Den palliativa patienten

(200605) Socialstyrelsen har kommit ut med nationella principer för symtomlindring i livets slutskede och läkemedelsbehandling i palliativ vårdvidcovid-19. Här får du behandlingsråd för patienter med olika symtom som är vanliga i livets slutskede vid covid-19.

Beslut om vårdnivå (200605)

Det är viktigt att det finns en individuell planering för varje person som flyttar in till ett särskilt boende. Planeringen, sk medicinsk plan ska innehålla beskrivning av bl.a. den vårdnivå som är aktuell för den enskilde och ställningstagande till HLR. Den medicinska planen upprättas i samverkan mellan sjuksköterska och läkare. Den enskilde och dennes närstående, om det finns samtycke till det, ska ges möjlighet till delaktighet. För mer infromaton se under Dokument (Medicinsk planering Covid 19).

Nationella principer för symtomlindring (200605)

Nationella principer för symtomlindring i livets slutskede och läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

I dokumentet ser du vilka läkemedel som är vanliga vid dessa symtom. Behandlingsråden baseras i huvudsak på beprövad erfarenhet och gäller vuxna patienter.

I behandlingsråden förekommer också så kallad off label-behandling. Sådan läkemedelsbehandling innebär ett avsteg från användningen enligt den godkända produktinformationen. Detta gäller bland annat behandlingsråden för dyspné (opioider) och illamående (kortison). 

Symtomlindring i livets slutskede - Läkemedelsbehandling i palliativ vård vid covid-19 (Socialstyrelsen)

Film om palliativ vård vid covid-19 (Palliativt kunskapscentrum)

Läkemedelsbehandling vid livets slutskedde (200605)

Med anledning av Ccovid 19 har Läkemedelsrådet uppdaterat sortimen i det kommunala läkemedelsförrådet. För mer information se under Läkemedelshantering/Läkemedelsförråd.

Dödsfall (200501)

Vid dödsfall där den avlidne har haft misstanke om smitta eller konstaterad smitta, till exempel covid-19, ska begravningsentreprenörer underrättas om smitta. Tänk på att använda handskar och skyddsförkläde vid omhändertagande av den avlidne. Vid risk för förekomst av stora mängder kroppsvätskor och stänk i ansikte ska visir användas.

Rutin för omhändertagande av avliden (Region Skåne)

Palliativregister vid covid-19 (200605)

På grund av det ansträngda läget till följd av coronapandemin har Svenskt palliativregister förlängt gränsen för att registrera dödsfall från 6 månader efter dödsfall till 1 april 2021. Det har även lämnats andra erbjudande från palliativregistret. Se dokument nedan.

Palliativt register vid covid-19.pdf

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.