Dödsfall

Rutin för åtgärder närmast före dödsfall samt för när patient har avlidit.

Vak vid livets slut 

I första hand så sker bedömning av vak vid vård i livets slut av sjuksköterskan i samråd med enhetschef. Sjuksköterskan dokumenterar bedömningen i HSL-journal och ansvarar för att följa upp behovet

 • Då enhetschef  inte är tillgänglig gör sjuksköterskan bedömningen och informerar enhetschefen i efterhand
 • Det är av enhetschefen utsedd person som tillgodoser att bemanningen är tillräcklig

 

Vid dödsfall

Tänk på att arbeta varsamt och värdigt med respekt för den avlidne. Närstående ska visas hänsyn och omtanke.

 • Sjuksköterskan kontaktar närstående och meddelar dödsfallet efter överenskommelse med läkare
 • Sjuksköterskan ska alltid vara behjälplig vid dödsfall, detta gäller även patienter som inte är inskrivna i den kommunala hemsjukvården
 • Sjuksköterska kontaktar ansvarig/jourhavande läkare för konstaterande av dödsfall.
 • Vid förväntat dödsfall kan behandlande läkare fastställa att döden har inträtt utan att själv se den döde. En förutsättning är då att läkaren kan basera fastställandet på en undersökning som har gjorts av legitimerad sjuksköterska som accepterat uppgiften och meddelat läkaren resultatet samt att läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. Se Handbok vid dödfall 1.2.

 • Uppmärksamma om det finns behov hos den närstående av att få tala med ansvarig läkare. Om behov finns vidareförmedla detta till ansvarig läkare för kontakt
 • Viktigt är att uppmärksamma vilken kulturell bakgrund personen har då det kan finnas speciella önskemål i samband med omhändertagandet

 

Praktiskt omhändertagande av den avlidne

Innan nedanstående påbörjas ska personalen fått klartecken av sjuksköterskan

 • Fråga om det finns särskilda önskemål samt om närstående vill delta i omhändertagandet
 • Slut ögonen
 • Lägg den avlidne i planläge
 • Sond, kateter, syrgaskateter etc. tages bort av sjuksköterskan efter överenskommelse med läkare
 • Se till att munnen stängs så mycket det är möjligt genom att placera kudde eller handduk under huvudet eller under hakan. Sätt in ev. tandprotes om möjligt. Lyssna in närståendes önskemål
 • Tvätta den avlidne efter behov och närståendes önskemål
 • Klä den avlidne enligt uttalat önskemål om detta finns
 • Bädda med rena sängkläder
 • Lägg händerna på magen och huvudet aningen högt för att undvika likfläckar på händer och ansikte
 • Håll rummet svalt
 • Ge tid för avsked. Den avlidne kan ligga kvar i sin säng till dess att begravningsentreprenören hämtar men omständigheter på platsen får vara avgörande i varje enskilt fall

 

Fastställande av identitet

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att den avlidnes identitet är klarlagd. Kroppen ska vara märkt med ID-band av plast runt vänster handled. Uppgifter som ska finnas på ID-bandet är: namn, personnummer och vilket datum personen är avliden samt eventuell smittsam sjukdom (Vårdhandboken kap1.7 s.10). Kommunens sjuksköterska som kan styrka den enskildes identitet själv eller genom någon som känner den avlidne väl, fyller i och fäster ID-bandet runt vänster handled.

Transport

Kommunen har tecknat ett avtal med en begravningsbyrå angående transport av avlidna i eget boende som erhållit kommunal hemsjukvård. Kontakta sjuksköterska eller enhetschef om anhöriga vill använda avtalet.

Efterlevandesamtal

Ansvarig sjuksköterska kontaktar närstående för att bestämma tid för efterlevandesamtal.  

Dokumentation

 • Dokumentera dödsfallet i patientjournalen
 • Fyll i dödsfallsenkät för Svenska Palliativregistret i samarbete med personalen som var med vid vården i livets slut.

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.