Rutiner vid misstänkt eller bekräftad covid-19

(200605) Rutiner och checklista.

Vid misstanke om smitta med covid-19

Vid misstanke om Covid 19 smitta på SÄBO, inom hemsjukvård eller LSS hantera patienten som om pat vore smittad av influensa och isolera pat ( jfr åtgärd som vid influensa).

Rutiner från Vårdhygien /Vid misstänkt-konstaterat-fall-av-covid-19---for-kommunal-vard-och-omsorg

Rutiner från Vårdhygien/smittsparning-av-covid-19-inom-kommunal-vard-och-omsorg

Uppdateringar 9/10-2020

Checklistan vid covid-19 i kommunal vård och omsorg är borttagen.

Följande förändringar är gjorda i den uppdaterade rutinen: 

Vårdrutiner – Särskilt boende för äldre och korttidsplats

Rubrik:

 • Immunitet – Förtydligat text. Uppdaterat länk.
 • Åtgärder för patient med misstänkt covid-19 – Formulering angående    vistelse på rummet är ändrad.
 • Åtgärder för patient med covid-19 som konstaterats på      avdelningen och Åtgärder vid mottagande av patient med pågående covid-19-infektion har slagits ihop under rubriken: Åtgärder för patient med konstaterad covid-19 - Formulering angående vistelse på rummet är ändrad.
 • Smittspårning – eget dokument !!!
 • Åtgärder för patienter som inkluderas i smittspårning och Åtgärder på avdelningen vid konstaterat fall av covid-19 har slagits ihop under    rubriken: Åtgärder på avdelning där smittspårning inleds - ändringar      gjorda i texten
 • Åtgärder vid inflyttning från ordinärt boende och efter      inneliggande vård på sjukhus och Åtgärder vid inskrivning till växelvård har slagits ihop under rubriken Åtgärder vid inflyttning från ordinärt  boende, efter inneliggande vård på sjukhus samt vid inskrivning till växelvård - ändringar gjorda i texten samt länk till nytt      provtagningsdokument
 • Daglig städning - ändringar gjorda i texten
 • Tvätt - ändringar gjorda i texten
 • Besökare – ändringar gjorda i texten

Vårdrutiner - Ordinärt boende

Rubrik:

 • Patient med misstänkt covid-19 ändrad till Åtgärder för patient med misstänkt covid-19
 • Patient med konstaterad covid-19 ändrad till Åtgärder för patient med konstaterad covid-19 – ändringar gjorda i texten samt tillagt länk till smittspårning
 • Medboende – ändrad rubrik till Hushållskontakt - ändringar gjorda i texten
 • Åtgärder efter inneliggande vård på sjukhus - ändringar gjorda i      texten samt länk till nytt provtagningsdokument
 • Tvätt - ändringar gjorda i texten

Personal

Rubrik:

 • Personlig skyddsutrustning - ändringar gjorda i  texten
 • Undvik smittspridning mellan kollegor – texten är flyttad till Rutiner      för personal
 • Rutiner för personal - ändringar gjorda i texten samt tillagt länk till smittspårning

Faktatext borttagen från sista sidan i dokumentet.

Covid-19 Smittskydd

OBS! 31/7 (information från Smittskydd Skåne gällande hela länet)

På senare tid har det varit ganska få covid-fall inom den kommunala vården och omsorgen, men den senaste veckan har det blivit en ökning fr.a. inom särskilda boenden! I en del av fallen har personal arbetat med symtom vilket har lett till smittspårningar och ibland även en smittspridning. Vi vill göra er uppmärksamma på att det är fortsatt viktigt med god följsamhet till hygienrutiner och rekommendationer, både hos patienter och i personalutrymmen för att minska risken för smittspridning.

 

För provtagning i samband med inflyttningoch efter sjukhusvistelse, inflyttning från Ordinärt boende samt vid vexälvård se under Provtagning och smittspårning i meny till höger (12/6). 


Uppdaterade rutiner från Smittskydd (9/10-2020)

Till grund ligger förskrifter från Socialstyrelsen om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och basal hygien i vård och omsorg samt från Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker. Särskilt riktade åtgärder mot covid-19 finns i Folkhälsomyndigheten särskilda föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med avsikt att begränsa smittspridning.

Forebygga-smitta-och-forhindra-smittspridning-av-covid-19-i-sarskilda-boendeformer-och-aldreomsorg

 

Basala hygienrutiner (200522)

Det är viktigt med god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler vid smittförebyggande arbete. Nedan finner du länk till basala hygienrutiner för kommunal vård och omsorg.

Basala hygienrutiner för komunal vård och omsorg

Nedan kan du ta del av basala hygienrutiner som film:

Basala hygienrutiner i vård och omsorg. Film 

Minimera smittspridning (200501)

Se till att

 • att säkerställa att basala hygienrutiner används
 • att säkerställa att besöksförbudet efterlevs
 • att personlig skyddsutrustning används korrekt
 • att märka upp samt vara noggrann med rengöring av eventuella hjälpmedel med smittorisk, till exempel rullatorer och rullstolar.

Organisera i möjligaste mån boendet så att det går att skilja på sjuka och friska, och avsätt personal som enbart arbetar med den ena eller den andra gruppen. Detta kan exempelvis ske genom att

 • dela av befintliga lokaler
 • hålla dörrar till enskildas lägenheter stängda
 • anpassa miljön med kognitivt stöd, exempelvis dela av utrymmen med flyttbara vikväggar
 • märk upp ytterdörrar eller ut/inpassering med stoppskylt eller liknande för att minimera att boende ovetandes går in eller passerar andra lägenheter eller avdelningar.

Förhindra smittspridning på äldreboenden (200501)

Optimalt är att enbart personer utan symtom möts men om smittan når in på ett boende är det viktigt att rutiner för att stoppa smittspridning följs.

Sammanfattning av viktiga aspekter som har betydelse för att stoppa smittan (Att förhindra smitta vid covid-19)

Kriterier för smittfrihet (200603)

Folkhalsomyndigheten.smitttfrihet-vid-covid-19

Vägledning från Folkhälsomyndigheten om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Se även information på Smittskydd Skåne under Smittfrihet och immunitet.

Vvardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/coronavirus

Personer med demens (200501)

De beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens kan exempelvis bestå av depression, ångest eller irritabilitet, men också psykotiska symtom, såsom hallucinationer och vanföreställningar. Det är också vanligt med hyperaktivitet med upprördhet, vandringsbeteende och aggressivitet. En person med covid-19 som till exempel har ett vandringsbeteende riskerar att sprida smittan vidare till andra personer som finns på ett boende. Nedan kommer några åtgärder som minimerar smittspridning. För mer information läs i Socialstyrelsen vägledning .

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (Socialstyrelsen).

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped (200501)

I rådande läge ska arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder använda handlingsplanen som ett stöd vid ärendehantering och i samband med patientbesök.

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 200414 

Återlämning av hjälpmedel under gällande besöksförbud på vård- och omsorgsboenden (200703)

På grund av besöksförbudet på våra äldreboenden behöver vårdpersonal rengöra hjälpmedel som ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och beställa hämtning.

Returer av hjälpmedel under rådande besöksförbud

Rengöring av hjälpmedel (200501)

Det är viktigt att följa de hygieniska riktlinjer som finns i samband med hantering av hjälpmedel. På denna poster tydliggörs vilka delar av hjälpmedlen som är extra viktiga att rengöra samt på vilket sätt hjälpmedel ska rengöras, dels om det är ett patientbundet hjälpmedel, dels om det är hjälpmedel som används av flera patienter.

Rengöring av hjälpmedel

Rehabilitering efter Covid 19 (200529)

För leg arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped så har det publicerats ett kunskapsstöd kring rehabilitering vid Covid- 19. I detta dokument så har vi samlat råd om hur rehabilitering av dessa patienter bör ske. Se mer i dokumentet här nedan.

Rehabilitering vid Covid 19200529

Vi får mer och mer information om hur vi på bästa sätt kan hjälpa de patienter som har covid- 19. Här kommer en information som riktar sig till personal inom våra verksamheter som kommer i kontakt med kunder som har Covid- 19. Här finns tips på vad man ska tänka på för att optimera kundernas mående samt hänvisning till kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut då kund uppvisar vissa symptom där man kan behöva rehabilitering/ stöd av leg personal. Se mer i Personalinformation i nedan dokument.

Personalinformation omhändertagande av patient med Covid- 19

Nutrition vid Covid 19

När en patient genomgår eller har tillfrisknat från Covid-19 bör en bedömning och rehabiliterande insatser av nutritionsstatusen igångsättas. För mer information läs under länk nedan

Nutritionshandbok/nutritionsbehandling-covid-19

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.