Delegering till resurspoolen

Delegering till Resurspoolen

 

 • Centrala bemanningsenheten (CBE) påkallar behov av delegering (läkemedel och insulin) för anställda i resurspoolen genom att anmäla till utbildningar i läkemedel och/eller insulin. Resurspoolen består av ca 14 personer.
 • En anställd i resurspoolen arbetar huvudsakligen inom ett av de s.k. geografiska områdena (Östra, Västra , Centrala) men det blir allt vanligare att de med kort varsel arbetar även i de andra områdena.
 • Varje geografiskt område har en av MAS:en utsedd sjuksköterska som handhar delegeringarna till resurspoolens personal.
 • Bemanningssamordnare på CBE kontaktar delegeringsansvarig sjuksköterska på området för att boka in tid för praktisk genomgång av den personal i resurspoolen som har klarat av läkemedels/insulinutbildningen.
 • Sjuksköterskan inhämtar samtycke själv (eller via OAS ssk) från patient där medarbetaren kan genomföra den praktiska delen.
 • Den praktiska genomgången ska göras enligt rutinen och i huvudsak förläggas på morgonen med en beräknad tidsåtgång på ca en timme.
 • Den delegerande ssk kan delegera i hela kommunen
 • Delegerad medarbetare lämnar delegeringsbeslutet till enhetschefen för CBE som också ska underteckna att ha tagit del av dokumentet. Kopia av undertecknat dokument förvaras hos CBE.
 • Medarbetare ska, då man kommer till den enhet där man ska tjänstgöra, kunna uppvisa sitt delegeringsbevis innan medarbetaren får utföra delegerade uppgifter.
 • OAS på respektive arbetsplats ska informera medarbetaren om de förhållanden som gäller runt överlämnande av läkemedel till de kunder som är aktuella där och förvissa sig om att medarbetaren är trygg med de uppgifter som ska utföras. (ex syrgas eller Pari-boy)
 • Medarbetaren i resurspoolen ansvarar själv för att meddela sin bemanningssamordnare då det är dags att göra den årliga uppföljningsutbildningen på webben och den praktiska genomgången.
 • När det gäller avvikelser som angår resurspoolens personal skall en kopia vidarebefordras av ansvarig enhetschef till enhetschef för resurspoolen
 • När medarbetare avslutar sin anställning i resurspoolen eller går på tjänstledigt/föräldraledigt ska delegering återkallas i första hand av den sjuksköterska som meddelat delegeringen. 
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.