Konstkommittén

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden för att hantera konstfrågorna i Kristianstads kommun.

Reglemente för konstkommittén

Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2003-12-11

1§ Konstkommitténs uppgifter

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden för att hantera konstfrågorna i Kristianstads kommun.

Konstkommittén är beredande organ till kultur- och fritidsnämnde när det gäller den offentliga konstnärliga gestaltningen.

Till konstkommittén är delegerat beslutanderätt när det gäller inköp av lös konst till offentliga lokaler i enlighet med givna budgetramar. Konstkommittén upprättar rutiner och strategier för inköp av lös konst som föreläggs kultur- och fritidsnämnden för beslut tillsammans med detta reglemente.

Konstkommittén ansvarar för att den offentliga konsten görs tillgänglig för allmänheten.

2§ Sammansättning

Kultur- och fritidsnämnden utser fyra ledamöter till konstkommittén och utser också ordförande bland dessa.

Till konstkommittén är adjungerade kultur- och fritidschefen, stadsarkitekten, chefen för Kristianstads konsthall samt intendent från konsthallen.

Intendent alternativt chef för konsthallen är sekreterare i konstkommittén.

3§ Arbetsformer

Konstkommittén sammanträder minst fyra gånger per år.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Rutiner och strategier för konstkommittén i Kristianstads kommun avseende inköp av bildkonst (lös konst)

Vad skall köpas

Lös konst till kommunens offentliga rum, förvaltningar och institutioner. Angelägen samtidskonst, som kan engagera både inköpare och brukare. Inköp bör i första hand göras från utställningar och endast i undantagsfall av konstnärerna själva.

Syfte

Att göra kommunens gemensamma rum intressantare och trivsammare.

Hur sker utplacering

Utplacering sköts av konsthallen i samarbete med Regionmuseets registreringsavdelning. I den mån det är möjligt köps konst med en bestämd plats i tanke. Konst kan köpas in för att placeras ut senare. Utplacering bör ske i samråd med brukare.

Vem köper

För att göra inköp krävs det ett samråd mellan minst en ledamot från konstkommittén samt en representant från konsthallen. Förslag på eventuella intressanta utställningar kan ges i samband med ett konstkommittémöte där andra inom konstkommittén kan få uppdrag att köpa.

Inriktning för inköp

Angelägen samtidskonst prioriteras, i första hand svensk och nordisk. Det bör finnas en balans mellan konstens olika uttryck. Inköparna bör hålla sig informerade om de lokala galleristerns utställningar för eventuella inköp.

Konsthallens funktion

Konsthallen har överblick över samlingens innehåll. Konsthallen ansvarar för att de verk som placeras ut är i bra skick och att de är funktionella i offentlig miljö.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.