Biståndsbeviljad kost

Kost som blivit beviljad som bistånd jämlikt socialtjänstlagen kan ibland medföra att kunderna erhåller ett reducerat pris.

Om kostnaden inkräktar på det lagstadgade förbehållsbeloppet kommer avgiften för kost att reduceras. Den del av matkostnaden som Konsumentverket beräknar att råvarorna kostar får man alltid betala, den så kallade råvarukostnaden. Den återstående delen, den så kallade tillredningskostnaden, som omsorgsförvaltningen beräknar att förädlings-, tillagnings- och distributionskostnader uppgår till, kan i vissa fall reduceras.

Matdistribution

För dig som beviljats matdistribution gäller följande priser för de olika måltiderna:

                                                        Full avgift                              Råvarukostnad           Tillredningskostnad

Frukost

Lunch

Kvällsmat

24 kronor

56 kronor

31 kronor

16 kr

29 kr

25 kr

8 kr

27 kr

6 kr

För lunch som distribueras till bostaden debiteras en leveransavgift på 5 kr per leveranstillfälle.

Tillfällig avbeställning av matdistribution görs företrädesvis hos det kök som tillagar maten. Avbeställning kan även ske hos hemtjänsten som vidarebefordrar informationen till köket.

Dagverksamhet

Kost i dagverksamhet debiteras med samma belopp som under lunch ovan.

Korttidsboende, växelvård och trygghetsplats

Kost debiteras med 120 kronor/dag.

Vård- och omsorgsboende

Full kost debiteras med 3 592 kronor/månad varav 2 470 kr är råvarukostnad och 1 122 kr är tillredningskostnad. Den boende kan här välja att avstå från de måltider man ej önskar och därmed minska avgiften för kosten.

Sondmat

För dig som erhåller sondmat i den egna bostaden debiteras en månatlig avgift på 2 100 kronor.

Sondmat i korttidsboende, växelvård, trygghetsplats och vård- och omsorgsboende debiteras samma pris som övriga kunder betalar i dessa boenden, se ovan. 

Näringsdrycker och kosttillägg

Dessa är inte beviljade som bistånd utan ordineras av dietist eller sjuksköterska. Priset för dem är dock subventionerat. En förpackning kostar 5 kronor. För näringsdryckerna Calogen och Meritene debiteras 5 kr för varje 100 ml färdig dryck.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.