Dödsfall

Rutin för åtgärder närmast före väntat dödsfall samt för när patient har avlidit.

Vak vid livets slut 

I första hand så sker bedömning av vak vid vård i livets slut av sjuksköterskan i samråd med enhetschef. Sjuksköterskan dokumenterar bedömningen i HSL-journal och ansvarar för att följa upp behovet

 • Då enhetschef  inte är tillgänglig gör sjuksköterskan bedömningen och informerar enhetschefen i efterhand
 • Det är av enhetschefen utsedd person som tillgodoser att bemanningen är tillräcklig

Vid naturliga dödsfall

Tänk på att arbeta varsamt och värdigt med respekt för den avlidne. Närstående ska visas hänsyn och omtanke.

 • Sjuksköterskan kontaktar närstående och meddelar dödsfallet efter överenskommelse med läkare
 • Sjuksköterskan ska alltid vara behjälplig vid dödsfall, detta gäller även patienter som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården
 • Sjuksköterska kontaktar ansvarig/jourhavande läkare för konstaterande av dödsfall.
 • Vid förväntat dödsfall kan behandlande läkare fastställa att döden har inträtt utan att själv se den döde. En förutsättning är då att läkaren kan basera fastställandet på en undersökning som har gjorts av legitimerad sjuksköterska som accepterat uppgiften och meddelat läkaren resultatet samt att läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. Se Handbok vid dödfall 1.2.

 • Uppmärksamma om det finns behov hos den närstående av att få tala med ansvarig läkare. Om behov finns vidareförmedla detta till ansvarig läkare för kontakt
 • Viktigt är att uppmärksamma vilken kulturell bakgrund personen har då det kan finnas speciella önskemål i samband med omhändertagandet

Praktiskt omhändertagande av den avlidne

Innan nedanstående påbörjas ska personalen fått klartecken av sjuksköterskan

 • Fråga om det finns särskilda önskemål samt om närstående vill delta i omhändertagandet
 • Slut ögonen
 • Lägg den avlidne i planläge
 • Sond, kateter, syrgaskateter etc. tages bort av sjuksköterskan efter överenskommelse med läkare
 • Se till att munnen stängs så mycket det är möjligt genom att placera kudde eller handduk under huvudet eller under hakan. Sätt in ev. tandprotes om möjligt. Lyssna in närståendes önskemål
 • Tvätta den avlidne efter behov och närståendes önskemål
 • Klä den avlidne enligt uttalat önskemål om detta finns
 • Bädda med rena sängkläder
 • Lägg händerna på magen och huvudet aningen högt för att undvika likfläckar på händer och ansikte
 • Håll rummet svalt
 • Ge tid för avsked. Den avlidne kan ligga kvar i sin säng till dess att begravningsentreprenören hämtar men omständigheter på platsen får vara avgörande i varje enskilt fall

Fastställande av identitet

Den läkare som konstaterar dödsfallet ansvarar för att den avlidnes identitet är klarlagd. Om den avlidnes identitet är osäker eller okänd ska polisanmälan göras direkt och då ansvarar polisen för att identiteten säkras.

ID-handling på den avlidne ska användas för att fastställa identitet då dödsbevis skrivs. Om ID-handling saknas måste ID styrkas av någon som känner den avlidne väl.

Kroppen ska vara märkt med ID-band av plast runt vänster handled. Uppgifter som ska finnas på ID-bandet är: namn, personnummer och vilket datum personen är avliden samt eventuell smittsam sjukdom (Vårdhandboken kap1.7 s.10).

Transport

Kommunen har tecknat ett avtal med en begravningsbyrå angående transport av avlidna i eget boende erhållit kommunal hemsjukvård. Kontakta sjuksköterska eller enhetschef om anhöriga vill använda avtalet.

Transport vid explosiva implantat

För transport av avlidna med implosivt implantant t.ex. pacemaker, kontakta begravningsbyrå Hanséns och Lindhs Begravningsbyrå   (044-19 06 90) . Hansens och Lindh är underleverantör till Etikbolaget som är utfarare av den typer av transporter inom Region Skåne.

Efterlevandesamtal

Ansvarig sjuksköterska kontaktar närstående för att bestämma tid för efterlevandesamtal.  

Dokumentation

 • Dokumentera dödsfallet i patientjournalen
 • Fyll i dödsfallsenkät för Svenska Palliativregistret i samarbete med personalen som var med vid vården i livets slut. Se rutinen för Palliativregistret i handboken under Vårdprevention-Palliativregistret.

Misstanke om onaturligt dödsfall

Vid misstanke om onaturligt dödsfall ska, efter dödsfallets konstaterande, inga åtgärder vidtas med den avlidne tills dess att polis tagit ställning till om det finns skäl för rättsmedicinsk undersökning.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.