Regler för sekretess

Vissa kommunala handlingar är hemliga för att skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga).

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Det är den kommunala myndighet som har handlingen som har att avgöra vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas utifrån reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.

Bedöms vid varje tillfälle

Sekretess bedömas varje gång någon begär att få ta del av en handling. Det innebär att kommunen inte kan sekretessbelägga en handling för all framtid. Om kommunen inte vill lämna ut en handling för att den är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Tjänstepersoner har tystnadsplikt

De som jobbar i kommunen, tjänstepersonerna, har tystnadsplikt i sekretessärenden och får normalt inte vidarebefordra uppgifter från dokument som är sekretessbelagda.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.