Provtagning och smittspårning

Rutiner för provtagning av patienter och personal samt rutiner för smittspårning.

Samlad information och rekommendationer om coronaviruset. I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av covid-19.

Samlad information från Smittskydd

Samlad information från Vårdhygien

Provtagning av patienter 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19 

Lokal rutin Kristianstad:

Provtagning av patienter med misstanke om covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård utförd av kommunens sjuksköterskor, lokal rutin

För dig som är sjuksköterska: Korrekt provtagningsteknik

Labmedicin Skåne rekommenderar att provtagning för covid-19 utförs med både nasofarynx- och svalgpinne för att öka kvaliteten i provtagningen.

Instruktionsfilm i korrekt provtagning för covid-19 i svalg och nasofarynx (Region Skåne)

Provtagning av personal 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19

Medarbetare inom äldreomsorgen, hemtjänsten, personlig assistans och på LSS-boenden som uppvisar symtom kan bli testade för covid-19. Hälso- och sjukvårdens personal kopplat till vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och LSS-boenden omfattas också.

Erbjudandet gäller även personal som är anställda av privata utförare. Kommunförbundet har en funktionsbrevlåda, personalprovtagning@kfsk.se, dit privata utförare kan e-posta frågor.

Samlad information om provtagning av personal  (Region Skåne) 

Inför provtagning 

Enhetschefen beställer covid-19 provtagning för personal med en blankett som du finner via länken ovan. Var noga med att fylla i både chef och arbetsplats eftersom denna information behövs för statistik. Tänk också på att svara på frågorna som ställs angående symtom, detta för att underlätta provtagningsenhetens registrering.

Information om provtagning av personal inom vård och omsorg (Region Skåne)

Provsvar 

Provsvar lämnas inte ut av klinisk mikrobiologi utan medarbetarna kan läsa provresultatet i journalen på 1177.se. Provsvar kan förväntas inom 1–2 dygn.

Smittskyddsblad (Region Skåne) 

Efter utlandsvistelse

Vanliga frågor och svar om covid-19 i vården har uppdaterats i förhållande till den nya rekommendationen.
Vårdhygieniska rutiner gällande covid-19 för öppen och sluten vård - Region Skåne (skane.se)

Provtagningsstrategi vid utbrottshantering

Primärvården har en viktig uppgift vid handläggning av covid-19 hos äldre. Inom äldreomsorgen, framförallt särskilda boenden och korttidsenheter, sker utbrottshantering med smittspårning och provtagning redan vid ett oväntat fall av covid-19.

För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser. Om det finns en utsedd ansvarig vårdcentral för boendet ansvarar de för smittskyddsutredningen. I de fall det inte finns en utsedd ansvarig vårdcentral och där patienterna är listade på olika vårdcentraler tillfaller ansvaret den vårdcentral där indexfallet är listad. Efter överenskommelse kan ansvaret överlåtas till annan vårdcentral.

Handläggning av provtagning inom äldreomsorgen förutsätter samarbete mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga och vårdhygien.

Covid-19 – Provtagning av personer inom kommunal vård och omsorg

Smittspårning 

Lokal rutin Kristianstad:

Lokal rutin för smittspårning vid covid-19

Regional rutin:

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Region Skåne)

Rapportering till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal. Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten, utan denna information sker utifrån ansvaret för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. 

Rapportering till MAS

Lista för kartläggning och provtagning 

Vid positivt provsvar, inled smittspårning och provtagning efter kontakt med Vårdhygien. Det är viktigt att enhetschefen för det berörda området och sjuksköterskan träffas så fort som möjligt för avstämning och planering av de aktiviteter som ska genomföras i samband med smittspårningen. Ett gott internt samarbete är av stor betydelse för att lyckas begränsa smittspridningen.

Upprätta en lista och provta patienter och personal på avdelningen samt övrig personal som har kommit i kontakt med patienten med positiv covid-19 vid tidpunkt för symtomdebut. Använd lista för kartläggning och provtagning.

Lista för kartläggning och provtagning. Patient och personal. 

Enhetschefen ansvar för att:

 • upprätta en lista över patienter och personal.
 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av asymtomatisk personal (där personalen är listade  eller utbrottsansvarig vårdcentral).
 • spara kartläggningslistan i 6 månader från avslutad smittspårning. Listan sparas av den enhetschef som har indexfallet (gäller både personal och patienter). 

Sjuksköterskan ansvarar för att:

 • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av patienter.

Personal med symtom kan också provtas vid Region Skånes provtagningsenheter för vård- och omsorgspersonal.

Information till personal vid smittspårning 

Information till personal i vård och omsorg vid smittspårning  (Region Skåne)

Information till dig som haft nära kontakt (ej hushållskontakt) med en person med covid-19

Information om provtagning av personal inom vård och omsorg (Region Skåne)

Patientinformation till hushållskontakt covid-19

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.