Meny

Akut situation sjuksköterska

Beskriver agerande för sjuksköterska i en akut situation, vid suicidnärhet, suicidförsök eller suicid/misstänkt suicid.

Suicidnära patient  

 • Prioritera att göra hembesök hos patienten 
 • Om möjligt, tag hjälp av personal som känner patienten eller som tillkallat sjuksköterska.
 • Lämna inte patient ensam
 • Använd ett suicidpreventivt förhållningssätt
 • Lova inte att hålla personens mående eller planer hemligt 
 • Använd Beslutsstöd suicidriskbedömning och Bedömning av suicidrisknivå som stöd för att få en uppfattning om suicidrisk och åtgärd, vårdnivå.
 • Vid behov, kontakta akutmottagning vuxenpsykiatri tfn: 044-309 21 38 för råd/ställningstagande till åtgärd.
 • Informera berörd personal vad som framkommit vid suicidriskbedömningen och planeringen framåt.
 • Vidta åtgärd efter respektive risknivå för att minska eller förebygga suicidrisk 
 • Om samtycke ges, informera anhöriga - ” Vi är oroliga för ditt/din anhörige/närståendes mående” Säkerställ att alla är införstådda med nästa steg/planen framåt
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Dokumentera i journal under Bedömning av kroppsfunktioner/struktur. Psykiska funktioner/CNS, Bedömning av tankefunktioner som består av frastext av beslutsstödet.
 •  

Suicidförsök   

 • se till att patienten inte blir lämnad ensam utan att personal eller anhörig är hos patienten. 
 • Ring 112
 • Om patient, efter bedömning av 112 inte skall föras till vårdinrättning tag kontakt omgående med ansvarig läkare (läkare från Falck på jourtid) för information och dialog vilka åtgärder som skall vidtas. Exempelvis behov kontinuerligt vak eller tillsyn, medicinering, kontakt med psykiatri eller kurator i primärvård eller andra insatser.
 • Informera berörd personal.
 • Om samtycke ges, informera anhöriga - ” Vi är oroliga för ditt/din anhörige/närståendes mående”. Säkerställ att alla är införstådda med nästa steg/planen framåt.
 • Ge stöd till involverad personal 
 • Kontakta enhetschef för att ge information och få stöd 
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig.Vid misstanke om oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.
 • Tag reda på om det finns djur i hemmet som patienten inte kan ta ansvar för. Se riktlinje Lex Maja.
 • Dokumentera i journal under Bedömning av kroppsfunktioner/struktur. Psykiska funktioner/CNS, 
  Frastext: Bedömning av tankefunktioner  som består av frastext av beslutsstödet.
 • Skriv avvikelserapport  

Suicid/misstänkt suicid  

 • Kontakta läkare. Situationen avgör om patientansvarig läkare/ Falck-läkare eller 112 kontaktas. 
 • Läkare ansvarar för att polisanmälan upprättas om det är aktuellt. Om polisanmälan upprättas bör den avlidnes kläder och andra föremål inte röras mer än nödvändigt. 
 • Läkare eller polis kontaktar anhöriga 
 • Informera och var ett stöd för berörd personal
 • Kontakta enhetschef/chef i beredskap för att ge information och få stöd
 • Tag reda på om patienten har minderåriga barn. Se information gällande barn som anhörig. Kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) ska initieras vid plötsligt dödsfall av vårdnadshavare där minderåriga barn finns.
 • Polis ombesörjer att djur omhändertas 
 • Dokumentera i journal vad som inträffat, den aktuella situationen och vilka åtgärder som har vidtagits.
 • Skriv avvikelserapport 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.