Coronapandemi

Sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 uppmärksammades i staden Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina under december 2019. Covid-19 har sedan dess rapporterats från stora delar av världen och WHO har deklarerat att utbrottet är en pandemi.

OBS! Vi har nu uppdaterat denna sida och delat upp den på olika undersidor, ni hittar dem i högermenyn. 

Allmänt om covid-19 (200501)

Covid-19 klassas som internationellt hot mot människors hälsa sedan 30 januari 2020. 1 februari 2020 beslutade svenska regeringen att covid-19 klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168).

Tänk på

Det är viktigt att våra patienter bedöms av sjuksköterska enligt VISAM i samband med förändring av hälsotillståndt för bestämmande av vårdnivå. De patienter som inte behöver sjukhusvård ska inte skickas in.

Kliniska symtom

Den kliniska symtombilden innefattar allt från milda symtom som hosta och feber till svåra luftvägsbesvär i form av lunginflammation och svår nedre luftvägsinfektion. Symtom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och besvär från mag- och tarmkanalen förekommer också. Det är vanligt med en lindrig sjukdomsbild med lättare luftvägssymtom och feber.

Inkubationstid

Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar.

Smittvägar och smittsamhet

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar och nysningar, kontaktsmitta genom smittförande sekret samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor, föremål och utrustning. (Aerosol innebär en dimma bestående av små droppar.)

Risken för kontakt- och droppsmitta kan minimeras med hjälp av basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och rätt städrutiner. Var särskilt försiktig när du utför arbetsmoment med risk för spridning via aerosol.

Hur smittsam en person är hänger troligtvis ihop med hur mycket symtom personen har. En infekterad person anses vara smittsam från och med att de första symtomen kommer. Det är ännu inte klarlagt hur länge man fortsätter vara smittsam.

Att förebygga smittspridning av covid-19 (Region Skåne)

Checklista  SKR Förhindra smittspridning covid-19 LSS-boende

 

Arbetssätt inom hälso- och sjukvård (200501)

Vägledning kring arbetssätt för kommunal hälso- och sjukvård med anledning av covid-19 (Socialstyrelsen)

När smitta har tagit sig in på äldreboende

De senaste veckorna har det förekommit ett antal särskilda boenden med både enstaka fall och med smittspridning av covid-19. Smittspridningen drabbar en utsatt grupp. Det har också varit omvälvande för personalen. Optimalt är att enbart personer utan symtom möts men om smittan når in på ett boende är det viktigt att rutiner för att stoppa smittspridning följs.

Under länkarna nedan finner du sammanfattning av viktiga aspekter som har betydelse för att stoppa smittan.

Cheklista vid Covid-19 

Att förhindra smitta vid Covid-19 - Vägledning för förebyggande av smittspridning  

Delegering (200501)

Under en pandemi ökar sjukfrånvaron bland personal, dels på grund av influensa och dels eftersom man ska stanna hemma även vid lindriga symtom plus två symtomfria dagar. Detta påverkar verksamheten negativt och verksamheten behöver förbereda sig för hantering av olika situationer på ett annorlunda sätt. Under en pandemi gäller ett anpassat delegeringsförfarande som tillämpas från nivå 3, det vill säga vid 25 procents frånvaro av personal eller mer.

Just nu befinner vi oss på nivå 2 och rutinen tillämpas därför alltså inte i dagsläget.

Delegering under coronapandemi från pandeminivå 2

Samordning mellan Region Skåne och kommunen (200501)

Samordnad individuell plan (SIP) ska prioriteras och vårdplaner upprättas inklusive brytpunktssamtal och eventuell insättning av palliativ medicinering. 

Övriga länkar

Samlad information och rekommendationer om coronaviruset (Region Skåne)

Meddelandeblad: Beredskap inför en allmän spridning av covid-19 (Socialstyrelsen)

Viktigt att tänka på för den som arbetar i vården (Region Skåne) 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.