Österlens sköna vattendrag

Österlens sköna vattendrag är ett Leaderprojekt i sex skånska kommuner.  Projektet syftar till att bidra till en "god ekologisk och kemisk status" i våra vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Idag är många av våra vattendrag i sydöstra Skåne påverkade av höga halter näringsämnen som exempelvis fosfor och kväve. Höga fosforutsläpp leder till övergödda vattendrag. 

Österlens vattenråd (ÖVR) och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) vill genom Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag förstärka vattenvårdsarbetet i anslutning till vattendragen. I samarbete med kommuner och idéella föreningar jobbar projektet för hållbara lösningar inom vattenvård. Samarbetet följer naturliga gränser i form av avrinningsområden där arbetet involverar hela vattendragen från källa till hav.

I projektet deltar förutom Kristianstads kommun även Hörby, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Sjöbo. Projektets långsiktiga mål är att vattendragen ska uppnå ”god ekologisk och kemisk status”. 

Fakta om projektet

Projektägare: Tomelilla Kommun.

Samarbetskommuner: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Kristianstad samt Sjöbo.

Projektlängd: 3 år (preliminärt slutdatum 31 augusti 2020).

Projektets budget: 3 mnkr varav hälften är ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från sex kommuner i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt samarbetsavtalet.

Logga Leader och Logga Europeiska jordbruksfonden

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.