UrbanLinks 2 Landscape

Kristianstads kommun har blivit partner i EU projektet UrbanLinks 2 Landscape. I projektet ingår sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland.

Projektet har fått stöd av Interreg Europe. Syftet är att utbyta kunskap om städernas gröna (natur) och blå (vatten) kvaliteter samt mötet mellan stad och land. Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Kristianstad kommer främst att visa hur man i den översiktliga planeringen kan beakta hållbarhetsaspekter och mötet mellan stad och natur. Kommunen kommer även att titta närmare på hur grönytor kan användas för näringsverksamhet och hur kompensationsåtgärder kan användas i planeringen för att höja stadens kvaliteter.

Organisation

I Kristianstad kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som samordnar projektet. Ansvarig nämnd är byggnadsnämnden. Styrgruppen för projektet är samma politiska representation som för kommunens övriga frågor inom samhällsbyggnadsprocessen.

Till projektet finns en stakeholdergrupp knutet med representanter från Boverket, Kommunförbundet Skåne, Movium vid SLU Alnarp, Krinova, Lunds och Linköpings kommun. Dessa ska bidra med kunskap till projektet, delta i aktiviteter och hjälpa till att sprida projektets resultat.

Internationell konferens i Kristianstad

Representanter från Kristianstad har varit på en första internationell workshop utanför Düsseldorf i Tyskland. Under workshopen studerade framförallt hur man arbetar med att omvandla gamla industrimiljöer till grönområden och bostadsområden. Nästa internationella möte kommer att hållas i Kristianstad den 3-5 april med temat hållbar planering.

Kontakt

Kontaktperson för projektet är planarkitekt Per Blomberg vid plan och bygglovsavdelningen och Kajsa Aldman vid Miljöavdelningen på miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

per.blomberg@kristianstad.se 044-132614

kajsa.aldman@kristianstad.se 044-135402

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.