Rutiner vid misstänkt eller bekräftad covid-19 (200501)

Rutiner, checklista

Vid misstanke om smitta med Covid 19

Vid misstanke om Covid 19 smitta på SÄBO, inom hemsjukvård eller LSS hantera patienten som om pat vore smittad av influensa och isolera pat ( jfr åtgärd som vid influensa). Provtagning enligt rutin. Personlig skyddsutrustning som vid influensa. Följ rutin Misstänkt eller konstaterad covid-19.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19

Uppdateringar (200501)

200520

Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner för kommunal vård och omsorg har uppdaterats den 20/5 enligt nedan:

Rubriken Symtom: Symtombild har uppdaterats.

Rubriken Smittsamhet: Text uppdaterad och länk till Folkhälsomyndighetens sida har lagts till.

Rubriken Utbrott: Text är uppdaterad och utbrott är definierat.

Uppdateringar är gjorda för vårdrutiner - särskilda boendeformer och korttidsplats gällande:

Rubriken Vårdplacering vid misstänkt covid-19 är ändrad till Åtgärder för patient med misstänkt covid-19 samt är ändringar gjorda i texten avseende vårdplacering tidsmässigt.

Rubriken Vårdplacering vid konstaterad covid-19 är ändrad till Åtgärder för patient med konstaterad covid-19 samt är uppdatering gjord avseende smittfriförklaring samt tillagt länkar.

Rubriken Rekommenderade vårdrutiner vid första konstaterade fallet på avdelningen för att minska smittrisken är ändrad och texten är uppdelad i två nya rubriker: Åtgärder för exponerade patienter vid konstaterat fall på avdelningen och Åtgärder på avdelningen vid konstaterat fall där texten är uppdaterad med rutiner för personalutrymmen.

Rubriken Patient är borttagen och texten är flyttad till Åtgärder för patient med misstänkt covid-19 och Åtgärder för patient med konstaterad covid-19.

Rubriken Provtagning/Diagnostik: Länk till smittskydds hemsida är tillagd samt instruktion angående märkning av remiss.

Uppdateringar är gjorda för vårdrutiner – ordinärt boende gällande;

Rubriken Patient med misstänkt covid-19: Tillägg är gjort i texten avseende handläggning av negativt provsvar

Rubriken Patient med konstaterad covid-19: Förtydligande gjort avseende smittfriförklaring samt tillagt länkar.

Rubriken Medboende: Ändringar gjorda i texten.

Rubriken Provtagning/Diagnostik: Ändringar gjorda i texten, länk till smittskydds hemsida är tillagd samt instruktion angående märkning av remiss.

Uppdateringar är gjorda för rutiner för personal gällande:

Rubriken Personlig skyddsutrustning: Förtydligande gjort avseende användning av skyddsutrustning vid vårdmoment inom två meter. Länk till Socialstyrelsens dokument om aerosolgenererande arbetsmoment är tillagt. Förtydligande är gjort avseende plastförkläde och handskar.

Rubriken Rutiner för personal: Uppdatering är gjort avseende smittfriförklaring samt åtgärder vid negativt provsvar. Ny text angående symtomkontroll för personal.

På sista sidan har följande uppdatering gjort.

Länk till affischer för personal.

Checklista vid covid-19 i kommunal vård och omsorg

Uppdateringar är gjorda för - Checklista vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 på särskilt boende, korttidsboende eller LSS-boende gällande;

Förtydligande gjorda i rubrikerna att det är fall på avdelningen samt att det vid misstänkt fall även gäller när provtagning inte kan genomföras.

Rubriken Vid positivt provsvar på avdelningen:

Förtydligande att det är vid ett nytt oväntat fall.

Förtydligande gjort angående symtomkontroll för personal.

Nytt avsnitt gällande: Vid mottagande av patient med konstaterad covid-19 till avdelningen.

Uppdateringar är gjorda för -Checklista vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i ordinärt boende

Förtydligande gjort angående symtomkontroll för personal.

Vårdhygienisk standard i ordinärt och särskilt boende

En arbetsgrupp med hygiensjuksköterskor och hygienläkare inom Svensk Förening för Vårdhygien har utarbetat "Vårdhygienisk egenkontroll - verktyg för strukturerat ledningsarbete inom kommunal vård och omsorg".

Verktyget består av två checklistor för egenkontroll med en vägledning till respektive checklista.

Den ena checklistan är avsedd att användas av verksamheter som bedriver hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Den andra av verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård samt insats korttidsplats och särskilt boende enligt SoL och LSS.

Det finns också en handlingsplan som kan fyllas i efter genomförd egenkontroll.

Uppdateringar av rutiner för personal:

 • Under rubriken Rutiner för personal är förtydligande gjort avseende exponerad personal samt smittfriförklaring.

Checklista (200501)

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/vardhygien/riktlinjer/smittor-a-till-o/coronavirus/checklista-vid-covid-19-i-kommunal-vard-och-omsorg.pdf

Basala hygienrutiner (200501)

Basal hygien i vård och omsorg (Vårdhygien) 

Minimera smittspridning (200501)

Se till att

 • att säkerställa att basala hygienrutiner används
 • att säkerställa att besöksförbudet efterlevs
 • att personlig skyddsutrustning används korrekt
 • att märka upp samt vara noggrann med rengöring av eventuella hjälpmedel med smittorisk, till exempel rullatorer och rullstolar.

Organisera i möjligaste mån boendet så att det går att skilja på sjuka och friska, och avsätt personal som enbart arbetar med den ena eller den andra gruppen. Detta kan exempelvis ske genom att

 • dela av befintliga lokaler
 • hålla dörrar till enskildas lägenheter stängda
 • anpassa miljön med kognitivt stöd, exempelvis dela av utrymmen med flyttbara vikväggar
 • märk upp ytterdörrar eller ut/inpassering med stoppskylt eller liknande för att minimera att boende ovetandes går in eller passerar andra lägenheter eller avdelningar.

Förhindra smittspridning på äldreboenden (200501)

Optimalt är att enbart personer utan symtom möts men om smittan når in på ett boende är det viktigt att rutiner för att stoppa smittspridning följs.

Sammanfattning av viktiga aspekter som har betydelse för att stoppa smittan (Att förhindra smitta vid covid-19)

Kriterier för smittfrihet

Vägledning från Folkhälsomyndigheten om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Personer med demens (200501)

De beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens kan exempelvis bestå av depression, ångest eller irritabilitet, men också psykotiska symtom, såsom hallucinationer och vanföreställningar. Det är också vanligt med hyperaktivitet med upprördhet, vandringsbeteende och aggressivitet. En person med covid-19 som till exempel har ett vandringsbeteende riskerar att sprida smittan vidare till andra personer som finns på ett boende. Nedan kommer några åtgärder som minimerar smittspridning. För mer information läs i Socialstyrelsen vägledning .

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (Socialstyrelsen).

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped (200501)

I rådande läge ska arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder använda handlingsplanen som ett stöd vid ärendehantering och i samband med patientbesök.

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 200414 

Rengöring av hjälpmedel (200501)

Det är viktigt att följa de hygieniska riktlinjer som finns i samband med hantering av hjälpmedel. På denna poster tydliggörs vilka delar av hjälpmedlen som är extra viktiga att rengöra samt på vilket sätt hjälpmedel ska rengöras, dels om det är ett patientbundet hjälpmedel, dels om det är hjälpmedel som används av flera patienter.

Rengöring av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel under gällande besöksförbud på vård- och omsorgsboenden (200501)

På grund av besöksförbudet på våra äldreboenden behöver vårdpersonal rengöra hjälpmedel som ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och beställa hämtning.

Returer av hjälpmedel under rådande besöksförbud

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.