Avvikelser

Rutin för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård

Inledning

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete regleras i Patientsäkerhetslagen kap.3, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:40 samt i SOSFS 2011:9.  I detta arbete ingår att vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om omskärelse av pojkar.

Syfte

Att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det.

Att ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser inträffar på nytt.

Att begränsa effekterna av händelserna om de inte helt går att förhindra.

Mål

Ett aktivt arbete med avvikelser bidrar till en hög patientsäkerhet.

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet

Enligt patientsäkerhetslagen är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. Personalen ska därför rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Definitioner

Avvikelse

Avvikelse är ett samlingsbegrepp för risk, tillbud och negativ händelse.

En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa. Ett tillbud är en händelse som hade kunnat medföra en vårdskada. En negativ händelse är en händelse som har medfört en vårdskada.

Vårdskada

Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada

Vårdskada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Avvikelserapportering

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntat vårdförlopp. Det kan vara ett tillbud med ett gånghjälpmedel, en feldelad dosett eller "strul" som tar tid från patientarbetet. Att uppmärksamma riskfyllda tillbud i tid kan förhindra att en patient skadas nästa gång eller att en liknande situation uppstår.

Avvikelserapporten skrivs i avvikelsesystemet. Är inte systemet tillgängligt går det bra att beskriva händelsen på ett vanligt papper. En avvikelserapport ska i första hand fokusera på vad som har inträffat, inte på vem som var inblandad. Rapporten bör heller inte innehålla spekulationer om "vems fel" det var. Avvikelserapporten ska endast gälla den aktuella händelsen.

Följande avvikelser ska rapporteras:

 • Läkemedelsförväxlingar eller utebliven dos.
 • Felaktiga förskrivningar.
 • Avvikelser där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet.
 • Brister i den samordnade vårdplaneringen, till exempel brister i informationsöverföring mellan olika vård- och boendeformer.
 • Fördröjd eller felaktigt utförd undersökning och behandling.
 • Utebliven undersökning eller behandling
 • Brister i arbetsrutiner.
 • Klagomål från patient som rör hälso- och sjukvårdsinsatser.
 • Vårdrelaterade infektioner.
 • Felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning.
 • Otillräckliga resurser (kompetens, bemanning lokaler eller utrustning) för verksamhetens bedrivande.
 • Otillräcklig eller felaktig information till patient eller anhörig.
 • Fallskador

Anmälningsskyldighet

Vårdgivarens skyldighet att rapportera händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (lex Maria) och i vissa fall till Läkemedelsverket. Dessa anmälningar skapar förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling om patientsäkerhet på nationell nivå. I Omsorgsförvaltningen är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) eller medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som är utsedda att sköta anmälningsskyldigheten och som bestämmer om händelsen kan hanteras enbart enligt den lokala hanteringen för avvikelser eller om den ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

En lex Maria är en avvikelse inom hälso- och sjukvård som innebär att händelsen har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Dessa avvikelser är av så allvarlig och akut karaktär, att ett särskilt anmälningssystem utanför den egna verksamheten behövs som ett komplement. Anmälan ska göras om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso-och sjukvård. En anmälan ska också göras, om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom. Om medicintekniska produkter varit inblandade i en avvikelse gäller bestämmelserna om rapporteringsskyldighet till tillverkare och Läkemedelsverket samt i vissa fall även anmälningsskyldighet enligt lex Maria. Patienten ska underrättas om att en händelse som medfört en vårdskada föranlett en lex Maria-anmälan. Anmälan enligt lex Maria ska göras senast två månader efter inträffad händelse.

Avvikelsehantering i Omsorgsförvaltningens verksamheter

I samband med att en avvikelse sker gäller följande:

Upptäcka en avvikelse

Personal som upptäcker händelsen ska utifrån sin kompetens utföra de åtgärder som är nödvändiga. Beroende på typ av händelse ska  sjuksköterska/ sjukgymnast/ fysioterapeut/ arbetsterapeut och/eller läkare och/eller enhetschef/verksamhetsansvarig informeras omedelbart. Patienten ska få ett lämpligt omhändertagande samt information om vad som hänt. Om möjligt ska patientens närstående informeras om det inträffade.

Personal som är med om ett tillbud eller en negativ händelse bör skriva ner några korta stödord och notera tidpunkter. Detta är ett bra underlag att ha när avvikelserapporten ska skrivas. Är det flera personal som varit med om en händelse kan avvikelserapporten skrivas tillsammans. Avvikelserapporten ska endast gälla den aktuella händelsen och inte namnge involverad personal.

Skriva avvikelserapport samt dokumentation

Händelsen rapporteras i avvikelsesystemet Flexite. Avvikelsen skickas i systemet till enhetschefen för verksamheten där händelsen inträffade. En anteckning görs i patientjournalen att en avvikelse inträffat, att en avvikelserapport är skriven samt vilka direkta åtgärder som vidtagits. Enhetschef/verksamhetsansvarig ser till att berörd personal vid behov får stöd.

Utredning av avvikelse

Enhetschefen/verksamhetsansvarig är ansvarig för utredningen och gör en första bedömning av händelsen. Är legitimerad personal involverad i händelsen eller om händelsen innefattar medicintekniska produkter(hjälpmedel) ska enhetschefen/verksamhetsansvarig skicka rapporten vidare till den legitimerade personalens enhetschef som är ansvarig för dessa utredningar med undantag av verksamheter enligt LOU. Där är verksamhetsansvarig/chef ansvarig för dessa utredningar.

En utrednings omfattning

Utredningen av händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska ha en omfattning som anpassas efter händelsens karaktär.

Vårdskador som inte är allvarliga

Utredningen ska dokumenteras och innehålla:

 1. uppgifter om händelsen samt analysen och bedömningen av den
 2. uppgifter om hur kunskap om händelsen och dess konsekvenser ska spridas i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet
 3. de andra uppgifter som behövs för att bidra till att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

Allvarliga vårdskador

Utredningen ska dokumenteras  och innehålla uppgifter om:

 1. händelseförloppet
 2. när händelsen inträffade, uppmärksammades och rapporterades
 3. vilka konsekvenser som händelsen har medfört eller hade kunnat medföra patienten
 4. vårdgivarens analys och bedömning av bidragande och bakomliggande orsaker till händelsen

Vidare ska utredningen innehålla uppgifter om:

 1. vilka åtgärder som är beslutade och har vidtagits eller ska vidtas för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen eller för att begränsa effekterna av en händelse som inte helt går att förhindra
 2. vem eller vilka som ansvarar för att åtgärderna vidtas
 3. när åtgärderna enligt tidplan ska vara vidtagna
 4. vem eller vilka som ansvarar för uppföljningen av åtgärderna
 5. hur hälso- och sjukvårdspersonalen har informerats eller ska informeras om vårdgivarens analys och bedömning av händelsen i syfte att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet
 6. patientens beskrivning och upplevelse av händelsen, kan även erbjudas en närstående om patienten vill eller inte kan förmedla själv och om det inte finns sekretesshinder

 

Riskanalys

Bedömningen av avvikelsen sker genom att en riskanalys ska göras tillsammans med legitimerad personal. Riskanalysen ska utgå ifrån sannolikhet för upprepande och allvarlighetsgrad av den inträffade händelsen. Riskanalysen ger svar på om händelsen kan hanteras inom den egna verksamheten eller om händelsen är av allvarligare karaktär eller till och med sådan att en lex Maria anmälan kan bli aktuell. Vid tveksamheter ska MAS och/eller MAR kontaktas. För stöd i riskanalysen se bilaga "Riskanalys vid bedömning av en avvikelses allvarlighetsgrad".

Händelser där risken bedöms till 8 poäng eller mer ska lämnas vidare till MAS/MAR som bedömer om en händelseanalys ska genomföras. Händelser som bedöms till mellan 1-6 poäng utreds i den egna verksamheten. Riskanalysen ska dokumenteras i utredningen. Ska utredningen fortsätta i den egna verksamheten fortsätter enhetschefen/verksamhetsansvarig utredningen tillsammans med berörda professioner exempelvis vid läkemedelsavvikelse ska sjuksköterska delta, vid rehabiliterings- eller habiliteringsåtgärder ska arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut eller logoped delta och så vidare. Under utredningsarbetet kan det också finnas behov av kontakt med bland annat enhetschef för legitimerad personal, verksamhetschef, MAS och/eller MAR.

Utredningen ska ge svar på:

 • Vad som hände
 • Vad som gick fel
 • Varför det gick fel
 • Vad det berodde på
 • Bakomliggande orsaker

Utredningen ska också komma fram till vilka åtgärder som kan förebygga en upprepning av händelsen och dessa beskrivs i en åtgärdsplan. Exempel på åtgärder som kan bli aktuella är:

 • översyn av rutiner
 • riktade utbildningsinsatser
 • genomgång av delegationsbestämmelser/egenansvar
 • indragning av delegering
 • kontakt med personalansvarig om personals lämplighet
 • händelseanalys som underlag för en eventuell anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
 • anmälan enligt lex Maria

Registrering

När händelsen är färdigutredd avslutas den av ansvarig enhetschef/verksamhetsansvarig. Uppföljning av planerade eller vidtagna åtgärder ska göras utifrån det tidsintervall som sätts i samband med att avvikelsen avslutas.

Informationsspridning

För att verksamheten ska få ett aktivt lärande utifrån de avvikelser som inträffar ska enhetschefen/verksamhetsansvarig ta upp dessa som en punkt på verkställighetsmöten. Då kan hela teamet diskutera utifrån händelsen samt få veta vad som gjorts för att denna händelse inte ska upprepas.

En sammanställning av förvaltningens avvikelser görs minst en gång om året bland annat i samband med upprättande av Patientsäkerhetsberättelsen.

Allvarliga händelser och anmälan enligt lex Maria

Händelser som enligt riskanalysen bedöms som allvarliga ( 8 poäng eller mer) ska efter beslut av MAS/MAR och/eller verksamhetschef utredas genom en händelseanalys.

Händelseanalys

MAS/MAR kontaktar verksamhetschef HSL för det aktuella området. I samråd fattas beslut om en händelseanalys. MAS/MAR tar ställning till om händelsen ska anmälas enligt en lex Maria. MAS/MAR skriver ett uppdrag som lämnas till berörd verksamhetschef. Verksamhetschefen utser den analysledare som ska ansvara för händelseanalysen.

Analysledaren utser ett händelseanalysteam samt kontaktar patient och/eller närstående och informerar om att en händelseanalys kommer att genomföras. Patient och/eller närstående ska ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen i utredningen. Händelseanalysteamet genomför utredningen.

Händelseanalysteamet återkopplar händelseanalysen inom rimlig tid till MAS/MAR, verksamhetschef HSL, berörd enhetschef/verksamhetsansvarig samt övriga berörda. Verksamhetschef HSL och MAS/MAR beslutar om åtgärder och tidsplan för genomförande av dessa. I tidsplanen anges även hur, när och av vem utvärdering och uppföljning av åtgärderna ska göras. När händelseanalysen är färdig läggs den som en bifogad fil i avvikelsesystemet.

Lex Maria anmälan

Händelseanalysutredningen används också av MAS/MAR som underlag vid anmälan enligt lex Maria. När beslut om anmälan enligt lex Maria fattats informeras förvaltningschef och nämndens presidie av MAS/MAR.

Vid en lex Maria anmälan måste följande göras:

 • Information till involverad personal/patient/anhörig
 • Patienten ska ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen
 • Kopia av anmälan registreras i diariet och lämnas till Omsorgsnämnden som sekretesshandling
 • Kopia lämnas till aktuell verksamhetschef
 • Journalanteckning görs av legitimerad personal att anmälan gjorts och om patienten är underrättad eller orsak till att underrättelse inte varit möjlig

Patienten ska underrättas om att en händelse som medfört en vårdskada för henne/honom har lett till en lex Maria-anmälan. Han/hon ska ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen. Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället lämnas till en närstående. I dessa fall ska den närstående ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen.

En lex Maria anmälan ska göras av MAS/MAR snarast efter inträffad händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan diarieförs och ska innehålla:

 • Beskrivning av händelseförloppet
 • Vilka omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder som vidtagits
 • Identifierade orsaker till händelsen
 • En riskbedömning, dvs. sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen och tänkbara konsekvenser
 • Händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten
 • Riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen

Informationsspridning

Genomförda händelseanalyser samt i förekommande fall svar från IVO delges berörda genom MAS/MAR samt tas upp för kännedom i styrgruppen för Hälso- och sjukvård. Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvård vidarebefordrar informationen i sina ledningsgrupper.

En sammanställning av antalet lex Maria-ärenden görs varje år i samband med upprättande av Patientsäkerhetsberättelsen samt i samband med tertialrapporter.

Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter samt biverkningar av läkemedel

Negativa händelser och tillbud

Om en negativ händelse eller ett tillbud inträffat där ett hjälpmedel varit inblandat ska händelsen avvikelserapporteras. Den personal som upptäcker händelsen eller får kännedom om händelsen ska rapportera avvikelsen i avvikelsesystemet. Avvikelsen skickas i systemet till närmaste enhetschef/verksamhetsansvarig som i sin tur skickar den till enhetschef för legitimerad personal som är ansvarig för utredningen. När det gäller verksamheter på entreprenad sköts utredningen inom respektive verksamhet, men händelsen rapporteras till MAR/MAS som tar ställning till om händelsen ska anmälas.

Omhändertagande av hjälpmedlet

Hjälpmedel som varit inblandat i en negativ händelse eller tillbud ska tas tillvara för att möjliggöra en fortsatt utredning. Hjälpmedlet ska om möjligt finnas kvar i den verksamhet där händelsen inträffade. Är detta inte möjligt ska den legitimerade personalen ta hjälpmedlet till förvar i närmaste hjälpmedelsförråd. Tekniker eller annan person får inte undersöka eller försöka reparera hjälpmedlet. Enda undantaget är när hjälpmedlet, på grund av patientens speciella behov, inte kan ersättas med ett annat hjälpmedel. När detta uppstår tas kontakt med MAR/MAS för råd i hanteringen. Bruksanvisning ska tas tillvara och i de fall förpackningen finns ska även den tas tillvara. Hjälpmedlet, bruksanvisningen och eventuell förpackning ska förvaras tills tillverkaren gett besked om de vill titta på hjälpmedlet men längst tills ärendet är avslutat.

Tillverkaren kan ta kontakt för att undersöka hjälpmedlet. Detta kan ske på plats eller genom att tillverkaren tar hjälpmedlet med sig för undersökning.

Utredning och bedömning

Enhetschef för legitimerad personal/verksamhetsansvarig/chef hos entreprenör ska inleda en utredning snarast. En riskanalys ska göras för att avgöra om händelsen ska utredas i den egna verksamheten eller om det är en allvarlig händelse som ska utredas med en händelseanalysutredning. Kontakt ska tas med MAR/MAS i samband med att avvikelserapporten kommer till enhetschefen för legitimerad personal/verksamhetsansvarig hos entreprenör. Beslut fattas av MAR/MAS gällande anmälan till tillverkaren och Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg för kännedom. Ska utredningen ske i den egna verksamheten kontaktar enhetschef för legitimerad personal/verksamhetsansvarig hos entreprenör berörd arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska. Ska utredningen fortsätta som en händelseanalys kontaktar analysledaren berörd arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska.

Anmälningsplikt

Om en medicinteknisk produkt inte fungerat som avsett och en patient skadats eller löpt risk att skadas ska händelsen anmälas till tillverkaren och till Läkemedelsverket. Om en patient har fått oförutsedda biverkningar av ett läkemedel ska problemet anmälas till Läkemedelsverkets biverkningsregister. Anmälan till biverkningsregistret kan göras av all hälso- och sjukvårdspersonal och av patienter.

Anmälan till tillverkaren och Läkemedelsverket ska göras så snart som möjligt. De händelser med hjälpmedel som ska anmälas till tillverkaren och Läkemedelsverket är funktionsfel och försämring av en produkts egenskaper eller prestanda samt felaktigheter och brister i märkningen eller bruksanvisningen som:

 • Orsakar en patient, användares eller någon annan persons död
 • Orsakar att en patient, användare eller någon annan persons hälsotillstånd allvarligt försämrats
 • Kunde orsakat en allvarlig försämring av en patients, användares eller någon annan persons hälsotillstånd

I vissa fall, exempelvis vid handhavandefel av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ska en anmälan även göras enligt rutinerna för lex Maria.

Handhavandefel i samband med omvårdnadspersonals användning av hjälpmedel i en omvårdnadssituation ska rapporteras enligt lex Sarah.

Informationsspridning

MAR/MAS informerar verksamhetschef HSL om aktuella anmälningar vid styrgrupp för hälso- och sjukvårdsmöten.

MAR/MAS informerar Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) om aktuella anmälningar.

En sammanställning av avvikelser där medicintekniska produkter varit involverade görs bland annat en gång om året i samband med att Patientsäkerhetsberättelsen upprättas.

Avvikelsehantering över vårdgivargräns

Avvikelser över vårdgivargräns handlar om händelser i samband med informationsöverföring till och från annan vårdgivare exempelvis slutenvården (sjukhus) eller primärvården (vårdcentraler).

Avvikelser från vår verksamhet till annan vårdgivare

När personal i vår egen verksamhet upptäcker en brist i informationsöverföring eller i samband med samordnad vårdplanering som kan vara en risk för patienten ska detta rapporteras i avvikelsesystemet.

Avvikelsen skickas i systemet till enhetschef för legitimerad personal. Enhetschefen för legitimerad personal skriver ut rapporten och skickar den till ansvarig person hos berörd vårdgivare, enligt upprättad lista, se nedan. Svaret från berörd vårdgivare kommer till MAS/MAR som skickar det vidare till enhetschef för legitimerad personal som dokumenterar det i avvikelsesystemet samt vidarebefordrar informationen till berörda.

LOU-företagen skickar avvikelser över vårdgivargräns direkt till berörd vårdgivare och begär in svaret till sin egen verksamhet.

Avvikelser till vår verksamhet från annan vårdgivare

Avvikelse som inkommer till vår verksamhet från annan vårdgivare kommer till MAS/MAR. MAS/MAR skickar avvikelsen till enhetschef för legitimerad personal som registrerar avvikelsen i avvikelsesystemet. Avvikelser som handlar om LOU-företag skickas till företagets verksamhetschef för vidare handläggning

Ansvarig för att utreda händelsen är antingen enhetschef för legitimerad personal eller i vissa fall enhetschef/verksamhetsansvarig för berörd verksamhet. Ska enhetschef/verksamhetsansvarig för berörd verksamhet ansvara för utredningen omdirigerar enhetschef för legitimerad personal avvikelsen till enhetschef för berörd verksamhet. Utredning görs enligt samma modell som används vid avvikelser i vår egen verksamheten. Avslutad utredning skickas till enhetschef för legitimerad personal.

Enhetschefen för legitimerad personal skickar för kännedom ett meddelande via avvikelsesystemet till MAS/MAR samt skickar utredningen per post till berörd vårdgivare.

Informationsspridning

En sammanställning av avvikelser över vårdgivargräns görs bland annat en gång om året i samband med upprättande av Patientsäkerhetsberättelsen.

Fall och fallrapporter

Dessa hanteras enligt beskrivning i Rutin vid fallolyckor som hittas under Vårdprevention.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.