Meny

Provtagning och smittspårning

Rutiner för provtagning av patienter och personal samt rutiner för smittspårning.

Samlade rutiner hos Region Skåne

Samlade rutiner hos Smittskydd (Region Skåne) 

Vårdhygiens dokument avseende covid-19 (Region Skåne)

 

Provtagning av personal inom vård och omsorg

Covid-19 - Vårdgivare Skåne (skane.se) (Region Skåne) 

Smittskyddsblad för patienter på svenska och andra språk.

Nytt från 15.2/2023

Personalprovtagning upphör

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att ändra provtagningsindikationen för covid-19 från och med den 15 februari 2023. Det innebär att provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal med symtom på luftvägsinfektion inte längre rekommenderas efter detta datum.

Bakgrunden till beslutet är att testning av personal i nuvarande skede av pandemin ger en begränsad effekt när det gäller att minska smittspridningen i dessa miljöer. Samtidigt som testningen är resurskrävande.

Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Efter den 15 februari behöver ingen vård- och omsorgspersonal längre provta sig vid symtom på luftvägsinfektion.

Covid-19 och andra luftvägsvirus kan få allvarliga konsekvenser för personer som tillhör en riskgrupp. För att inte utsätta patienter och boende för smittrisk är det extra viktigt att den som arbetar patientnära i vård och omsorg fortsatt tänker på att stanna hemma från arbetet tills man känner sig frisk. Om man har haft feber ska man ha varit feberfri minst ett dygn innan man börjar arbeta igen.

Testning kan fortfarande vara aktuellt vid smittspårning.

Provtagning av patienter 

15-2/2023
Testning vid symtom på covid-19 kommer fortsatt att rekommenderas för patienter och omsorgstagare:

  • Patienter med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning.
  • Patienter inom hälso- och sjukvård där diagnos kan ha betydelse för fortsatt vårdhygieniska åtgärder.
  • Omsorgstagare inom omsorgsverksamhet där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 bor eller vistas och där diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder.

 

Provtagning av symtomfria 

Vid utbrott i vård och omsorg kan provtagning även av symtomfria patienter och omsorgstagare bli aktuellt. Följ rekommendationer från Vårdhygien. Se nedan under SMITTSPÅRNING. 

Provtagning för att påvisa pågående infektion med covid-19 

Lokal rutin Kristianstad: 

Provtagning av patienter med misstanke om covid-19 inom kommunal hälso- och sjukvård utförd av kommunens sjuksköterska

Korrekt provtagningsteknik (för dig som är sjuksköterska):

Instruktionsfilm i korrekt provtagning för covid-19 i svalg och nasofarynx (Region Skåne)

Rutin för provtagning efter inneliggande vård eller vid inflyttning till särskilt boende eller korttidsboende  - INGEN PROVTAGNING FRÅN 4/4-2022

Provtagningsstrategi vid utbrottshantering

För att genomföra smittspårning och provtagning behövs primärvårdens insatser. Om det finns en utsedd ansvarig vårdcentral för boendet ansvarar de för smittskyddsutredningen. I de fall det inte finns en utsedd ansvarig vårdcentral och där patienterna är listade på olika vårdcentraler tillfaller ansvaret den vårdcentral där indexfallet är listad. Efter överenskommelse kan ansvaret överlåtas till annan vårdcentral.

Handläggning av provtagning inom äldreomsorgen förutsätter samarbete mellan verksamhetsansvariga, medicinskt ansvariga och vårdhygien.

Smittspårning

Kontaktuppgifter till Vårdhygien (Region Skåne)

Lokal rutin i Kristianstad för smittspårning vid covid-19

Nytt från 15 feb.-2023

Dokumenten Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg på särskilda boendeformer och korttidsplats samt Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg i ordinärt boende har slagits samman och är justerade avseende personalprovtagningen.

Fortsatt gäller att personal som får symtom på luftvägsinfektion stannar hemma tills de är stabilt förbättrade och har haft minst ett feberfritt dygn vid feber.

Provtagning av patient med symtom rekommenderas fortsatt samt så kvarstår smittspårning vid positiva fall som tidigare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg på särskilt boende för äldre och korttidsplats (skane.se)

 

LSS-boenden

Inom LSS gruppbostad bör smittspårning utföras om en medicinsk bedömning identifierar person/personer som riskerar allvarlig sjukdom av covid-19.
För smittspårning gällande boende för barn samt daglig verksamhet kontaktas Smittskydd Skåne.


Rapportering till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal. Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten, utan denna information sker utifrån ansvaret för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. För mer info se under meny till höger. 

Lista för kartläggning och provtagning 

Det är viktigt att enhetschefen för det berörda området och sjuksköterskan träffas så fort som möjligt för avstämning och planering av de aktiviteter som ska genomföras i samband med smittspårningen. Ett gott internt samarbete är av stor betydelse för att lyckas begränsa smittspridningen.

Upprätta en lista enligt rutin för Smittspårning . Använd lista för kartläggning och provtagning.

Lista för kartläggning och provtagning. Patient och personal. 

Enhetschefen ansvar för att:

  • upprätta en lista enligt rutin för smittspårning
  • ta kontakt med vårdcentral om det är aktuellt med provtagning av personal  (följ rutin smittspårning). Det är den vårdcentral där personalen är listade  eller utbrottsansvarig vårdcentral som ska kontaktas.
  • spara kartläggningslistan i 6 månader från avslutad smittspårning. Listan sparas av den enhetschef som har indexfallet (gäller både personal och patienter). 

Sjuksköterskan ansvarar för att:

  • ta kontakt med vårdcentral för provtagning av patienter.

Information till personal vid smittspårning 

Information till personal i vård och omsorg vid smittspårning  (Region Skåne)

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.