dosen och doseringstidpunkten mot aktuell ordinationshandling. Iordningställande av läkemedel i dosett ska inte ske för längre period än 14 dagar, då vissa läkemedel inte garanteras hållbarhet utanför originalförpackning för längre tid än så. Dosetterna ska vara märkta med datum då de påbörjas. Dosettdelning dokumenteras av sjuksköterskan i ProCapita.

Endast i undantagsfall, om omvårdnadsansvarig sjuksköterska bedömer att patientsäkerheten kan garanteras, är det möjligt att delegera dosettdelning till omvårdnadspersonal. I dessa fall skrivs en delegering som gäller för just denna patient och till denna personal. Beslutet ska dokumenteras i en omvårdnadsplan av omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Personalen ska då signera dosettdelningen på signeringslista läkemedel under rubriken Delegerad dosettdelning som sjuksköterskan skriver dit.

Vid behovsläkemedel

Vid behovsläkemedel ska som regel läggas in i läkemedelsskåpet i hel förpackning. Är det en blisterkarta så ska den dispenseras i läkemedelspåsar. När ett vid behovsläkemedel dispenseras i läkemedelspåsar ska påsen märkas med namn, personnummer, preparatnamn, styrka, datum, sjuksköterskans signum och det batchnummer som står på förpackningen.( För spårbarhetens skull.) Är det lösa tabletter/kapslar som dispenseras så ska det stå datum då läkemedlen ska kasseras, dvs 14 dagar efter att de tas ur sin originalförpackning.

Dosdispenserade läkemedel

Patienter med dosdispenserade läkemedel bör alltid ha två tomma dosetter i reserv enligt Läkemedelsrådets anvisningar. Detta för att minimera riskerna i samband med en eventuell krissituation då dosförpackade läkemedel inte kan levereras. Sjuksköterskan stämmer av leveransen av dospåsarna mot medföljande packlista samt signerar att den är mottagen. Sjuksköterskan kontrollerar första dygnets doser vid medicinändring samt att originalförpackning stämmer överens med aktuell ordinationshandling.

Omvårdnadspersonal som hämtar dospåsarna skall signera med sin namnteckning på samma packlista. Sjuksköterskan sparar packlistan tills nästa leverans. I de fall Dosleverans kommer på tid som inte gör det möjligt att leverera ut till patientens bostad kan sjuksköterskan förvara leveransen inlåst på sin expedition tills leverans ut i patientens läkemedelsskåp är möjlig.

Den personal som levererar dosrullarna till patientens läkemedelskåp signerar på signeringslistan Läkemedel, under rubriken "Levererad Dos". För levererad originalförpackning signeras på signeringslista Läkemedel under rubriken "Levererad originalförpackning". Vid medicinändring, då något läkemedel ska tas bort ur dospåsen, ska alla läkemedel för aktuell period läggas över i dosett. Det är inte tillåtet att klippa upp i dospåsarna och vare sig plocka i eller ur läkemedel. Svensk Dos garanterar bara innehållet om dospåsarna är hela.

Administration

Överlämning

När sjuksköterskan ansvarar för patientens läkemedelshantering ska signeringslista läkemedel upprättas av ansvarig sjuksköterska enligt aktuell ordinationshandling och signera på baksidan av signeringslista läkemedel. Om det finns två eller flera olika ögondroppar, insulin, inhalationer m.m. så ska alltid preparatnamnen skrivas ut. Doseringen får däremot inte skrivas ut på signeringslista läkemedel! Signeringslistan ska upprättas i tidsangivelse med början kl.06:00 och därefter i tidsföljd. Lämna mellanrum mellan tiderna. Vid ordinationsändring ska, om det inte finns plats under det klockslag som gäller, en ny signeringslista läkemedel upprättas.

En signeringslista per/månad. Signeringslista läkemedel ska vara vit och ska sitta i den "Blå mappen" Underlag för signeringslista läkemedel får inte sparas på USB-minne, där namn och födelsedata eller rumsnummer framgår, på grund av sekretessregler. 

Överlämnandet ska signeras för varje typ av dispensering (dosett eller dospåse), för varje beredningsform och klockslag. Innan överlämning ska samtliga säkerhetskontroller utföras samt stämmas av mot ordinationsunderlag/en.

De läkemedel som finns upptaget som stående dispenserade eller stående läkemedel i originalförpackning ska skrivas in på signeringslista läkemedel.
Vid behovsläkemedel ska föras in på lista för Behovsmedicinering (se nedan).

Teckenförklaring

Använd teckenförklaringen som finns på baksidan av signeringslista läkemedel.

Befintlig teckenförklaring 1+ signum på signeringslista läkemedel ska användas för att ange att medicineringen har uteblivit. Kontakta sjuksköterska och dokumentera orsak.

När anhörig planeras överlämna läkemedlen till patienten eller patientens själv planeras ta sin nattmedicin som du ställt fram används teckenförklaring 2 + signum.

När personal på gruppboende signerar att de skickar med patientens läkemedel till daglig verksamhet för att patienten ska inta den där, används teckenförklaring 2+ signum.

Kontroller innan överlämning av läkemedel

Den som har delegering på att överlämna läkemedel  ansvarar för att patienten får alla de läkemedel som är ordinerade.

Innan överlämnande ska delegerad personal genomföra följande kontroller:

- kontrollera att patienten mår bra - kontrollera att det är rätt person (namn och personnummer) - Kontrollera på signeringslista läkemedel så att patienten inte redan fått   det läkemedlet du ska ge - kontrollera rätt tillfälle (datum och klockslag) - kontrollera mot ordinationsunderlag/en att du tar fram rätt läkemedel - kontrollera mot ordinationsunderlag/en att det är rätt dos (mängd) - kontrollera mot ordinationsunderlag/en att det är rätt antal tabletter - Överlämna läkemedlet på rätt sätt
Ta aldrig i läkemedel med dina händer på grund av risk för allergi, eksem och bakteriespridning. Använd handskar eller sked.

Om något är oklart i samband med överlämnande av läkemedel, ordinationshandling eller signeringslista läkemedel, ska alltid sjuksköterska kontaktas innan läkemedlet överlämnas. Signering ska alltid ske efter att läkemedlet är överlämnat!

Utbytespreparat-Generika

Utbyte av läkemedel sker enligt lagen om läkemedelsförmån. Detta betyder inte att ordinationen blivit ändrad, utan att det är utbytt till ett likvärdigt preparat med samma aktiva substans.

Identifiering sker genom att den som överlämnar läkemedlet stämmer av ytterförpackningens etikett mot ordinationsunderlaget.

Injektioner-signering 

Injektioner som inte är delegerade ska sjuksköterskan alltid signera i patientjournalen när de är givna.
Injektioner som är delegerade signeras alltid endast på signeringslista läkemedel av delegerad personal eller sjuksköterska.

Insulin-rutin

När en patient ligger på en stabil blodsockernivå kan legitimerad sjuksköterska delegera injektion av insulin med förfylld penna till omvårdnadspersonal, som har tillräckliga kunskaper för uppgiften.

Före insulingivning skall  kontroll alltid ske mot aktuell ordinationshandling för insulin. Endast det senaste giltiga ordinationsunderlaget ska finnas hos patienten.

Vid insulinordination, där dosen eventuellt  behöver delas, tag kontakt med diabetessjuksköterska i utbildningsteamet för rådgivning.

Förfyllda insulinpennor

Det finns i dag fyra förfyllda insulinpennor som fungerar på likartat sätt och är lätta att använda. Dessa insulinpennor FlexPen, Kwik-Pen, SoloStar och Flex Touch. De  fungerar så att aktuell insulindos ställs in med en dosväljare och injektionen sker genom att trycka injektionsknappen helt i botten. Den förfyllda insulinpennan är personbunden och det kan förekomma att patienten behandlas med två olika insuliner.

Förfylld injektionspenna/Inkretiner

Kan delegeras till omvårdnadspersonal som har insulindelegering, delegeringen ska vara personlig och tidsbegränsad.

Ordinationen på Inkretiner finns i Pascal eller på annan aktuell ordinationshandling.

Skriv på signeringslistan "förfylld injektionspenna Victoza".  

Förfylld injektionsspruta Innohep och Klexane

Vid justering av tider för injektionen kan det göras med max 4 timmars förskjutning per dygn.

Subcutan injektion med förfylld spruta med Klexane eller Innohep vid långtidsbehandling kan delegeras till personal efter utbildning och praktisk genomgång av delegerande sjuksköterska. 

Delegeringen ska vara patientbunden och tidsbegränsad.

Se injektioner signering!

Vid behovs läkemedel

Det finns en speciell signeringslista för vid behovsläkemedel. Listan upprättas av sjuksköterska med en lista för varje preparat.

Tjänstgörande sjuksköterska ska alltid kontaktas innan behovsläkemedel får ges. Undantag kan göras vid akuta situationer, se nedan.

Efter att sjuksköterskan tagit ställning till om vid behovsläkemedel ska ges, ska den personal som har delegering för att ge läkemedel, följa samma anvisning som anges ovan. Dosering ska utläsas av aktuellt ordinationshandling.

Läkemedel vid behov kan dock i vissa akuta situationer behöva ges omedelbart. Exempelvis klysma vid krampanfall, nitroglycerinpreparat vid kärlkramp, ångestdämpande läkemedel vid akut ångest. I vårdplanen ska framgå vilket/vilka läkemedel personalen kan ge samt vid vilka akuta symtom dessa kan ges, utan att kontakta sjuksköterskan först. Sjuksköterskan ska i dessa fall alltid kontaktas efter överlämnandet.

Signera på signeringslista för Behovsmedicinering efter att läkemedlet är överlämnat. Skriv in hela namnet på kontaktad sjuksköterska i HSL-daganteckningarna/Procapita.
Glöm inte att utvärdera effekten av det givna läkemedlet. Vid utebliven effekt, meddela sjuksköterskan samt dokumentera detta på signeringslistan för Behovsmedicinering i rutan resultat/effekt samt i HSL-daganteckningarna/Procapita.

Tillfälliga ordinationer av vid behovsläkemedel

Om ett läkemedel som är ordinerat som ett vid behovsläkemedel bedöms av läkaren att det ska ges som stående under en kortare period, så ska detta noteras på ordinationshandlingen. Använd rubriken "Tillfälliga ordinationer" och skriv in fr.o.m. datum och t.o.m. datum, läkarens namn, ordinationen och alltid sjuksköterskans signatur.

Narkotiska läkemedel

Förvara endast ett mindre antal narkotikaklassade läkemedel i patientens läkemedelsskåp. Be läkaren skriva ut mindre blisterförpackningar om möjligt.

Sjuksköterskan upprättar och ansvarar för förbrukningsjournal för alla narkotikaklassade läkemedel som hen iordningsställer.

Endast sjuksköterskan får iordningsställa narkotiska läkemedel. Flytande narkotiska läkemedel delas upp i medicinmuggar som ska vara märkta med preparatnamn/styrka/dos samt patientens namn och personnummer, datum och klockslag då läkemedlet ska intas samt signaturen på den som iordingsställer doserna. Läkemedlet kan vara uppdelat för en vecka i taget beroende på hållbarhet och mängd.

Varje tillförsel respektive uttag ska dokumenteras i patientens förbrukningsjournal; Narkotikajournal.

Kontrollräkning

Kontrollräkning ska ske minst en gång i månaden av annan sjuksköterska än den som är patientansvarig. Saknas tablett/ampuller/mixtur ska det göras en avvikelse och en internutredning för att säkerställa hanteringen. MAS ska informeras. Om det endast finns en sjuksköterska på enheten kan exempelvis enhetschefen eller vårdpersonal vara till hjälp vid kontrollräkning, som ska genomföras av två personer.

När förbrukningsjournalen är fulltecknad överförs behållningen till ny förbrukningsjournal. Avslutad eller fulltecknad förbrukningsjournal förvaras i patientjournalen.

Narkotiska vidbehovsläkemedel avräknas under kolumnen behållning på lista behovsmedicinering vid varje tillfälle då läkemedel överlämnas av personalen. Ansvarig sjuksköterska ska kontrollera listan en gång/månad. Kontrollen ska noteras och signeras i listan.

Vid kassation av narkotiska preparat ska två personer kontrollräkna, varav en sjuksköterska och signera.  

Uppföljning

Om det vid kontrollräkningen visar sig att ett narkotiskt vid behovsläkemedel inte använts på tre månader ska sjuksköterskan be ansvarig läkare att sätta ut preparatet.

Depotplåster

Läkemedelsplåstren används t.ex. vid smärtlindring och demens. Avlägsna det gamla plåstret och signera borttagandet på signeringslista läkemedel.
Kasserat plåster ska läggas i förvaringsburk/apotekspåse och lämnas till apoteket. Datum och signatur på det nya plåstret ska skrivas innan det sätts på patienten. Signera på signeringslistan läkemedel när det nya plåstret klistrats på.

När patienten har mer än ett depotplåster, ibland i olika styrkor, är det inte lämpligt att sjuksköterskan delegerar uppgiften.

Narkotiska smärtplåster

Smärtplåster är ett högrisk-läkemedel med stor mängd aktiv substans kvar i plåstret efter användandet. Det är därför av stor vikt att det finns en kontroll även av använda narkotiska plåster. Det finns en blankett för borttagna narkotiska läkemedelsplåster. Denna förvaras i en plastficka i Blå Mappen i låst läkemedelsskåp. Avlägsna det gamla plåstret och signera borttagandet på signeringslista läkemedel. Klistra sedan upp det borttagna plåstret på avsedd blankett, datera och signera på blanketten. Datum och signatur på det nya plåstret ska skrivas innan det sätts på patienten.  Signera på signeringslista läkemedel  att det nya plåstret är klistrat på patienten.

Ansvarig sjuksköterska ska var 14:e dag kontrollräkna de gamla uppklistrade plåstren i plastfickorna och samla in för läkemedelskassation i apotekets påsar avsedda för detta. Vid detta tillfälle lämnas en ny plastficka med blanketter för kassation av förbrukade läkemedel hos patienten.

All avräkning utlämning av plåster samt inhämtning av kasserade plåster sker på avräkningslista förbrukningskontroll narkotika-listan.

Förvaring 

Vård- och omsorgsboende, ordinärt boende och serviceboende

När sjuksköterskan tar över ansvaret för läkemedelshanteringen enligt gällande rutin, skall varje patient ha ett låsbart medicinskåp. I medicinskåpet ska finnas en blå läkemedelspärm. I vård- och omsorgsboende ska medicinskåpet finnas i respektive lägenhet. I ordinärt boende är det patienten som ska tillhandahålla ett låsbart utrymme för de läkemedel som sjuksköterskan ansvarar för. Personal med läkemedelsdelegering ska ges tillgång till medicinskåp på de patienter delegeringen gäller.

Serviceboende och LSS-boende

På serviceboendet och på LSS-boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar förvaras läkemedlen inlåsta, enligt sjuksköterskans och enhetschefens planering, efter godkännande av MAS, .

Daglig verksamhet och dagverksamhet för demenssjuka

Patienten har med sig läkemedlen hemifrån. Personalen i patientens hem, skriver en tvåa på signeringslistan, vilket betyder att de lämnat läkemedlen till personalen/patienten att ta med sig till daglig verksamhet. Läkemedlen förvaras i gemensamt skåp, åtskilt i backar märkta med namn och personnummer. Personalen på daglig verksamhet respektive dagverksamhet, signerar inte på någon signeringslista då de ger patienten läkemedlet.

Egenvård läkemedel

Har den som förskrivit läkemedlen, gjort en egenvårdsbedömning och planering som visar hur patienten med hjälp av hemtjänsten/personlig assistans, klarar sin läkemedelshantering, ska patienten tillsammans med sjuksköterska och enhetschef praktiskt lösa förvaringen av patientens läkemedel.

Generellt

Enhetschefen på boendet ansvarar för planering av läkemedelsöverlämnandet och nyckelhanteringen i samarbete med sjuksköterskan. I undantagsfall, efter en riskbedömning, kan läkemedlen förvaras inlåsta på sjuksköterskans kontor eller läkemedels-förråd. Läkemedel ska förvaras enligt anvisning på läkemedelsförpackningen, d.v.s. kylförvaring, rumstemperatur, i skydd för ljus mm. Läkemedel får inte förvaras fuktigt eller varmt.

Kontroll av patientens läkemedelsutrymme

Genomgång av patientens läkemedelsutrymme, med bl.a. hållbarhetskontroll, koll av brytningsdatum, koll att dokumenten i den blå mappen är aktuella osv. ska göras minst var 3:e månad av ansvarig sjuksköterska. Genomgången ska dokumenteras i vårdplanen under läkemedelshantering.

Förvaring insulin

Den insulinpenna som används förvaras i rumstemperatur högst en månad, övriga insulinpennor förvaras i kylskåp hos patienten eller hos sjuksköterskan. Hållbarhetstiden på insulin i rumstemperatur är olika, se respektive bipacksedel. Vid fyra veckors hållbarhet och ordination på mindre än 10 enheter/dygn ska pennan märkas med datum när den påbörjades. Insulin får inte frysas, utsättas för stark värme eller solljus. Det måste finnas minst 2 stycken oöppnade insulinpennor hemma hos patienten.

Brytningsdatum

Alla flytande och utvärtes läkemedel ska förses med brytningsdatum då hållbarheten försämras väsentligen i bruten förpackning. Den personal som bryter förpackningen ansvarar för att klistra på en vanlig vit etikett och där skriva brytningsdatum med permanent märkpenna. Insulinpennan ska förses med datum då den tagits ur kylskåpet och lagts i rumstemperatur. För generella regler se Förteckning från Svensk läkemedelsstandard.

Sjuksköterskan ansvarar dels för att informera personalen om denna rutin samt för att kontrollera brytningsdatum och hållbarhet vid genomgång av läkemedelsskåpen.

Ögondroppar

Generellt är ögondroppar i bruten förpackning hållbara i en månad. Okonserverade ögondroppar i bruten förpackning är hållbara i en vecka.  Se rutin datummärkning ögondroppar

Kassation av läkemedel

Läkemedel som ordinerats till den enskilde är personlig egendom, varför det krävs dennes medgivande när något skall kasseras.

Sjuksköterskan bör erbjuda sin hjälp att återlämna läkemedlen till apoteket, särskilt viktigt är det vid behandling med narkotiska preparat.

Allting som har läkemedelsrester kvar i förpackningen ska destrueras som läkemedelsavfall genom apoteket. Ex. insulinpennor, inhalationsläkemedel, salvtuber, läkemedelsplåster m.m. Kanyler som har klippts av med SafeClip kastas i brännbart.

Överkänslighet

Det är förskrivarens skyldighet att informera och dokumentera om patienten har en överkänslighet och/ eller intolerans. Överkänslighet skall dokumenteras i journalen i huvudbilden under "Varning". Patienten skall informeras om sin överkänslighet.

Vid överföring till annan huvudman ska det tydligt framgå att patienten har en intolerans/överkänslighet.

Biverkningar

Uppkomna misstänkta biverkningar skall rapporteras enligt anvisningar i FASS. Detta ska enligt LVFS 2012:14, 19§ rapporteras

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.

Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.

Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras.

Förgiftningar med och missbruk av nya läkemedel räknas som biverkningar vad gäller rapporteringskrav enligt EU:s regler.

Rapportering av biverkningar

För information om hur man praktiskt går till väga när man rapporterar biverkningar hänvisas till kapitlet "Rapportering av läkemedelsbiverkningar". Misstanke om samband räcker för att en rapport ska skickas in; det är sällan möjligt att säkerställa samband mellan läkemedel och reaktion. Man kan till exempel misstänka att det är en biverkning om det finns ett tidssamband mellan att ett läkemedel sätts in och ett symtom uppträder, särskilt om det inte finns någon annan förklaring till symtomet. Om symtomet försvinner vid utsättning eller dossänkning av läkemedlet (positiv dechallenge), eller om symtomet återkommer vid återinsättning (positiv rechallenge) stärker detta misstanken om biverkning.

För samtliga läkemedel rapporteras:

 • dödsfall,
 • livshotande reaktioner
 • biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning
 • biverkningar som leder till sjukhusvård
 • nya oväntade biverkningar och interaktioner
 • biverkningar som tycks öka i frekvensen eller allvarlighetsgrad

För rapportering behöver patienten inte ge sitt tillstånd, uppgifterna behandlas avidentifierat och lyder under sekretess. Läkemedelsverkets biverkningsenhet har ingen rapporteringsskyldighet till Socialstyrelsen.

Rekommendationer för Generella direktiv

Generella direktiv finns utgivet av primärvården Skåne – samma direktiv för hela Skåne. Dessa ska finnas tillgängliga för sjuksköterskan.
Skall revideras årligen av primärvården i samråd med Läkemedelsrådet.
Läkemedel får bara ges till en patient efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Sjuksköterskan ansvarar för att kontrollera kontraindikationer och interaktioner i FASS samt varningstext i patientjournalen. Bedömningen och givna läkemedel ska antecknas med dos och tidpunkt i journalen.   Vid minsta tveksamhet ska läkare kontaktas för ordination.

Syrgas/Oxygen

Syrgas är en medicinsk gas och räknas som ett  läkemedel och kan ges från olika typer av källor,  Hanteringen består av flera olika moment som sköts av sjuksköterska eller av henne/honom delegerad personal.

Naturläkemedel 

Naturläkemedel är en grupp läkemedel för egenvård som bedömts och godkänts av Läkemedelsverket i enlighet med gällande läkemedelslagstiftning. Leg. läkare kan förskriva eller rekommendera naturläkemedel. Legitimerade sjuksköterskor, apotekare och receptarier kan inom ramen för sin yrkeskompetens rekommendera en kund/patient att använda naturläkemedel i egenvårdssyfte.

De sistnämnda yrkeskategorierna ska, beträffande naturläkemedel, beakta vetenskap och beprövad erfarenhet och samråda med patienten i varje enskilt fall på samma sätt som när det gäller förskrivning/rekommendation av andra receptfria läkemedel. Förskrivning/rekommendation av naturläkemedel bör journalföras på samma sätt som andra läkemedel.

Det bör vidare klargöras att ovanstående endast gäller för naturläkemedel som godkänts efter prövning av Läkemedelsverket. En aktuell förteckning över idag godkända naturläkemedel, med godkända indikationer och övrig produktinformation finns på Läkemedelsverket

Rekvisition

Övergripande rutin gällande basläkemedelsförråd/närförråd

I kommunen finns basläkemedelsförråd med läkemedel som innehåller de vanligaste och viktigaste läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer. Uttag ur förråden begränsar behovet av akutbesök under jourtid samt minskar antalet akuta ordinationsändringar i Dosdispenserade påsar. Innehållet i basläkemedelsförråden och rutiner för utlämning fastställs av Region Skånes Läkemedelsråd. Se "Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer" kapitel Äldre.  Denna revideras årligen.

Ansvar basförråd: Ansvariga/behöriga för bas-läkemedelsförråd utses av MAS.

Ansvar närförråd: Ansvarig sjuksköterska för närförråd utses av verksamhetschefen och meddelas MAS.

Endast de sjuksköterskor som ansvarar för basläkemedelsförråden (B) har befogenhet att rekvirera läkemedel från Apotek till förrådet. De har ansvar för att det finns tillräcklig mängd läkemedel tillgängligt i basläkemedelsförrådet.

Ansvariga sjuksköterskor för närförråd (N) ansvarar för att de läkemedel som skall finnas i dessa förråd finns hemma enligt uppgjord lista samt att lokal rutin upprättas i samråd med basläkemedelsförrådsansvarig.

Samtliga sjuksköterskor i verksamheten har ett ansvar för att då det varit stor åtgång av ett läkemedel rapportera detta till basförråds-/närförrådsansvarig sjuksköterska och hon/han kan då rekvirera inom kortare tid än beräknat.

Basläkemedelsförrådsansvariga sjuksköterskor är ansvariga för att tillsammans med MAS upprätta lokala rutiner för beställning, rekvisition, leverans, uttagsregistrering från förrådet, kontroll av narkotiska preparat, temperaturkontroll kylskåp samt städrutiner.

Läkemedel från basläkemedelsförråden skall användas till patienter med stadigvarande insatser från hemsjukvården och när sjuksköterskan övertagit läkemedelshanteringen. Uttag kan ske enligt generella direktiv och/eller skriftlig ordination av läkare. Läkemedel lämnas ut till patienten i avvaktan på receptexpediering på apotek eller insättning på dosdispenserade läkemedel. När det gäller läkemedel som skall sättas in på dosdispenserade doser lämnas dessa ut till nästa ordinarie dospåsar levereras. Antibiotika lämnas ut i hel kur vid akuta infektioner då läkare bedömt att behandling måste påbörjas samma dygn. Recept skall då inte utfärdas. Registrering av ordinationen skall ske i Pascal genom att "LF" skrivs in i kommentarsfältet "Till Apoteket". Läkemedelsbeställningar till förråden följs speciellt av Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Basläkemedelsförråd/ Närförråd

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.