Meny

Arbetssätt vid misstänkt eller konstaterad smitta

Rutiner att följa när vi får ett misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 i verksamheten.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta 

Vårdhygien Skåne har uppdaterat samtliga dokument gällande covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer från den 1 april 2022.

Förändringar:

Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg:

 • Justeringar är gjorda i inledningstexten avseende inkubationstid.
 • Ändringar gjorda under rubriken Åtgärder på avdelning där smittspårning inleds avseende patienternas vistelse på rummet vid smittspårning samt under Övriga åtgärder.
 • Rubriken Åtgärder vid inflyttning från ordinärt boende, efter inneliggande vård på sjukhus samt vid inskrivning till växelvård är borttagen eftersom rekommendationen om provtagning vid flytt till särskilt boende eller korttidsboende tagits bort.
 • Rubriken Transport mellan enheter är ändrad till Överföring till annan vårdform och förändringar är gjorda i texten.
 • Ändringar är gjorda i texten i avsnittet Personal under rubriken – Skyddsutrustning vad gäller användande av andningsskydd och munskydd och visir.
 • Rubriken Omhändertagande av avliden är borttagen.

Covid-19 – misstänkt eller konstaterat fall rutiner i kommunal vård och omsorg (skane.se)

Lokala checklistor 

Omsorgsförvaltningen har utarbetat lokala checklistor som har sitt fokus på lokala detaljer i hanteringen av misstänkta eller konstaterade fall av covid-19. 

Lokal checklista covid-19

Uppdelat per roll:

Lokal checklista covid-19 - Enhetschef

Lokal checklista covid-19 - Sjuksköterska

Lokal checklista covid-19 - Omvårdnadspersonal

Smittspårning     

Se rutin på sidan Provtagning och smittspårning.

Covid-19-teamet inom hemtjänsten

Covid-19-teamet är pausat från 9 december.

Personer med demens 

De beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens kan exempelvis bestå av depression, ångest eller irritabilitet, men också psykotiska symtom, såsom hallucinationer och vanföreställningar. Det är också vanligt med hyperaktivitet med upprördhet, vandringsbeteende och aggressivitet. En person med covid-19 som till exempel har ett vandringsbeteende riskerar att sprida smittan vidare till andra personer som finns på ett boende.

Socialstyrelsens vägledning för att minimera smittspridning:

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demenssjukdom i särskilda boendeformer för äldre (Socialstyrelsen)

Nutrition vid covid-19 

När en patient genomgår eller har tillfrisknat från covid-19 bör en bedömning och rehabiliterande insatser av nutritionsstatusen göras. 

Nutritionshandbok/nutritionsbehandling vid covid-19

Den palliativa patienten 

Behandlingsråd för patienter med olika symtom som är vanliga i livets slutskede vid covid-19

Rehabilitering efter covid-19 

Kunskapsstöd för leg. arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder kring rehabilitering vid covid-19.

Rehabilitering vid covid-19

Vi får mer och mer information om hur vi på bästa sätt kan hjälpa de patienter som har covid- 19. I dokumentet nedan finns information som riktar sig till personal inom våra verksamheter som kommer i kontakt med kunder som har covid-19. Här finns tips på vad man ska tänka på för att optimera kundernas mående samt hänvisning till kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut då kund uppvisar vissa symptom där man kan behöva rehabilitering/stöd av legitimerad personal.

Personalinformation omhändertagande av patient med covid-19

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.