Skadestånd

Rutiner i samband med skadeståndsanspråk riktade mot omsorgsförvaltningen

Nedanstående rutiner är beslutade i chefsgrupp 2006-12-11 och har uppdaterats med aktuellt prisbasbelopp 2016.

 • Som skadeståndsanspråk räknas ersättningskrav till följd av sakskada som förorsakats av annan än den skadelidande.  
 • Skadelidande eller dennes företrädare ska fylla i blanketten ”Skadeståndsanspråk till Omsorgsförvaltningen” som insändes till enhetschefen. (Denna blankett kan även användas av personal som gör anspråk på skadestånd från förvaltningen). 
 • Enhetschefen är ansvarig för att en utredning genomförs som klargör om det är omsorgsförvaltningens personal som varit försumlig eller om ansvaret är den skadelidandes. Av utredningen bör även framgå i vilken mån den skadelidandes hemförsäkring eller annan försäkring kan utnyttjas. Vid oklarheter om var ansvaret för skadan ligger bör förvaltningen i sin bedömning välvilligt behandla skadeståndskravet och ansvara för att den skadelidande i möjligaste mån blir skadelös.
 • Enligt det försäkringsavtal som Kristianstads Kommun har med försäkringsmäklare har vi möjlighet låta dem ombesörja utredningen för att utröna om skadeståndsskyldighet föreligger. I tveksamma och omfattande fall bör denna möjlighet utnyttjas.
 • När skadeståndskravet uppgår till minst 1 prisbasbelopp (44 300 kr) måste aktuellt försäkringsbolag kontaktas som i enlighet med försäkringsavtalet åtar sig att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandla med den som riktat kravet mot kommunen, föra kommunens talan om ärendet går vidare till domstol samt betala eventuellt skadestånd. 
 • Närmaste arbetsledare/enhetschef ska genom namnteckning besluta om ersättning ska utbetalas eller ej. Utbetalning sker av enhetsområdet om skadeståndet uppgår till högst ½ prisbasbelopp (År 2016 22.150 kronor). 
 • Om skadeståndsanspråket överstiger ½ prisbasbelopp översändes kravet till ansvarig planeringssekreterare som ansvarar för att kontakt tas med försäkringsmäklare/ försäkringsbolag.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.