Transport av avliden mellan bostad och bårhus

Ansvarig för transport av avlidna från bostaden till bårhus är enligt hälso-och sjukvårdslagen den som ansvarar för sjukvården. I Kristianstads kommun har överenskommits att transportansvaret ska följa hemsjukvårdsavtalet.

Det innebär att avlidna kan transporteras genom omsorgsnämndens försorg mot en avgift. Transporterna utförs av begravningsbyrå efter upphandling. Anhöriga kan självfallet välja att själv ordna transport av den avlidne. Dödsboet får då svara för hela transportkostnaden.

Ordinärt boende

Förutsättningen för omsorgstransport är att den avlidne vid dödsfallet hade hemsjukvård. Det innebär aktuella insatser av sjuksköterska, vårdpersonal med delegering, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Akut/enstaka insats av sådan personal i samband med dödsfallet debiteras inte och räknas inte som grund för transport.

I verksamheter enligt SoL och LSS

Erbjudandet gäller alltid i de verksamheter där kommunen har ansvar enligt HSL;

särskilt boende SoL (vård- och omsorgsboende) bostad med särskild service SoL bostad med särskild service LSS korttidsvistelse SoL (inte LSS) daglig verksamhet LSS dagverksamhet SoL

Erbjudandet gäller också i de verksamheter enligt ovan där verksamheten drivs på entreprenad samt i de fall den avlidne av omsorgsförvaltningen placerats i enskild verksamhet.

Information

Det är viktigt att berörd personal känner till och informerar om möjligheten att få transport till bårhus genom omsorgsförvaltningen då denna bedöms som ekonomiskt fördelaktig. Information till kunderna/anhöriga återfinns i broschyrerna "Frågor och svar om vad det kostar att bo i vård och omsorgsboende i Kristianstads kommun år 2018" och "Avgiftsbelagd hemsjukvård".

Transporten

Om anhöriga vill utnyttja av omsorgsförvaltning upphandlad transport eller om inga anhöriga finns att kontakta, tar omsorgsförvaltningen – antingen enhetschef, ansvarig sjuksköterska eller den som varit i kontakt med de anhöriga – kontakt med aktuell begravningsbyrå och beställer transport. Anhöriga kan alltså inte beställa.

Telefon: 044-190 690

Telefonnumret går till Hanséns och Lindhs Begravningsbyrå som Omsorgsförvaltningen från och med den 1 januari 2015 har avtal med om transport av avlidna.

Den som beställer transport ska uppge sitt namn och enhetens namn. Beställningen ska dokumenteras i HSL-journal.

Transport ska i de flesta fall ske till Centralsjukhuset i Kristianstad.

Eftersom Everödsbygdens församling har tillgång till kylrum för avlidna bör det även vara möjligt att, om dödsboet så påkallar, transportera den avlidne dit. Detta bör dock endast vara möjligt om transport dit inte är längre än den skulle ha varit om den skett till Centralsjukhuset. Detta kan därför endast komma att beröra följande vård- och omsorgsboenden: Skogåsa, Axeltorp, Forsalid, Lindåsa, Almgården och Björklunden samt de transporter som sker från bostäder belägna i Everödsbygdens församling.

Enligt uppgift från Everödsbygdens församling har Begravningsbyråerna och personal på Axeltorp kvitterat ut nyckel till lokalen, avlarmningskod och en kod för återkallande av fellarm.

Undantag vid implantat

Har den som avlidit någon form av implantat vill som regel Regionen operera bort detta. Anledningen är i första hand att implantat med batteri kan sprängas vid en eventuell kremering. Det gäller t ex pacemaker eller cochleaimplantat men regionen kan meddela att de även önskar ta bort andra implantat, t ex portakat. Hanséns och Lindhs Begravningsbyrå har avtal med Regionen om transport även av dessa kroppar till sjukhuset.

Om den som ska anmäla dödsfallet har kännedom om att den avlidne har någon form av implantat bör denne vänta med att komma överens med dödsboet om transport till dess läkare/Regionen meddelat vad som gäller.

Har den i vår verksamhet som varit i kontakt med dödsboet kommit överens om att transport av den avlidne ska ske genom Hanséns och Lindhs begravningsbyrås försorg bör denne, när Regionen meddelat att de tar hand om transporten, kontakta dödsboet för att meddela att någon kostnad för transporten inte kommer att debiteras.

Regionen har ett avtal med entreprenören Etikbolaget om transport av avlidna inom följande områden: borttagande av implantat, obduktionsremisser, KVH/Hospice-patienter samt även ibland när patient avlider under ambulanssjukvårdares pågående vårdinsats. I dessa fall är det alltså Regionen som bekostar transporten och inte dödsboet!

Hanséns och Lindhs begravningsbyrå är underentreprenör till Etikbolaget och hanterar alltså även dessa transporter inom Kristianstads kommun. Detta avtal gäller för närvarande till och med 2016-02-28.

Avgift

Avgiften för transport av avliden till bårhus uppgår 2018 till

216 kronor per transport vardagar mellan 8.00 och 18.00 och 612 kronor övrig tid.

Prisjustering enligt upphandlingsavtalet sker årsvis i takt med prisbasbeloppets förändring.

Debitering

Faktura från begravningsbyrån avseende transporter går till planeringssekreteraren för avgifter. På den dagjournal som månatligen skickas in till avgiftshandläggaren ska framgå att transport av avliden har genomförts samt vilket datum denna ägt rum. Dödsboet debiteras därefter transporten via avgiftsassistenterna och Procapita.

Någon avstämning mot förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme görs inte utan transporten debiteras med fullt belopp.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.