Informationsöverföring vid flytt

Rutin för överföring av information då patient/kund flyttar

Inledning

När en kund/patient flyttar från en kommunal verksamhet till en verksamhet som bedrivs av en annan vårdgivare eller vice versa ska följande information överlämnas till den nya vårdgivaren under förutsättning att den enskilde kunden/patienten samtycker till överlämnandet. Samtycker inte kunden/patienten till att överlämning av uppgifterna får ske till den nya vårdgivaren lämnas uppgifterna till kunden/patienten.

I patientjournalen dokumenteras att nedanstående information har överlämnats. I dokumentationen ska det framgå om patienten samtycker till överlämnandet, vilket datum överlämningen sker samt till vem uppgifterna lämnas. Den enskilde samtycker muntlig, skriftligt eller på annat  förståeligt sätt.

Epikris

En epikris upprättas i patientjournalen av legitimerad personal. Epikrisen ska innehålla information om genomförd samt aktuell vård och behandling. Följande ska finnas med, men även annan information kan vara aktuell i det enskilda fallet. Vid tveksamheter ska MAS/MAR kontaktas. Epikrisen skrivs ut från systemet och lämnas i pappersform till den nya vårdgivaren.

 • Sammanfattat hälsotillstånd
 • Pågående vård och behandling
 • Aktuella bedömningar
 • Riskindikatorer
 • Varning (om sådan finns)
 • Smitta (om sådan finns)
 • Observera (om sådan finns)
 • Eventuella mätvärden av vikt
 • Sammanfattning av komplicerade hjälpmedelsinsatser/utprovningar

Övriga uppgifter

 • Aktuella patientuppgifter (kopia)
 • Lämnade samtycken
 • Aktuella planer (kopia) såsom vårdplan, läkemedelshantering, rehabiliteringsplan eller habiliteringsplan
 • Aktuella ordinationer (kopia)
 • Aktuella träningsprogram (kopia)

Den skriftliga informationen kompletteras med en muntlig överrapportering från överlämnande legitimerad personal till mottagande legitimerad personal kring pågående behandling exempelvis sårvård, träning eller förskrivning av hjälpmedel.

Hantering i den överlämnande verksamheten

I den kommunala verksamheten ska pappersjournalerna sparas inlåsta hos den överlämnande verksamheten i minst tre år efter sista anteckningen. Därefter kan handlingarna arkiveras enligt gällande rutin.

Patientjournalen i Procapita ska avslutas i samband med övergången och systemförvaltaren spärrar åtkomsten till journalerna för den överlämnande parten.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.