Akut omhändertagande

Rutin för akut omhändertagande

När patientens tillstånd försämras akut

Omvårdnadspersonal ansvarar för:

 • att kontakta sjuksköterska vid akuta sjukdomstillstånd och förändringar.
 • att följa den legitimerade personalens instruktioner.
 • att stanna kvar hos patienten tills sjuksköterska eller ambulans anländer.

Sjuksköterskan ansvarar för:

 • att i första hand göra en bedömning hos patienten, alternativt en akut telefonbedömning om direkt behov av ambulanstransport är nödvändig.
 • att genomföra en första undersökning och bedömning av patienten genom att använda beslutsstödet före kontakten med läkare eller ambulans.
 • att i första hand stanna hos patienten i väntan på ambulans
 • att instruera personalen som är hos patienten med akut försämrat tillstånd.
 • fortsatt handläggning av läkarkontakt och ansvarar för att läkarens ordinationer fullföljs och efterlevs.
 • att informera anhöriga/närstående och övriga berörda om patientens tillstånd och vidtagna åtgärder.

Information som ska medfölja patienten vid akut transport till sjukhus

Blanketten Information vid akutbesök kan vara förifylld med alla uppgifter utom de som gäller Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Dessa fyller sjuksköterskan i efter den bedömning som hen gör när beslut är taget om akut transport till sjukhus. Blanketterna ska sitta under avsedd flik i Kundpärmen i Särskilt boende eller i den Vita mappen/pärmen i ordinärt boende.

Hinner inte sjuksköterskan göra bedömningen hos patienten, ska sjuksköterskan skyndsamt ta kontakt med akutmottagningen. Ifylld och innehållsmässigt kontrollerad Information vid akutbesök ska alltid delges akutmottagningen. Observera att detta är en sjuksköterskeuppgift!   

Översikten på patientens aktuella riskbedömningarna från Senior alert skrivs ut och förvaras tillsammans med ”Information vid akutbesök”. Bägge dokumenten ska skickas med vid akuttransport.

Identifikation

Vid ambulanstransport kan ambulanspersonalen utföra id-märkning av patienten med hjälp av antingen patientens id-handlingar eller någon person som kan styrka vem patienten är (se nedan länk till regionens direktiv). Detta om kommunens sjuksköterska inte hinner komma till patienten innan denne ska transporteras till akuten.  Vår verksamhet kan ha förifyllda id-band i en plastficka tillsammans med Akutinformationsblanketten.

Kontroll ska alltid göras innan den sätts på patienten antingen genom direkt fråga till adekvat och vaken patient, eller genom patientens eventuella identitetshandling eller genom att anhörig eller personal med god kännedom om patientens identitet kan styrka uppgifterna på id-bandet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.