Coronapandemi

Sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 uppmärksammades i staden Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina under december 2019. Covid-19 har sedan dess rapporterats från stora delar av världen och WHO har deklarerat att utbrottet är en pandemi.

Tänk på

Det är viktigt att våra patienter bedöms av sjuksköterska enligt VISAM i samband med förändring av hälsotillståndt för bestämmande av vårdnivå. De patienter som inte behöver sjukhusvård ska inte skickas in.

Allmänt

SARS-CoV-2 klassas sedan 30 januari 2020 av WHO som internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern). Den 1 februari 2020 beslutade svenska regeringen att covid-19 klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). För att begränsa spridningen av SARS-CoV-2 krävs ett globalt samarbete för snabb identifiering, riskbedömning, hantering och isolering av misstänkta och bekräftade fall.

Smittvägar och smittsamhet

SARS-CoV-2 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar och nysningar, kontaktsmitta genom smittförande sekret samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor, föremål och utrustning.

Risken för kontakt- och droppsmitta minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner. Särskilt stor försiktighet ska iakttas vid arbetsmoment med risk för spridning via aerosol.

Smittsamheten korrelerar troligen med graden av symptom och en infekterad person anses vara smittsam från och med symptomdebut. Det är ännu oklart hur länge smittsamhet kvarstår.

Inkubationstid

Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar.

Kliniska symptom

Den kliniska symptombilden innefattar allt från milda symptom som hosta och feber till svåra luftvägsbesvär i form av pneumoni och svår nedre luftvägsinfektion. Symptom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och gastrointestinala besvär förekommer också. Lindrig sjukdomsbild med lättare luftvägssymptom och feber är vanlig.

Patient

För att minska risken för droppsmitta uppmana patienten att hosta och nysa i papper eller engångsnäsduk som läggs direkt i papperskorg/plastpåse.

Uppmana och hjälp patienten till en god handhygien t.ex. efter hosta/nysning, efter toalettbesök och innan måltid.

Viktigt!

 • Information och rutiner angående corona finns nedan.
 • För fullständiga basala hygienrutiner se under flik Vårdhygien.  

Personlig skyddsutrustning

 • På- och avklädning av skyddsutrustning sker i patientens rum/lägenhet.
 • Vid patientnära vård- och omsorgsmoment tillämpas basala hygienrutiner
 • I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd.
 • Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.
 • Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning (t.ex. sugning av luftvägar, tracheostomivård) används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir/skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment kan användning av långärmat plastförkläde övervägas.

Provtagningsindikator och provtagning (26/3) 

Ett arbete pågår i regionen för att utarbeta riktlinjer kring vilka patienter som ska provtas vid misstanke om Covid-19 (gällande provtagning på särskilt boende, i ordinärt boende och LSS i primärvård/kommunal vård).

Denna riktlinje kommer framförallt ha inriktning på riskutsatta äldre och risk för smittspridning kring denna patient.

Arbete pågår i samarbete mellan smittskydd och primärvård och riktlinje beräknas utkomma i början av nästa vecka (start 1/4).

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/coronavirus-ncov/#159819 

Rapportering

Utbrott ska misstänkas om två eller flera patienter och/eller personal på samma enhet insjuknar med influensasymtom inom tre dygn.

Spridning av influensa förekommer på särskilda boendeformer och korttidsplatser och riskerar att snabbt orsaka större utbrott. Hög vaksamhet och ett snabbt agerande är därför av största vikt vid misstanke om influensa. I samband med att någon patient eller personal uppvisar symtomen ska enheten påbörja kartläggning. 

Samtliga fall av insjuknande med infuensasymtom ska rapporteras till MAS främst via mejl. Gäller samtliga verksamheter där kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för.

 

Helgen 21-22/3 (gäller tv)

Vid misstanke om Covid 19 smitta under kommande helg, på SÄBO eller inom hemsjukvård, hantera patienten som om pat vore smittad av influensa och isolera pat ( jfr åtgärd som vid influensa). Skulle patienten bli påtagligt påverkad och sjuk finns möjlighet att nå smittskydd och vårdhygien under helgen. Eventuell provtagning får anstå över helgen och pat får isoleras. Detta för att skydda övriga boende. Personlig skyddsutrustning som vid influensa. Ett PM angående hanering av Covid 19 patienter är framtagat av Vårdhygien, se länk nedan.  

 

Kontakt med Regionen för råd och stöd

Enskilda kommuners kontakter med vårdcentraler och sjukhuskliniker ser ju olika ut och fungerar på olika vis. Belastningen på Regionen är stor (vårdcentralerna försöker avlasta 1177 och infektionsklinikerna är fullt upptagna med bemanna både ordinarie avdelningar och de temporära funktioner som man nu kompletterar verksamheterna med).

För att säkerställa att det alltid finns en tillgänglig direktkontakt när man från kommunalt håll har behov av råd och stöd i olika frågor kopplade till både enskilda patienter och grupper av patienter har Region Skåne kommit överens med Falcks läkarbilar om att de ska öka tillgängligheten i telefonrådgivningen för kommunens sjuksköterskor från den 20/3-2020 och dygnet runt framöver.

Dödsfall

Vid dödsfall där den avlidne har haft misstanke om eller konstaterad smitta (även Covid 19) ska begravningsentreprenörer underrättas om smitta.     

Övrigt

SIP ska prioriteras och vårdplaner upprättas inkl brytpunktssamtal och ev insättning av palliativ medicinering.

Hembesök av symtomfri läkare eller sjuksköterska bedöms inte falla under det generella besöksförbudet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.