Avvikelser

Rutin för avvikelsehantering

Inledning

För att öka kvaliteten och säkerheten har du som arbetar i vård och omsorg en skyldighet enligt lag att rapportera avvikelser. Avvikelser rapporteras för att ta reda på vad som har hänt, varför det har hänt och vad vi kan göra för att minimera riskerna för att det ska hända igen.

Avvikelser omfattar:

Socialtjänst

 • Sociala avvikelser.
 • Påtagliga risker för missförhållanden.
 • Missförhållanden.

Hälso- och sjukvård

 • Risker för vårdskador.
 • Händelser som hade kunnat medföra en vårdskada.
 • Händelser som medfört en vårdskada.

Rapporteringsskyldigheten

Information om rapporteringsskyldigheten ska ges när en anställning, ett uppdrag eller en verksamhetsförlagd utbildning påbörjas och därefter återkommande en gång per år. Informationen ska ges både muntligt och skriftligt av närmaste chef/arbetsledare. Den som har erhållit informationen ska underteckna blanketterna som är bilagda rutinen.

Vad ska rapporteras?

Socialtjänst

Exempel på sociala avvikelser kan vara bristande omsorg, bemötande, stölder, rättssäkerhet, utebliven insats, våld och hot mellan kunder osv.

Påtagliga risker för missförhållanden och inträffade missförhållanden är hot mot eller konsekvenser för kundens liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa.

Hälso- och sjukvård

Det som ska rapporteras är avvikelser gällande medicinsk omvårdnad, läkemedel, rehabilitering/habilitering, medicintekniska produkter, fall och avvikelser över vårdgivargränserna.

Flödesbeskrivning

Upptäcka en avvikelse

Personal som upptäcker händelsen ska utifrån sin kompetens utföra de åtgärder som är nödvändiga för att avbryta och/eller förhindra ett pågående händelseförlopp. Beroende på typ av händelse ska enhetschef/enhetschef i beredskap/verksamhetsansvarig/sjuksköterska/ fysioterapeut/ arbetsterapeut och/eller läkare informeras omedelbart. Kunden/patienten ska få ett lämpligt omhändertagande. Enhetschef/legitimerad personal tar ställning till hur och när kund/patient informeras om vad som hänt. För att informera närstående behövs ett samtycke från den enskilde.

Skriva avvikelserapport samt dokumentation

Personal som upptäcker en avvikelse bör skriva ner några korta stödord och notera tidpunkter. Är det flera personal som varit med om en händelse kan avvikelserapporten skrivas gemensamt. Avvikelserapporten ska endast gälla den aktuella händelsen och inte namnge involverad personal. Enhetschef/verksamhetsansvarig ser till att berörd personal får stöd vid behov.

 • Händelsen rapporteras i avvikelsesystemet.
 • Avvikelsen skickas i systemet till enhetschefen. Tänk på att välja rätt enhet/företag.
 • En anteckning görs i journalen (SoL, LSS och/eller HSL) att en avvikelse inträffat, att en avvikelserapport är skriven, rapportnumret samt vilka direkta åtgärder som vidtagits.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.