Provtagning

Indikation och rutiner för provtagning på särskilt boende, korttidsenhet och LSS-boende.

Provtagning av patienter

Indikation för provtagning (200501)

Provtagning ska ske vid akut insjuknande i infektion med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak.

Riktlinje för provtagning (200501)

Provtagning för covid-19 sker av smittskyddsskäl för att kunna vidta smittbegränsande åtgärder i en utsatt grupp. Provtagning bör kunna utföras på samtliga särskilda boenden, korttidsenheter och LSS-boende inom hela Region Skåne och utförs av mobila vårdteam. Även Falck har provtagningspinnar.

Riktlinje för provtagning på särskilt boende, korttidsenhet, LSS-boende samt i ordinärt boende (Smittskydd Skåne)

Rutiner vid provtagning (200501)

Vid influensaliknande symtom kontaktar sjuksköterska läkare för ställningstagande till omhändertagande och provtagning. Vid beslut om provtagning kontaktas mobilt vårdteam. Läkare i mobila teamen meddelar provsvar till vårdboendet och meddelar vårdcentralen där patienten är listad. Vårdboende meddelar resultat till MAS. Besök registreras som besök enligt smittskyddslagen och är kostnadsfritt för patienten. Initiativ till provtagning kan komma från till exempel Smittskydd, Vårdhygien eller patientansvarig läkare.

Följande kan initiera provtagning på helgen:

  • Vårdhygien och Smittskydd
  • Falck
  • Kommunens sjuksköterskor

Tänk på att lämna med telefonnummer till sjuksköterska för både dag-, kvälls- och helgtid till provtagningsbilen för att säkerställa att de alltid ska kunna nå sjuksköterska med provsvar.

Från vecka 21 (18/5) förbereds primärvården för att kunna utföra provtagning och mobila teamen kommer att slusas ut. Detta kommer att ske gradvist. Primärvården kommer att utföra provtagning i samma takt som tillgång till provtagningspinnar kommer att öka. För med information se länk nedan. Obs! I kristianstads kommun utför personalen ingen provtagning av patienter. 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/coronavirus-ncov/#159819

Rutin för mobila teamet provtagning vardagar

Rutin för provtagning under kommande helg

Hur provtagning går till (200501)

Nasofarynxodling - tillvägagångssätt

OBS! tänk på att det är viktigt att lämna till provtagningsbilen telefonnummer till både ssk dag och kväll/helg. Detta i syfte att säkerställa att svar alltid lämnas till ssk. 

Provtagning av personal (200520)

Medarbetare inom äldreomsorgen, hemtjänsten och på LSS-boenden som uppvisar symtom kan bli testade för covid-19. Hälso- och sjukvårdens personal kopplat till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS-boenden omfattas också.

När du som chef beställer covid 19 provtagning av din personal var noga med att fylla i:

1. Chef och arbetsplats (ej enbart chefens namn). Detta då information behövs för statistik
2. Samt frågor som ställs angående symtom. Detta för att underlätta provtagningsenhetens registrering

Provsvar

Provsvar lämnas inte ut av klinisk mikrobiologi utan medarbetarna måste avvakta och läsa provresultatet i journalen på 1177.se. Provsvar kan förväntas inom 1-2 dygn.

Smittskyddsblad

Information till personal som ska provtas

Provtagning av vård och omsorgspersonal, samlad information

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.