Meny

Förebyggande arbetssätt under pandemin

Om basala hygienrutiner, rengöring av hjälpmedel samt information riktad till särskilda personalgrupper. Här finns också länkar till information om inflyttning och besök på vård- och omsorgsboenden samt om tandvård och sjuk- och serviceresor under pandemin.

Arbetsmetoder för att förebygga smitta

Basala hygienrutiner utgör grunden för att förhindra smitta 

Följsamhet till basala hygienrutiner, klädregler och rådande rekommendationer, både hos patienter och i personalutrymmen, är grundläggande för att minska risken för smittspridning.

Du hittar mer utbildningsmaterial här

Minska smittspridning av covid-19 med flera åtgärder tillsammans

Film:
Minska smittspridning av covid-19 med flera åtgärder tillsammans (Region Skåne)

Tandvård 

Utförandet av munhälsobedömningar kommer att påbörjas i Skåne igen från och med mitten av februari.

Munhälsobedömning

Utförandet av munhälsobedömningar har varit pausat under snart ett år på grund av pandemin. När nu smittspridningen minskar i Skåne, och då många har fått vaccin inom äldreomsorgen, kommer Oral Care att börja utföra munhälsobedömningar igen på uppdrag av Region Skåne.

Vid bokning av munhälsobedömningar i särskilt boende kontaktas sjuksköterska för bokning. För personer som är registrerade i eget boende och LSS skickas ett erbjudande om munhälsobedömning hem till den berättigade med post.

Munvårdsutbildning

Fysiska utbildningar kommer framöver att kunna bokas för mindre grupper där efterlevnad av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kan säkerställas.

Om dessa förutsättningar ej finns rekommenderar vi att omvårdnadspersonal tar del av munvårdsutbildning via webben. Utbildningen består av sju kortare filmer. När man tagit del av innehållet i filmerna finns möjlighet att beställa ett kursintyg. Uppgift om deltagande via webben skickas till Region Skåne.

Länk till webbutbildning i munvård:

www.oralcare.se/hemtandvard/webbutbildning/

Sjukresor/Serviceresor 

Serviceresor återgår till rutiner innan pandemin 

Som en följd av att restriktionerna tagits bort återgår serviceresor till fastställda rutiner innan pandemin. Detta innebär att samåkning är återinfört.  Serviceresekunder som misstänks vara smittsamma kan resa utan samåkning men det krävs läkarintyg vid bokning enligt rutin. Fordon är tillgängliga för bokning per telefon till beställningscentralen via telefonnumret: 0771- 77 44 11, och via servicereseportalen. Det är möjligt att boka varje dag dygnet runt.

För dig som arbetar på ett vård- och omsorgsboende

Rutiner för säkra besök på boenden

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin

Rutin för återlämning av hjälpmedel under pågående pandemi på vård- och omsorgsboenden 

På grund av pandemin och dess påverkan gällande besök på våra äldreboenden behöver vårdpersonal rengöra hjälpmedel som ska lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne och beställa hämtning.

Returer av hjälpmedel under pågående pandemi

För dig som arbetar på ett LSS-boende

Checklista för att förhindra smittspridning inom LSS-boenden  (Vårdhygien, Region Skåne)

För dig som är enhetschef eller legitimerad personal

Lokal rutin för delegering  

Under en pandemi ökar sjukfrånvaron bland personal, dels på grund av influensa och dels eftersom man ska stanna hemma även vid lindriga symtom plus två symtomfria dagar. Detta påverkar verksamheten negativt och verksamheten behöver förbereda sig för hantering av olika situationer på ett annorlunda sätt. Under en pandemi gäller ett anpassat delegeringsförfarande som tillämpas från nivå 3, det vill säga vid 25 procents frånvaro av personal eller mer.

Delegering under coronapandemi från pandeminivå 3

För dig som är sjuksköterska

Tänk på att det är viktigt att våra patienter bedöms av sjuksköterska enligt VISAM i samband med förändring av hälsotillstånd för bestämmande av vårdnivå. De patienter som inte behöver sjukhusvård ska inte skickas in.

Samordning mellan Region Skåne och kommunen 

Samordnad individuell plan (SIP) ska prioriteras och vårdplaner upprättas inklusive brytpunktssamtal och eventuell insättning av palliativ medicinering. 

Ställningstagande till vårdnivå 

Det är viktigt att det finns en individuell planering för varje person som flyttar in till ett särskilt boende. Planeringen, så kallad medicinsk plan, ska innehålla beskrivning av bland annat den vårdnivå som är aktuell för den enskilde och ställningstagande till HLR. Den medicinska planen upprättas i samverkan mellan sjuksköterska och läkare. Den enskilde och dennes närstående, om det finns samtycke till det, ska ges möjlighet till delaktighet. Om det finns beslut om vårdnivå och ställningstagande till hjärt-och lungräddning ska dessa antecknas i den samordnade individuella planen (SIP) i samband med upprättandet av den. Upprättande av SIP är inte aktuellt om det enbart föreligger ett behov av bestämmande av vårdnivå. I sådana fall är det aktuellt med medicinsk planering (se flöde nedan).

Medicinsk planering covid-19.pdf

För dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped 

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 

I rådande läge ska arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder använda handlingsplanen som ett stöd vid ärendehantering och i samband med patientbesök.

Handlingsplan vid patientärende för arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped 201104

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.