Lex Maria

Rutin för anmälan lex Maria

Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska anmälas snarast till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Händelseanalys

MAS/MAR skriver ett uppdrag som lämnas till verksamhetschef HSV och tar samtidigt ställning till om händelsen ska anmälas enligt lex Maria (enligt delegationsordning). När beslut om anmälan enligt lex Maria fattats informeras nämndens presidie, förvaltningschef och verksamhetschef HSV av MAS/MAR.

Verksamhetschefen utser den analysledare som ska ansvara för händelseanalysen.

Analysledaren utser ett händelseanalysteam samt kontaktar patient och/eller närstående och informerar om att en händelseanalys kommer att genomföras. Patient och/eller närstående ska ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen i utredningen. Händelseanalysteamet genomför utredningen.

Händelseanalysteamet återkopplar händelseanalysen till MAS/MAR, verksamhetschef HSV, berörd enhetschef/verksamhetsansvarig samt övriga berörda. Verksamhetschef HSV och MAS/MAR beslutar om åtgärder och tidsplan för genomförande av dessa. När händelseanalysen är färdig läggs den som en bifogad fil i avvikelsesystemet. Om en anmälan är gjord ska händelseanalysen registreras i diariet i samma ärende som anmälan.

Lex Maria anmälan

Anmälan görs på IVO:s blankett eller e-tjänst.

Lex Maria-anmälan kompletteras med händelseanalysutredningen när den är klar.

Vid en lex Maria anmälan måste följande göras:

 • Information till involverad personal/patient/anhörig. Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället lämnas till en närstående.
 • Anmälan registreras i diariet.
 • Journalanteckning görs av legitimerad personal att anmälan gjorts och om patienten är underrättad eller orsak till att underrättelse inte varit möjlig.
 • Patienten och/eller närstående ska ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen.

Informationsspridning

Genomförda händelseanalyser samt i förekommande fall svar från IVO delges berörda genom MAS/MAR samt tas upp för kännedom i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvård.

MAS och MAR återkopplar till ledningsgrupper för funktionsområdena en gång per termin.

Lex Maria-anmälningar ska rapporteras till Omsorgsnämnden två gånger per år varav den ena gången i samband med Patientsäkerhetsberättelsen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.