UrbanLinks 2 Landscape

Kristianstads kommun är sedan 2018 partner i EU projektet UrbanLinks 2 Landscape. I projektet ingår sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland och fokus ligger på grön- och blåstrukturer i och runt om städer samt mötet mellan stad och land.

Projektet har fått stöd av Interreg Europé och syftet är att utbyta kunskap om städernas gröna (natur) och blå (vatten) kvaliteter samt mötet mellan stad och land. Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Kristianstad har under våren 2020 tillsammans med Movium tagit fram en handledning för grönplanering samt en rapport som visar hur kommunen har implementerat sin grönplan i översiktsplanen. Vägledningen kommer sedan att vidareutvecklas av Boverket och Naturvårdsverket för att kunna bli en nationell vägledning för grönplanering och att ta fram en grönplan.

Organisation

I Kristianstad kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som samordnar projektet. Ansvarig nämnd är byggnadsnämnden. Styrgruppen för projektet är samma politiska representation som för kommunens övriga frågor inom samhällsbyggnadsprocessen.

Till projektet finns en stakeholdergrupp knutet med representanter från Boverket, Kommunförbundet Skåne, Movium vid SLU Alnarp, Krinova, Lunds och Linköpings kommun. Dessa ska bidra med kunskap till projektet, delta i aktiviteter och hjälpa till att sprida projektets resultat.

Webbinarium den 17 juni

I samband med framtagandet av handledningen för grönplanering ordnade Kristianstads kommun i samverkan med Movium och Kommunförbundet Skåne ett webbinarium onsdagen den 17:de juni där resultatet av handledningen presenterades för över 130 personer från runt om i Sverige.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.