Delegering

Delegeringsrutin.

Hälso- och Sjukvårdspersonal

 • Personal med legitimation är hälso- och sjukvårdspersonal. Hit hör bland andra arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, dietist och logoped.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal är också den som biträder en yrkesutövare med legitimation. Den som utför en hälso- och sjukvårdsuppgift är hälso- och sjukvårdspersonal under den tid uppgiften utförs och arbetar då under PSL (patientsäkerhetslagen) 2010:659
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård. Vården ska så långt det är möjligt ges i samråd med patienten och denne ska visas respekt och omtanke.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller hon utför arbetsuppgiften PSL 6 kap. 2§

Kompetens

Formell kompetens

Innebär att en person har legitimation för yrket. Exempel på yrken som har legitimation är sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, dietist, logoped. Det är enbart den som är formellt kompetent för en uppgift som kan delegera uppgiften vidare. Det innebär att den som genom delegering fått ansvar för en arbetsuppgift inte får lämna den vidare till någon annan.

Det finns arbetsuppgifter som inte får delegeras vidare till någon med reell kompetens utan måste utföras av personal med formell kompetens. Dessa är bedömning, ordination, förskrivning och uppföljning.

Reell kompetens

Innebär att en person skaffat sig tillfredsställande kunskaper och färdigheter för arbetsuppgiften genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning. Den som ska ta över en medicinsk arbetsuppgift genom delegering, ska vara reellt kompetent för den aktuella arbetsuppgiften. Omvårdnadspersonal som skaffat sig reell kompetens för en viss arbetsuppgift har inte rätt att utan vidare, utföra den. Han/hon får först efter delegering utföra arbetsuppgiften.                     

Delegering

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska inför ett beslut om delegering bedöma om uppgiften går att delegera på ett säkert sätt. Delegering kan ske i vissa fall även om formellt kompetent personal finns tillgänglig. Dessa fall är när uppgiften kan utföras på ett sätt som gagnar patientens behov och det inte finns risk för att säkerheten äventyras. Delegering får inte ske för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. En delegering ska vara personlig för enskild anställd, man kan inte delegera till ett kollektiv av personer exempelvis personal på ett våningsplan eller inom ett område. Däremot kan delegeringen utformas så att den gäller för dem som bor på en våning, en grupp eller inom ett område. I vissa fall behöver delegering ske för en enskild patient. Säkerhetsaspekten med att kunna följa upp given delegering från legitimerad personal får inte åsidosättas.

Vårdgivaren kan aldrig bestämma att en viss arbetsuppgift ska delegeras. Endast den som har formell och reell kompetens och som ansvarar för arbetsuppgiften kan besluta om delegering. Delegering får inte ske mot någons vilja.

Vid delegering ansvarar den som delegerar att samråd sker med berörd enhetschef om personalens lämplighet för uppgiften.

Förlängning av delegering

Vid den årliga förlängningen av delegering ska den delegerande legitimerade personalen göra en förnyad praktisk genomgång, efter att omvårdnadspersonalen klarat genomgången webbtest.

Handledning/undervisning av elever

Personal som fått delegering att utföra viss arbetsuppgift får inte handleda/undervisa elever i det aktuella arbetsmomentet. Handledning/undervisning av elever kan endast ges av formellt kompetent personal.

Akut situation

I en akut nödsituation kan det bli aktuellt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering.

Upphörande av delegeringsbeslut

Lämnar den legitimerade personalen som fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdaren tar ställning till eventuell fortsättning av beslutet och skriver då ny delegering. Delegeringsbeslutet upphör också att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Delegeringen överförs inte på efterträdaren.

Återkallande av delegeringsbeslut

Ett delegeringsbeslut ska återkallas om det visar sig att den person som tagit emot en delegering saknar förmåga eller förutsättningar för att utföra den delegerade uppgiften på ett säkert och riktigt sätt.

Återkallelse sker i första hand av den som skrivit delegeringsbeslutet. Behöver återkallelsen göras omedelbart, under helgdag exempelvis, kan det göras genom muntlig information från tjänstgörande sjuksköterska till den personal det gäller. Sjuksköterskan är sedan ansvarig för att närmaste vardag informera den sjuksköterska som skrivit delegeringen, så att hen kan ta egen ställning till om delegeringen ska dras.

Återkallelsen ska ske i  samråd med arbetsledaren och vid tveksamhet kan samråd även ske med MAS/MAR. Vid återkallelse skrivs detta på delegeringsblanketten och en kopia skickas till MAS/MAR för kännedom.

Detta innebär också att delegeringen ska återkallas om en personal inte får godkänt på uppföljningsutbildningen det handlar om. Finns det en annan pågående delegering, ska sjuksköterskan avgöra om den kan fortsätta gälla. Detta kan innebära att omvårdnadspersonalen kan få ge insulin men inte läkemedel och vice versa.

Delegering över vårdgivargräns

Delegering kan ske oberoende av om den som delegerar och den som tar emot arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska område eller ej – exempelvis Region – Kommun. Förutsättningen för en sådan delegering är att mottagaren har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Den som har för avsikt att delegera, måste först samråda med mottagarens arbetsledning.

Delegering mellan ASIH och kommunerna i Nordost är reglerat i ett samverkansavtal. Delegering ASIH kommunerna Nordost.

Ansvar för delegeringen

När det gäller nattpersonalens delegeringar ska nattsjuksköterska ansvara för delegeringen då det är endast hen som kan göra uppföljning av den praktiska färdigheten. 
Hemgångsstödsteamets behov av delegeringar ansvarar den legitimerade personalen som är anställd i teamet för.
Delegering till LOV företagen är uppdelat på speciellt ansvariga sjuksköterskor.

Rehabiliterande och habiliterande insatser

Arbetsterapeut och fysioterapeut på arbetsplatsen ger den praktiska genomgången inför en delegering. Först efter den praktiska genomgången beslutar arbetsterapeuten och fysioterapeuten om delegering ska ske eller inte.

Delegeringsbeslut

 • Ska alltid vara skriftligt- dokumenteras i Procapita
 • Ska gälla för viss tid- högst ett år – eller för visst tillfälle

Ska innehålla följande:

 • Till vem arbetsuppgiften delegeras
 • Vilken/vilka arbetsuppgifter som delegeras
 • För vilka patienter eller för vilket enhet/område delegeringen gäller
 • Tidsperiod som delegeringen gäller
 • Datum då beslut togs
 • Den delegerandes underskrift
 • Uppgiftsmottagarens underskrift
 • Enhetschefs underskrift om att ha tagit del av beslutet
 • Ska skrivas ut i två exemplar, varav ett ges till uppgiftsmottagaren och det andra till arbetsledaren

 

Rutin för beställning av delegerad hemsjukvård

Kommunens legitimerade personal gör en bedömning om det finns behov av delegerad hemsjukvård.

Kommunal leverantör: Beställning görs i Procapita och skickas via Procapita till berörd enhetschef.

Extern leverantör: Beställning skrivs i Procapita, skrivs ut och faxas till berörd leverantör.

Då kommunen inte ansvarar för hemsjukvården enligt tröskelprincipen är det primärvården som delegerar till hemtjänsten.
 

Ansvarsfördelning

MAS/MAR ansvar

 • Det ska finnas rutiner upprättade i verksamheten om att delegera ansvaret för vårduppgifter. Dessa ska vara förenliga med säkerheten för den enskilde
 • MAS/MAR ska vara uppmärksamma på om tagna delegeringsbeslut är förenliga med en god och säker vård.
 • Vid behov ska MAS/MAR ta initiativ till att ompröva eller återkalla delegeringsbeslut.

Vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar

Vårdgivaren är skyldig att anpassa bemanningen så att kraven på en god och säker vård kan uppfyllas. Det innebär att det måste finnas personal med såväl formell som reell kompetens i tillräcklig omfattning. Det är varje verksamhetschefs ansvar att inom ramen för personella och övriga resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, leda arbetet. Verksamhetschefen ska också fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad med hänsyn tagen till både kompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen som ska utföra vissa arbetsuppgifter har tillräcklig kompetens för detta.  

Enhetschef/motsvarandes ansvar

 • Den personal som behövs för att kunna ge en god och säker vård ska finnas till hands. 
 • Vid bemanningsplanering ska hänsyn tas till behov av delegerad personal 
 • Kontinuitet i bemanningen runt en patient där delegering krävs ska eftersträvas 
 • All ny personal utan formell kompetens, även vikarier ska informeras om att medicinska arbetsuppgifter kräver delegering eller instruktion
 • Vid personalplanering ska tid avsättas för introduktion och delegering eller instruktion i samråd med sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut
 • Tillsammans med legitimerad personal se över lämpligt antal delegeringar inom en enhet.
 • Legitimerad personal ska meddelas om delegerad personal får förlängning av vikariat/anställning eller slutar sin tjänst
 • En förutsättning för att enhetschef/motsvarande ska kunna ta sitt ansvar är att han/hon kontinuerligt tar del av delegeringar inom sitt ansvarsområde.

Delegerande – legitimerad personals ansvar

 • Bevakning av att delegerade arbetsuppgifter utförs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård genom att regelbundet utföra praktisk genomgång av arbetsuppgiften.
 • Att vid behov förnya delegeringen   
 • Bevaka och vidta åtgärder om ett delegeringsbeslut behöver omprövas eller återkallas
 • Den personal som delegerar skall försäkra sig om att den som ska motta arbetsuppgiften verkligen har förutsättningar att utföra den

Den personal med reell kompetens som åtar sig en delegerad arbetsuppgifts ansvar

 • Att meddela i god tid när delegeringen går ut eller när det är tid för att uppföljning skall göras
 • Tala om när man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att utföra arbetsuppgiften
 • Ta emot information och undervisning om arbetsuppgiften
 • Att vara införstådd med att när man utför medicinska arbetsuppgifter tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och därmed lyder under de bestämmelser som gäller för dessa
 • Att man själv bär det fulla ansvaret för sitt sätt att utföra den delegerade arbetsuppgiften och att utföra den efter bästa förmåga
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.