UrbanLinks 2 Landscape

Kristianstads kommun har blivit partner i EU projektet UrbanLinks 2 Landscape. I projektet ingår sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland.

Projektet har fått stöd av Interreg Europe. Syftet är att utbyta kunskap om städernas gröna (natur) och blå (vatten) kvaliteter samt mötet mellan stad och land. Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Kristianstad kommer att tillsammans med Movium, Boverket och Naturvårdsverket ta fram en vägledning för grönplanering samt visa hur kommunen har implementerat sin grönplan i översiktsplanen. Vägledningen kommer sedan att vidarutvecklas av myndigheterna för att kunna bli en nationell vägledning.

Organisation

I Kristianstad kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som samordnar projektet. Ansvarig nämnd är byggnadsnämnden. Styrgruppen för projektet är samma politiska representation som för kommunens övriga frågor inom samhällsbyggnadsprocessen.

Till projektet finns en stakeholdergrupp knutet med representanter från Boverket, Kommunförbundet Skåne, Movium vid SLU Alnarp, Krinova, Lunds och Linköpings kommun. Dessa ska bidra med kunskap till projektet, delta i aktiviteter och hjälpa till att sprida projektets resultat.

Workshop i Kristianstad

I arbetet med att ta fram en vägledning för grönplanering ordnar Kristianstads kommun i samverkan med Movium och Kommunförbundet Skåne en workshop i Kristianstad tisdagen den
31 mars klockan 09:00-15:30. Alla som är intresserade av grönplanering i kommuner och regioner är välkomna. Det kommer också att anordnas ett slutseminarium på Kommunförbundet i Skånes lokaler i Lund den 17 juni då vägledningen kommer att presenteras. Anmälan sker till kommunförbundet i Skåne 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.