Uteserveringar

För att bygga en uteservering i anslutning till en restaurang eller ett café krävs tillstånd från polisen och godkännande från kommunen. Det är tillåtet att ha uteserveringar året om.

För att öppna uteservering på offentlig plats krävs ansökan om användning av offentlig plats hos polisen, som i sin tur kontaktar markägaren. Läs mer på polisens webbplats.

Uteservering på kommunens mark

För uteservering på kommunens mark så ska samråd ske med kommunen innan ansökan skickas till polisen. Det gäller både för nyetablering och för förändring av befintlig uteservering. Samrådet sker utefter riktlinjerna nedan och görs för att förenkla ansökningsprocessen för den sökande.

Ansökan

Vill du ansöka om att anlägga en uteservering i anslutning till din restaurang eller café gör du så här:

 1. Markera tydligt placeringen för uteserveringen på en karta. Tips! Du kan använda ritfunktionen i kommunens kartverktyg och spara som antingen en bild eller en pdf.
 2. Gör en skiss med mått på hur du har tänkt dig att uteserveringen ska placeras, möbleras och utformas.
 3. Skicka din karta och skiss till trafik@kristianstad.se.
 4. När du fått återkoppling från kommunen att utformningen är godkänd, kan du skicka in blanketten "Ansökan om användning av offentlig plats" till polisen. Tips!  Du kan använda samma karta och skiss som bilaga. 
 5. När du fått ditt polistillstånd kan du påbörja att iordningställa din uteservering.

Säsong

Tillstånd för uteservering kan ansökas om för perioden 1 januari – 31 december. Ansökan görs för ett kalenderår i taget.

Placering och utformning

Uteserveringen placeras i anslutning till serveringslokalen och längden får normalt inte överstiga serveringslokalens mått längs fasaden. Undantag kan godkännas om intilliggande verksamhet och fastighetsägare lämnat skriftligt medgivande. Det ska i så fall bifogas ansökan. På torg och andra öppna platser kan kommunen ge tillåtelse till uteservering. Det bedöms individuellt för varje uteservering.

Uteserveringen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Brandposter, brunnar, ventiler, elskåp eller liknande måste vara tillgängliga för räddningstjänst och annan beredskapspersonal.

Tillåtna tak över uteserveringar är parasoller och markiser. De ska kunna fällas ner/in och storleken ska anpassas efter uteserveringen. Montering av markis i fasad kräver tillstånd från fastighetsägaren. All förankring av markis eller parasoll i marken ska godkännas av kommunen, eftersom det finns markvärme installerat i flertalet av innerstadens gator. Längs sådana gator är markförankring helt förbjuden.

Skötsel, städning och återställning

Tillståndshavaren ansvarar för löpande hålla rent och snyggt på uteserveringen. Närområdet ska också hållas fritt från skräp från uteserveringen. Utförs inte städning på tillfredsställande sätt så debiteras tillståndshavaren för den eventuella extra renhållning som kommunen måste utföra vid platsen. Efter tillståndets upphörande ska platsen städas och återställas av tillståndshavaren. Om skador har uppkommit ska tillståndshavaren rapportera detta till Kristianstads kommun. Eventuella kostnader för reparationen betalas av tillståndshavaren.

Avgifter och betalning

Polismyndigheten tar ut avgift för att behandla din tillståndsansökan och kommunen tar ut avgift för upplåtelse av mark till uteservering. Kommunens avgift tas ut enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas månadsvis. Återbetalning av outnyttjat område/tid sker ej. Beroende på placering och utformning kan det krävas åtgärder i gatumiljön och sådana åtgärder faktureras till tillståndshavaren. Läs mer om avgifterna under Relaterad information.

Överlåtelse och återkallande av tillstånd

Om verksamheten byter ägare krävs ny ansökan. Om tillståndshavaren inte uppfyller riktlinjerna för uteserveringar, eller annan överenskommelse som tecknats i tillståndet har kommunen och polisen rätt att återkalla tillståndet för uteserveringen.

Övrigt

Vid mark- och ledningsarbeten har Kristianstads kommun rätt att använda hela eller delar av uteserveringsytan. Kommunen anmäler i så fall det direkt till tillståndshavaren i så god tid som möjligt. Avgift tas endast ut för den tid som tillståndshavaren har kunnat använda marken.  För att driva en uteservering finns det även andra lagar och regler utöver polistillstånd och dessa riktlinjer som kan vara aktuella:

 • Miljöbalken
  Reglerar hur olägenheter för människors hälsa eller miljön, t.ex. störande ljud eller lukt ska motverkas. För musikljud finns särskild policy antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Plan- och bygglagen
  Reglerar till exempel tillgänglighet och bygglovspliktiga konstruktioner.
 • Alkohollagen
  Reglerar gällande förutsättningar för servering av alkoholhaltiga drycker.
 • Boverkets byggregler
  Reglerar exempelvis utrymningsvägar och användning av gasol.
 • Livsmedelslagen 
  Reglerar hantering av livsmedel.
 • Tobakslagen
  Reglerar hur rökning får ske på uteserveringen.
 • Lag om skydd mot olyckor
  Reglerar kravet på så kallat ”skäligt brandskydd”. Utrymningsvägar från lokaler uppställningsytor för räddningstjänstens höjdfordon får ej blockeras.
 • Lag om brandfarliga och explosiva varor
  Reglerar t.ex. användning av gasol för terrassvärmare eller för matlagning.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.