Uppdaterad version av rutiner för avvikelsehantering

.

Observera att samtliga rutiner som är publicerade under AVVIKELSER NY är publicerade för genomläsning och gäller inte förrän de blivit godkända. Deadline för godkännande 27/9-2019. Fram till godkännande gäller rutiner som är publicerade under flik AVIKELSER.

Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete regleras i Patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659), Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSL-FS 2017:40) om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete. I enighet med det systematiska patientsäkerhetsarbete ska vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om omskärelse av pojkar.Syfte

Hantering av avvikelser har i sitt syfte att:

  • så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat det inträffade,
  • att ge underlag för beslut om åtgärder som ska hindra att liknande händelser inträffar igen samt
  • att begränsa effekterna av händelserna om de inte helt går att förhindra.

Mål

Målet med det systematiska kvalitetsarbetet i stöd av avvikelser är att bidrar till en hög patientsäkerhet d.v.s. skydd mot vårdskada (enligt PSL).

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet

Enligt PSL är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. Personalen ska därför rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

Definitioner

Avvikelse

Enligt socialstyrelsens termbank är avvikelse en händelse som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Här används begrepp avvikelse som samlingsbegrepp för

risk (möjlighet att en negativ händelse ska inträffa),tillbud (händelse som hade kunnat medföra något oönskat) ochnegativ händelse (en händelse som har medfört något oönskat).

Vårdskada

Med vårdskada avses enligt PSL lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada

Med allvarlig vårdskada enligt PSL avses vårdskada som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Avvikelsehantering

Med avvikelsehantering menas att identifiera och rapportera avvikelser, klarlägga och åtgärda orsakerna, dokumentera detta samt bedöma åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra resultaten.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.