Utvecklingsavdelningens uppdrag

Det pågår ständigt utvecklingsarbete på förskolor och skolor för att förbättra resultaten för barn, elever och studerande. I Kristianstads kommun bedrivs ett flertal övergripande utvecklingsinsatser som alla utgår från såväl nationella som lokala styrdokument.

Utvecklingsavdelningens mål 

Utvecklingsavdelningens arbete ska leda till att alla verksamheters ledare och medarbetare utvecklar en framgångsrik undervisning som gynnar barn och elevers lärande och måluppfyllelse och genom detta erbjuda en likvärdig utbildning.

Didaktisk insats

Skolledare kan söka didaktiskt stöd i utvecklingsarbetet utifrån identifierade behov och prioriterade områden. Didaktiker bistår med handledning inriktad på utveckling av ledarskap och det didaktiska uppdraget till arbetslag eller hela skolenheter.

Digitalisering

Arbetet syftar till att digitaliseringens möjligheter används på ett sätt som gynnar barn och elevers utveckling och lärande. Detta arbete ingår i flera av Utvecklingsavdelningens insatser. I samarbete med IT-avdelningen, Skoldatatek och Planeringsavdelningen arbetar vi för att ge barn, elever och personal en adekvat digital kompetens. Skolledare och pedagogisk personal ges stöd och handledning i arbetet med digitalisering och digital kompetens.

Fokusskolor

I Kristianstads kommun är Centralskolan, Helgedalskolan och Näsby skola fokusskolor. Till dessa utvalda skolor prioriteras och samordnas centrala resurser i form av bland annat utökad bemanning och riktad kompetensutveckling i syfte att öka måluppfyllelse och likvärdighet. Satsningen på fokusskolor är vetenskapligt baserad och följs av forskare.

Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning kallas insatsen som innefattar samtliga delar av styrkedjan: förvaltningschef - skolchefer- skolledare - lärare - elever. Syftet är att höja elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten i synen på god undervisning i Kristianstad kommun. Insatsen inleds våren 2019 och kommer pågå under flera år framöver. Framgångsrik undervisning är en insats som innefattar flera olika delar, bland annat ingår satsningar kring nyanländas lärande och digitalisering. Insatsen utgår från skolans identifierade behov.

Insyn och tillsyn

Utvecklingsavdelningen ansvarar för att genomföra insyn och tillsyn enligt gällande lagstiftning. Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. Tillsyn definieras som en självständig granskning med syfte att kontrollera att dessa verksamheten följer de styrdokument som finns. Kommunen har rätt till insyn i fristående grundskolor och gymnasieskolor. Insyn innebär att kommunen fortlöpande håller sig  informerad om hur den fristående verksamheten utvecklas.

Fristående verksamhet

Kartläggning av undervisningen - Kärnan

Undervisningen på våra grund- och gymnasieskolor kartläggs genom en särskild metod som kallas för Kärnan. Kartläggningen med efterföljande analys utgör grunden för vidare insatser med mål att alla elever ska nå bättre resultat.

Kulturnyckeln

Kulturnyckeln är en modell för kulturgaranti som gör det möjligt för alla barn och elever i kommunen att ta del av kultur i förskola och grundskola. Det innebär en möjlighet till att kontinuerligt, under hela sin skoltid, få möta olika former av extern professionellt producerad kultur. Kulturnyckelns program läggs läsårsvis och kulturkoordinatorn arbetar som länk mellan kulturarrangörerna och skolan. Läs gärna mer på Kulturnyckelns sida:

Kulturnyckeln

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen (SBC) arbetar med skolbiblioteksutveckling och erbjuder stöd och handledning till skolorna i frågor som rör skolbibliotek. SBC samordnar nätverk och anordnar kompetensutveckling. SBC arbetar med uppbyggnaden av förskolebibliotek och stöttar fokusskolornas biblioteksverksamhet.

Skolbibliotekscentralens sida

Skolbiblioteken i Kristianstad på instagram

Studie- och yrkesvägledning

Samordning av Kristianstad kommuns nätverk för studievägledare på grund- och gymnasieskolor. Insatser pågår för att implementera "Syv - hela skolans ansvar" i kommunens skolor. Syftet med samordningen är att skapa likvärdighet mellan Kristianstads kommuns grund- och gymnasieskolor. Vidare ska studie- och yrkesvägledningen ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet innebär att de som jobbar i våra verksamheter kontinuerligt och på ett systematiskt sätt följer upp och analyserar resultat utifrån nationella mål. Fortsatt planering och utveckling utgår från analysen. Alla skolledare ges stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.