Meny

Avgifter för hemsjukvård

Enligt beslut av kommunfullmäktige är de insatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter samt de hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats till hemtjänsten avgiftsbelagda.

Vem beviljas hemsjukvård?

Om patienten inte, själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av Region Skåne finansierad primärvård är denne berättigad att erhålla hemsjukvård.

I annat fall får patienten ta sig till Region Skånes distriktssköterska/ primärvård för att där erhålla lämplig vård. Denna Tröskelprincip regleras i avtal mellan Kristianstads Kommun och Region Skåne. Om patienten hänvisas till distriktssköterska på vårdcentral är det Region Skånes regler om egenavgift och högkostnadsskydd som gäller för den fortsatta behandlingen.

Vilken personal utför hemsjukvård?

Samtliga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som utför hälso- och sjukvårdsinsatser och hemrehabilitering i patienternas bostad anses utföra hemsjukvård. Detta gäller även personal inom hemtjänsten som erhållit dessa uppgifter genom delegering/instruktion.

Vilka insatser är avgiftsbelagda som hemsjukvård?

Avgift debiteras när insatsen

- ges jämlikt Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL,

- initierats av kommunalt anställd legitimerad personal eller av läkare,

- utförs i vårdtagarens bostad och

- utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Inkomstblanketten

Inkomstblanketten delas ut av legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut) när insatsen börjar. Denna ska du fylla i om du vill att din avgift ska beräknas utifrån dina inkomster och din bostadskostnad. Inkomstblanketten skickar du in i det bifogade svarskuvertet. Du kommer då att erhålla ett avgiftsbeslut där beräkningen av inkomst och förbehållsbelopp framgår samt hur stor avgiften blir. 

Avgiften begränsas även av det så kallade avgiftsutrymmet (Nettoinkomst + Bostadstillägg – Hyra – Förbehållsbelopp  = Avgiftsutrymme).

Du kan på inkomstblanketten välja att inte lämna uppgifter om Dina ekonomiska förhållanden och accepterar då att betala full avgift enligt kommunens taxa. Skickar du inte in blanketten kommer du även då att få betala full avgift.

Om du väljer att betala full avgift samt inte erhåller andra insatser från Omsorgsförvaltningen kommer inget avgiftsbeslut att skickas ut.

Avgiften

Varje hembesök av legitimerad personal i den kommunala hemsjukvården kostar 194 kronor men högst fyra besök per månad kommer att debiteras (4 x 194kr = 776 kr). År 2023.

Den hemsjukvård som utförs av hemtjänstens personal genom delegering/ instruktion debiteras jämlikt hemtjänsttaxan, 245 kronor per utförd timme.

Samtliga dessa avgifter omfattas av det högkostnadsskydd (”maxtaxan”) som gäller för insatser som utföres jämlikt Socialtjänstlagen (hemtjänst, trygghetslarm, korttids- och trygghetsboende omsorg, dagverksamhet och avlösning). Se prisbilaga avgifter.

Avgift kommer endast att debiteras endast om du har ett uträknat avgiftsutrymme som medger att du ska betala någon avgift. 

Räkning

Räkning skickas ut fyra veckor efter insatsmånadens slut och ska vara betald inom cirka 30 dagar. Hemsjukvård utförd av legitimerad personal debiteras på räkningen som Hemsjukvård medan hemsjukvård utförd av hemtjänstens personal debiteras som Hemtjänst.        

Vi rekommenderar autogiro som är kostnadsfritt och som garanterar att Din räkning betalas i rätt tid. Blankett för ansökan om autogiro beställer du hos avgiftshandläggaren. Namn och telefon hittar du på avgiftsbeslut och räkning. Du kan även erhålla räkningen som e-faktura vilken du betalar via din internetbank.

Tekniska hjälpmedel

Förskrivning av tekniska hjälpmedel är avgiftsbelagd. I förskrivningen av tekniska hjälpmedel ingår uppföljning, träning och kontroll av att hjälpmedlet fungerar tillfredsställande. Detta kan medföra flera besök, men endast en avgift, 194 kronor, debiteras.

Utprovning av hjälpmedel som i första hand görs för att hemtjänstpersonalen ska erhålla en god arbetsmiljö är fri från avgift.

Service och underhåll av tekniska hjälpmedel kan i vissa fall utföras av Hjälpmedelscentrums tekniker. För detta utgår ingen avgift.

Beträffande elektriska rullstolar har Region Skåne förskrivningsansvaret. I vissa ärenden som handlar om elektriska rullstolar bistår kommunens arbetsterapeut vid utprovning och träning. För detta utgår ingen avgift.

Näringsdrycker och kosttillägg

För de kunder som erhåller näringsdrycker eller kosttillägg, ordinerade av dietist eller sjuksköterska, debiteras följande priser: En förpackning näringsdryck/kosttillägg kostar 6,00 kr per förpackning. För näringsdryckerna Calogen och Meritene, debiteras 6,00 kr för varje 100 ml färdig dryck.

När debiteras ingen avgift?

Avgift debiteras inte:

- barn och ungdomar under 19 år,

- patienter som befinner sig i vård- och omsorgsboende eller korttidsboende

- patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9 och nu är bosatta i gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad

- vid uppsökande verksamhet,

- om den enskilde saknar insikt om de allvarliga negativa konsekvenser av social och/eller medicinsk art som utebliven insats skulle kunna medföra,

- besök av kommunal sjukvårdspersonal där patienten inte har pågående hemsjukvårdsinsatser och besöket är av akut karaktär - oberoende av vem som initierat besöket,

- behandling enligt smittskyddslagen eller

- bedömning inför eventuell bostadsanpassning.      

 

Transport av avliden

Region Skåne och Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun har avtalat om Omsorgsnämndens ansvar för transport av avlidna i eget boende som har erhållit kommunal hemsjukvård. Hemsjukvården ska ha inneburit aktuella insatser av sjuksköterska, vårdpersonal med delegering, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut. Akut/enstaka insats av sådan personal i samband med dödsfallet debiteras inte och räknas inte som grund för transport. Önskar anhöriga utnyttja kommunens avtal med begravningsbyrå för transport av den avlidne ska kontakt tas med ansvarig sjuksköterska eller enhetschef inom hemtjänsten. Avgiften är 194 kronor om transporten sker vardagar mellan 08.00 och 18.00 och 581 kronor övrig tid.

                        

Information

Mer information om hemsjukvården kan Du erhålla av behandlande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut samt av enhetschef eller biståndshandläggare. För övrig information kontakta kommunens Medborgarcenter på telefon 044 - 13 50 00.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.