Provtagning och smittspårning

(200609) Provtagning enligt den nationella provtagningsindikationen.

Region Skånes lokala anpassningar till den nationella provtagningsindikationen (200609)

Anpassningar till den nationella provtagningsindikationen

 

Provtagning av patienter (200609)

Provtagning för att identifiera patienter med covid-19 är en mycket viktig faktor för att kunna vidta medicinska åtgärder för handläggning av enskild patient samt för att kunna vidta vårdhygieniska- och smittskyddsåtgärder för att begränsa smittspridning. Provtagning ska kunna utföras på samtliga särskilda boenden, korttidsenheter, LSS-boende samt i ordinärt boende med kommunala insatser inom hela Skåne.

De mobila provtagningsteamen har inledningsvis varit en förutsättning för provtagning avseende covid-19 inom kommunal vård och omsorg och teamen motiverades bland annat av att det fanns en brist på provtagningsmaterial som behövde koncentreras till ett mindre antal provtagare.

Från och med måndagen den 25 maj kommer provtagningen att gå tillbaka till ordinarie verksamhet och då utföras av Region Skånes vårdcentraler, den kommunala hälso-och sjukvården samt av Falcks läkarbilar.

I Kristianstads kommun har frågan om utförande av provtagning av kommunens sjuksköterskor samverkats med regionen och det har tagits fram en beskrivning av förutsättningar för genomförande av provtagning enligt rutin nedan (1 juni).

Provtagning Covid 19 patient. Lokal rutin

För information från Folkhälsomyndigheten angående provtagning se under länk nedan. 

Provtagning för covid-19 inom särskilt boende för äldre

Förändrat provtagningssätt (8/10-2020)

Labmedicin Skåne rekommenderar att provtagning för covid-19 fortsättningsvis utförs med både nasofarynx- och svalgpinne för att öka kvaliteten i provtagningen. Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 har därför uppdaterats.

Rutin för provtagning av covid kommun och primärvård Okt 2020

Här kan du se film om provtagningstekniken

Film provtagning Covid 19. Nasofarynx och svalg


Provtagning vid inflyttning och efter sjukhusvistelse (9/6)

Det har upprättats en ny rutin för äldre vid utskrivning från sjukhus till särskilt boende och karttidsplatser. Vårdhygien har uppdaterat rutinen för testning av målgruppen efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Äldre patienter som skrivs ut från sjukhus och ska tillbaka till sina särskilda boenden ska testas för covid-19. Provtagningen är ett komplement till de hygienrutiner som tillämpas vid mottagandet. Sjukhuset ansvarar för att provet tas vid utskrivning till särskilda boenden och korttidsboenden. Provet tas på sjukhuset men man behöver inte invänta svar innan patienten flyttas. Provtagning ska också göras vid flytt mellan olika kommunala boendeformer.

Uppdateringar kring provtagning vid inflytt till VOBO (9/10-2020)

Smittskydd har uppdaterat Rutiner för provtagning vid inflyttning till VOBO. Uppdateringen gäller bl.a. provtagning i samband med inflyttning från ordinärt boende

 • I de fall patienter flyttar från ordinärt boende till särskilt boende, korttidsboende eller skrivs in i växelvård ansvarar listad vårdcentral för att patienten provtas.
 • Växelvårdade patienter provtas i samband med första växelvårdstillfället. Därefter upprättas en individuell plan för fortsatt uppföljning och provtagning

Provtagning-for-covid-19-i-samband-med-overforing-till-kommunal-vard-och-omsorg

Antikroppsprovtagning patienter (20/10-2020) 

Region Skånes erbjudande för serologisk testning för covid-19 avseende brukare inom särskilt boende, LSS, hemsjukvård eller hemtjänst är reviderat (from 2020-09-18).

Erbjudandet finns på Vårdgivare Skåne (se länk nedan)

vardgivare.skane.antikroppar/rutin-for-serologisk-testning-for-brukare

 Erbjudandet avser inte när personen testas i egenskap av patient d v s när provtagning görs utifrån medicinsk behov.

 Eftersom ev provtagning inte görs utifrån medicinsk behov följer inte erbjudandet gällande ansvarsfördelning och rutiner. Detta innebär t ex att provtagning inte utförs efter läkarordination.

 

Provtagning av personal (200609)

Medarbetare inom äldreomsorgen, hemtjänsten och på LSS-boenden som uppvisar symtom kan bli testade för covid-19. Hälso- och sjukvårdens personal kopplat till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS-boenden omfattas också.
OBS! från slutet av vecka 24 är även personliga assistenter i både egen och privat regi aktuella för provtagning.

När du som chef beställer covid-19 provtagning av din personal var noga med att fylla i:

1. Chef och arbetsplats (ej enbart chefens namn). Detta då information behövs för statistik. 
2. Samt frågor som ställs angående symtom. Detta för att underlätta provtagningsenhetens registrering.

Provsvar (200609)

Provsvar lämnas inte ut av klinisk mikrobiologi utan medarbetarna måste avvakta och läsa provresultatet i journalen på 1177.se. Provsvar kan förväntas inom 1-2 dygn.

Smittskyddsblad

Information till personal som ska provtas

Provtagning av vård och omsorgspersonal, samlad information

Utökad personalprovtagning (11/6)

Från och med torsdag 11/6 erbjuder Region Skåne provtagning av följande personalgrupper:

 • Personliga assistenter, anställda av kommun
 • Personliga assistenter, anställda av privata utförare
 • Vård- och omsorgspersonal på privata LSS-boende  
 • Vård- och omsorgspersonal på privata särskilda boende

Kommunförbundet har öppnat upp en nya funktionsbrevlåda personalprovtagning@kfsk.se som ev frågor från privata utförare hänvisas till.

 Följande gäller:

 • Det är närmaste chef/arbetsledare som tar beslut om att erbjuda provtagning. Personal kan inte på eget initiativ beställa en provtagning.
 • Provtagning kan erbjudas till personal som insjuknat med feber och/eller luftvägssymtom (snuva/halsont/hosta/andnings-besvär, plötsligt luktbortfall
 • Provtagning måste ske inom 72 timmar från de första symtomen på infektion. Observera alltså att provtagning inte kan göras om det passerat mer än 72 timmar från de första symtomen.
 • Provtagning ska inte göras i efterhand för att konstatera smittfrihet eller på grund av oro för att ha covid-19.

Antikroppsprovtagning (11/9-2020)

Region Skåne erbjuder avgiftsfri serologisk testning (antikroppsprovtagning) för medarbetare inom kommunal vård och omsorg (inklusive personlig assistens).

Erbjudandet om provtagning omfattar följande personal inom kommunal vård- och omsorg:

 • Äldreboende
 • Hemtjänst
 • LSS-boende
 • Hemsjukvård
 • Personlig assistans

 Erbjudandet gäller även privata utförare inom dessa verksamheter.

Den som provtas behöver vänta minst 14 dagar efter att ha blivit helt frisk innan antikroppstestet genomförs. Det tar ungefär så lång tid att utveckla tillräckligt många antikroppar för att de ska gå att mäta. Provtagningen genomförs av Doktor.se, Doktor 24 och Vaccina på flera orter i Skåne. Fler leverantörer och orter kan komma att läggas till.

Information finns nedan

Personalprovtagning-antikroppar/rutin-for-serologisk-testning-for-personal

 

Provtagningsstrategi vid utbrottshantering (15/6)

Primärvården har en viktig uppgift vid handläggning av covid-19 hos äldre. Inom äldreomsorgen, framförallt särskilda boenden och korttidsenheter, sker utbrottshantering med smittspårning och provtagning redan vid ett oväntat fall av covid-19.

För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser. Om det finns en utsedd ansvarig vårdcentral för boendet ansvarar de för smittskyddsutredningen. I de fall det inte finns en utsedd ansvarig vårdcentral och där patienterna är listade på olika vårdcentraler tillfaller ansvaret den vårdcentral där indexfallet är listad. Efter överenskommelse kan ansvaret överlåtas till annan vårdcentral.

Handläggning av provtagning inom äldreomsorger förutsätter samarbete mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga och vårdhygien.

Provtagning-av-personer-inom-kommunal-vard-och-omsorg

Smittskydd Skåne har förtydligat dokumentet för provtagning i samband med överföring till kommunal vård och omsorg (16/6).

Provtagning-for-covid-19-i-samband-med-overforing-till-kommunal-vard-och-omsorg

Primärvårdens ansvar

Covid-19 innebär ett stort hot för äldre personer och adekvata åtgärder för att förhindra smittspridning är av största vikt. Förutom vårdhygieniska rutiner och uppmärksamhet på symtom är provtagning nödvändig. Inom äldreomsorgen, framförallt särskilda boenden och korttidsenheter, sker utbrottshantering med smittspårning och provtagning redan vid ett oväntat fall av covid-19. För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser och det är primärvården som ansvarar för hela utredningen. Det är viktigt med samarbete mellan primärvården, medicinsk ansvariga och Smittskydd.  

Provtagning-av-personer-inom-kommunal-vard-och-omsorg.

 

Smittspårning (200506) 

Lista för kartläggning och provtagning

Vid positivt provsvar, inled smittspårning och provtagning efter kontakt med Vårdhygien. Upprätta en lista och provta patienter och personal på avdelningen samt övrig personal som har kommit i kontakt med patient med positiv covid-19 vid tidpunkt för symtomdebut. Använd lista för kartläggning och provtagning.

Enchetschefen ansvar för att:

 • upprätta en lista över patienter och personal.
 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av asymtomatisk personal (där personalen är listade  eller utbrottsansvarig vårdcentral).

Sjuksköterska ansvarar för att:

 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av patienter.

Personal med symtom kan också provtas vid Region Skånes provtagningsenheter för vård- och omsorgspersonal. För mer information se även under:  

Lista för kartläggning och provtagning. Patient och personal.

Uppdaterade rutiner för Smittspårning (9/10-2020)

Smittskydd har uppdaterad rutiner kring smittspårning i kommunala verksamheter. Från 9/10 omfattas även OB av smittspårning.

Smittsparning-av-covid-19-inom-kommunal-vard-och-omsorg

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.