Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Rutin för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Om patientens tillstånd är AKUT ex. svår andnöd, medvetslöshet  ring Ambulans direkt, telefon 112!

 

Kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Omvårdnadspersonal ansvarar för att kontakta legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal:

 • vid akuta sjukdomstillstånd och förändringar.

 • då patientens hälsotillstånd förändras eller om patienten själv önskar kontakt. 

 • då det finns oklarheter vid behandling, medicinering, träningar, provtagningar etc.

 • vid tillbud och avvikelser i vården.

Kommunens legitimerade personal skall alltid ge omvårdnadspersonalen råd och stöd oavsett om kunden har hemsjukvård eller inte.   

Kontakt med läkare

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för:

 • bedömning och för att kontakt tas med ansvarig läkare eller jourläkare vid behov.

 • att inför akuta kontakter med läkare ha genomfört en första undersökning och bedömning av patienten genom att använda beslutsstödet (sjuksköterskor) för att avgöra vilken vårdnivå som behövs.

 • fortsatt handläggning av läkarkontakt och ansvarar för att läkarens ordinationer fullföljs och efterlevs.

Akuta hembesök av Falck- läkare

Verksamheten bedrivs av Falck läkarbilar AB och omfattar befolkningen i hela Skåne, dygnet runt, alla dagar om året, undantaget patienter inskrivna i Mobilt vårdteam utifrån Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan 08-18. Det vill säga endast under jourtid för dessa patienter.

Falck Läkarbilars sambandscentral: 0771-75 25 25.

LÄS INFORMATIONEN I LÄNKEN NEDAN!
Det finns även en länk till ett webbformulär som ska fyllas i vid beställning av hembesök.

Struktur för överrapportering mellan baspersonal och sjuksköterska

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. Om vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador.

SBAR står för:

 • Situation
 • Bakgrund
 • Aktuellt tillstånd
 • Rekommendation

SBAR går att använda i dialogen mellan personal, och med patienter och anhöriga.

SBAR ger en säkrare vård

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan baspersonal och sjuksköterska. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

För att få genomslag med SBAR är det viktigt att alla yrkesgrupper är delaktiga. Hemtjänstverksamheten startar upp med 50% utbildad personal under juli 2020 för att nå upp till 100% utbildad personal i slutet av 2020. Utbildning sker med hjälp av en webbbaserad utbildning. Sjuksköterskor använder sig av SBAR som ingår i deras VISAM utbildning. Under hösten 2020 kommer det att utformas en plan för utbildning av omvårdnadspersonal inom VOBO.

SBAR personal

Rapporteringsstöd för baspersonal.pdf

 

Vanliga frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.