Delegering till resurspoolen

Delegering till Resurspoolen

Genomförande

 • Centrala bemanningsenheten (CBE) påkallar behov av delegering (läkemedel och insulin) för anställda i resurspoolen. Den är dimensionerad till 30 personer. Innan kontakt tas med utbildningsteamet ska aktuell medarbetare ha tagit del av och blivit godkänd i Omsorgsförvaltningens delegeringsutbildning.
 • Kontaktpersoner i utbildningsteamet är Elisabeth Karlsson som ansvarar för läkemedelsutbildningar, tel 044 - 13 22 63, . Annica Werud ansvarar för diabetesutbildningar, tel 0733-13 52 72 .   
 • Den sjuksköterska som ska delegera till resurspoolens medarbetare tar kontakt med bemanningssamordnare på CBE. Tillsammans bokar man tid för praktisk genomgång.
 • Den sjuksköterska från utbildningsteamet som ska delegera tar kontakt med omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) på den enhet där den praktiska genomgången ska genomföras. OAS inhämtar samtycke från kund där medarbetaren kan genomföra den praktiska delen. Den praktiska genomgången ska i huvudsak förläggas på morgonen med en beräknad tidsåtgång på en till två timmar
 • När den praktiska delen är genomförd och godkänd erhåller medarbetaren dokumentet Delegeringsbeslut och ett "körkort" i läkemedelsöverlämnande. Delegeringen gäller i omsorgsförvaltningens tre geografiska områden. Delegerad medarbetare lämnar delegeringsbeslutet till enhetschefen för CBE som också ska underteckna att ha tagit del av dokumentet. Undertecknat dokument förvaras hos CBE.
 • Medarbetare ska, då man kommer till den enhet där man ska tjänstgöra, ta kontakt med OAS och enhetschef och uppvisa sitt "körkort" i läkemedelsöverlämnande innan medarbetaren får överlämna läkemedel. OAS ska informera medarbetaren om de förhållanden som gäller runt överlämnande av läkemedel till de kunder som är aktuella och förvissa sig om att medarbetaren är trygg med de uppgifter som ska utföras. (ex syrgas eller Pari-boy)
 • Utbildningsteamets sjuksköterskor sammankallar de medarbetare i resurspoolen man delegerat till för uppföljningsmöte en gång i halvåret.
 • Medarbetaren i resurspoolen ansvarar för att ta kontakt med utbildningsteamet då det är dags att göra den årliga uppföljningsutbildningen på webben och den praktiska genomgången.
 • När det gäller avvikelser som angår resurspoolens personal skall en kopia vidarebefordras av ansvarig enhetschef  till enhetschef för resurspoolen samt till utbildningsteamet.
 • När medarbetare avslutar sin anställning i resurspoolen eller går på tjänstledigt/föräldraledigt ska delegering återkallas och ”körkortet” återlämnas, tag kontakt med Utbildningsteamet.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.