Meny

Avvikelser över vårdgivargränser

Avvikelser över vårdgivargränser

Avvikelsehantering över vårdgivargränsen

Avvikelser över vårdgivargräns handlar om händelser som har inträffat i samband med samverkan med en annan vårdgivare och eller informationsöverföring till och från en annan vårdgivare exempelvis slutenvården (sjukhus) eller primärvården (vårdcentraler).

Avvikelser från vår verksamhet till annan vårdgivare

När personal i vår egen verksamhet upptäcker en brist i samverkan med en annan vårdgivare eller brist i informationsöverföring från en annan vårdgivare som kan vara en risk för patienten ska detta rapporteras i avvikelsesystemet.

 • Avvikelse registreras i systemet för avvikelser under adekvat rubrik av den som upptäckt händelsen.
 • Avvikelsen dirigeras automati systemet till enhetschef där avvikelsen har inträffat.
 • SVU avvikelser dirigeras till ansvarig chef för Hemgångsstödsteamet.
 • EC/chef före Hemgångsstödteamet dirigerar avvikelsen till kontaktperson för avvikelser över vårdgivargränser. Det är Lena Nilsson på Stafvre som ansvarar för hantering av dessa avvikelser (kontaktperson).
 • Kontaktpersonen registrerar avvikelse i sammanställningar för avvikelser över vårdgivargränser och därefter skriver ut och skickar till berörd extern vårdgivare.
 • Svar från en annan vårdgivare skickas till MAS.MAS vidarebefordrar svar på avvikelsen till kontaktperson som registrerar svaret i avvikelsesystemet och sammanställningar och även delge till berörd enhetschef.
 • Berörd EC avslutar avvikelsen.
 • Kontaktpersonen ansvarar för sammanställningar av avvikelser i en Excel fil.
 • Sammanställningar ska kategoriseras bl.a. efter namn på berörd vårdgivare/avdelning, antal avvikelser samt typ av händelser.
 • MAS är en väg in för externa vårdgivare.

Verksamhetschef för entreprenad skickar avvikelser över vårdgivargräns direkt till berörd vårdgivare, enligt upprättad lista och begär in svaret till sin egen verksamhet. Sammanställningar och analyser av avvikelser genomförs enligt samma flöde som gäller för verksamhetens interna avvikelse (se under Avvikelser/Systematiskt kvalitetsarbete).

Avvikelser till vår verksamhet från annan vårdgivare

 • Avvikelse som inkommer till vår verksamhet från annan vårdgivare kommer till MAS/MAR. Avvikelser inkommer i pappersform.
 • MAS/MAR skickar avvikelsen till kontaktperson för avvikelser över vårdgivargränser. Det är Lena Nilsson på Stafvre som ansvarar för hantering av dessa avvikelser (kontaktperson).
 • Kontaktpersonen registrerar avvikelsen i systemet för avvikelser och i Excel fil för sammanställningar för avvikelser över vårdgivargränser.
 • Därefter skickas avvikelsen i systemet till berörd chef för utredning.
 • SVU avvikelser skickas till ansvarig chef för Hemgångsstödsteamet eller chef på område. Avvikelsen kan behöva utredas i samverkan.
 • Avvikelsen ska utredas skyndsamt och utredningen ska generera kartläggning av orsaker till det inträffade och redogörelse för åtgärder som vidtagits för att förebygga att händelsen upprepas (svar).
 • Svar på avvikelsen ska vara kontaktpersonen tillhanda senast tre veckor efter att avvikelsen har skickats till berörd chef. Svar skickas i systemet.
 • EC meddelar kontaktpersonen när svar är klart.Kontaktpersonen skriver ut svaret och skickar till berörd vårdgivare samt till MAS för kännedom.
 • Kontaktpersonen ansvarar för sammanställningar av avvikelser. Sammanställningar ska kategoriseras bl.a. efter namn på berörd enhet/område, antal avvikelser samt typ av händelser samt orsaker och åtgärder.

Avvikelser som berör LOU-företag skickas till företagets verksamhetschef för vidare handläggning. Verksamhetschefen ansvarar för att utreda och besvara avikelsen. Sammanställningar och analyser av avvikelser genomförs enligt samma flöde som gäller för verksamhetens interna avvikelse (se även under underrubrik Avvikelser/Systematiskt kvalitetsarbete).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.