Fossilbränslefria kommuner

Under 2016-2018 har tio skånska kommuner arbetat med att minska användningen av fossil energi. Genom att satsa på miljöbilar och klimatvänliga tjänsteresor, samt fasa ut olje- och gaspannor har kommunerna minskat sin klimatpåverkan rejält. Ett fortsättningsprojekt pågår under 2019-2022.

Fossilbränslefria kommunerDet övergripande målet med projektet var att de deltagande kommunerna skulle minska sin fossila energianvändning. Det innebär att kommunerna vid projektets slut tillsammans ska ha nått

  • 100 procent fossilbränslefri el
  • Minst 90 procent fossilbränslefri energi för uppvärmning
  • Minst 50 procent fossilbränslefri energi för egna resor och transporter

Detta leder till minskade utsläpp av växthusgaser och påverkar även andra aktörer i samhället att minska sin användning av fossil energi.

Kristianstad har uppnått målen

Under 2018 var kommunen i stort sett fossilbränslefri vad gäller el (100 procent) och uppvärmning (98 procent). Målet nåddes även för transporter (63 procent), men det krävs mer arbete med fordon och drivmedel för att nå full fossilbränslefrihet.

Projektet har letts av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår, med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. På Energikontoret Skånes hemsida hittar du mer information om projektet. Där finns även ett rikt material som beskriver hur arbetet bedrivits.

En ansökan om ett fortsättningsprojekt för perioden 2019-2022 har beviljats. Arbetet med att fasa ut fossila bränslen kommer att fortsätta, med extra fokus på fordon och arbetsmaskiner, tjänsteresor och offentlig konsumtion.

Europeiska regionala utvecklingsfondenKlimatsamverkan Skåne

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.