Forskning och projekt

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi deltar ibland i forskningsprojekt som dokumenteras i någon form av rapport.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildningen ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I Kristianstad förhåller vi oss till detta bland annat genom att delta i olika utvecklingsprojekt. I några utvecklingsprojekt har vi stöd av externa aktörer. Insatser som genomförs har som syfte att öka barns och elevers möjligheter att nå uppsatta mål.

FoU Skola

En skola på vetenskaplig grund - en regional samverkansorganisation inom Kommunförbundet Skåne mellan Skånes 33 kommuner, universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare inom förskola/skola. FoU Skola ger råd och erbjuder kompetensutveckling samt sammanställer forskningsrapporter.

PRIO

PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. Det är ett utvecklingsarbete som drivs av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Stockholms stad. PRIO har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Vi har deltagit sedan projektet startade.

Forskarskola

Några av våra medarbetare ges möjlighet inom ramen för sitt arbete att delta i forskarskola.Under utbildningstiden tillför dessa medarbetare en vetenskaplig kompetens till verksamheterna.

Forskningscirklar och seminarier

Forskningscirklar och seminarier på vetenskaplig grund anordnas av oss eller extern aktör. Våra  medarbetare kan delta i dessa.

Samarbete med lärosäten

Vi samarbetar med olika lärosäten främst Högskolan Kristianstad (HKR) och Linnéuniversitetet.

Högskolan Kristianstad och kommunen har ett nära samarbete vad gäller lärarstudenternas praktik i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare är handledare eller lärarutbildare på fältet (LUF) till studenterna. Detta samarbete stärker länken teori och praktik och för in nya och relevanta forskningsrön i verksamheterna.

VIS - Vetenskap I Skolan

VIS erbjuder bland annat lärarfortbildning, ledarskapsutveckling, mentorskap/coachning och analyser av utvecklingsbehov . Vi har anlitat VIS för olika projekt och rapporterna finns under relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.