Kommunledning

Kommunledningskontoret arbetar med övergripande frågor som utvecklar kommunen och verksamheterna. Vi ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, hållbar samhällsutveckling och medborgarstöd. Vi ansvarar också för Kristianstads Vattenrike och organisationen för gemensam service.

På kommunledningskontoret är vi omkring 630 medarbetare, varav 400 ingår i organisationen för gemensam service inom kommunen.

Kommunledningskontoret har en ledande, stödjande och samordnande roll i förhållande till kommunens andra förvaltningar. Vårt arbete ska bidra till en positiv utveckling av Kristianstads kommun. Villkoren och förutsättningarna för dem som bor här, arbetar, driver företag, studerar eller besöker kommun ska ständigt förbättras.

Kommunledningskontoret består av följande avdelningar:

  • Ekonomi och upphandling
  • HR, som hanterar personalfrågor, lönesupport, rekrytering och arbetsmiljöenheten, vår inbyggda företagshälsovård. Här ligger också ansvaret för kommunikation.
  • IT, som både arbetar strategiskt med digitalisering och svarar för nätverk och IT-service till alla kommunala verksamheter.
  • Kansli, som även innefattar medborgarcenter, överförmyndare, juridik och kommunarkiv.
  • Tillväxt och hållbar utveckling,  som arbetar med näringslivs- och besöksutveckling, mark- och exploateringsfrågor, klimatarbete, energirådgivning och Biosfärområde Kristianstads vattenrike.
  • Gemensam service, som svarar för bemanning, lokalvård, fordon och transport, måltid och intern service.

Vårt arbete styrs av kommunstyrelsen.

Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Anders Johansson. Biträdande kommundirektör, med delegerat personalansvar för förvaltningen, är Oscar Nilsson.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.