Torghandel

Det finns många torg runt om i Kristianstad och torghandel är ett inslag som kommunen uppmuntrar. De flesta torgen finns på kommunal mark, men det finns även torg på privat mark. På Lilla Torg finns särskilda regler för torghandeln.

Torghandel på Lilla Torg.
Torghandel på Lilla Torg.

Regler för torghandel på Lilla Torg i Kristianstad

Lilla Torg är detaljplanelagt för torghandel och det behövs därför inget polistillstånd för att bedriva torghandel där, men det behövs ett hyresavtal med kommunen. Det finns både fasta och tillfälliga platser som kan hyras.

För torghandel på andra torg än Lilla Torg krävs ett tillstånd om användande av offentlig plats och ett sådant tillstånd söks hos polisen. Sedan gäller de förutsättningarna som anges i det yttrande som kommunen skrivit som markägare. Observera att det finns torg som har annan markägare än kommunen. I de fallen gäller de förutsättningar som den markägaren anger till polisen i sitt yttrande. Läs mer på länken "Tillstånd och regler" under relaterad information.

Placeringsalternativ och användning

 • Nummer 1 - 8 är fasta platser och R 2 är en plats för tillfällig försäljning: 
Placeringar för torghandel på Lilla Torg.
 • Fasta saluplatser hyrs på kontrakt som löper tre månader i taget
 • Den tillfälliga saluplatsen "R 2" får hyras max sex dagar under en tvåmånadersperiod och anvisas av kommunens torgvakt.
 • Övriga ytan på Lilla Torg behandlas genom polistillstånd för "Användning av allmän plats". Polisen lämnar sedan ansökan till kommunen för yttrande.

Tider

 • Måndag - fredag, kl. 9 - 18, samt lördagar, kl. 9 -16.
  På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel pågå fram till kl. 13.
 • Tidigast 1 timme före fastställd försäljningstid får man börja lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.
 • Senast 1 timme efter försäljningstidens slut måste försäljaren lämna platsen. Varor, redskap och skräp från rörelsen ska då vara borta.

Priser

 • Fast torgplats: 1 000 kr per plats och månad
 • Tillfällig torgplats: 37 kr per dag
 • Tillfälligt arrangemang som anordnas på övriga torgytan kostar 2 000 kr per dag för kommersiella aktörer och 1 000 kr per dag för ideella föreningar.
  OBS! Dessa arrangemangstyper förutsätter även polistillstånd för "Användning av allmän plats" och polisen tar ut avgift för sådant tillstånd.
 • Elanslutning: 55 kr per dag (inklusive förbrukning)
  Spec: 10 A, enfas, max 2,2 kW

Avgifter för platserna är momsbefriade och priset för elanslutning är inklusive moms.

Fordon

 • Under försäljningstid får fordon eller släpvagnar inte köras eller vara uppställda på försäljningsplatsen.
 • På gågatorna runt Lilla Torg råder förbud mot trafik med fordon samt stannaförbud mellan kl. 11.30 och kl. 18. Nödvändiga transporter till och från torgplats måste ske utanför dessa tider.

Användning av platsen

 • Försäljning får endast ske inom den yta som hyrts.
 • Fler än en saluplats kan upplåtas till samma person endast när tillgången på lediga platser medger det. Upplåts flera platser till en person ska platserna ligga intill varandra.
 • Kundgångar för trafik, utmed eller mellan försäljningsplatserna, får inte belamras med varor, redskap eller liknande.
 • Utrop får inte förekomma.

Utformning av torgstånden

 • Varor som erbjuds till försäljning ska saluföras från öppet stånd, bord eller liknande som kan godtas av kommunen.
 • Bord ska ha normal diskhöjd och varor får inte exponeras till högre höjd än 1,5 meter.
 • Ett salustånd får överspännas med enfärgad eller randig markisväv. Reklam får inte förekomma på väven.
 • Vid användning av parasoller ska dessa vara enfärgade eller randiga. Reklam får inte förekomma på parasollerna.
 • Ståndens front mellan bordsskiva och mark ska vara täckta med skiva eller duk.
 • Saluplatsen ska vara genomsiktlig och får inte ha väggar.
 • Prisuppgifter ska anges men får inte sättas upp över diskhöjd.
 • Torgståndet ska hållas i bästa skick.

Informationsskyldighet

Innehavare av försäljningsplats är enligt marknadsföringslagen (2008:486) skyldig att lämna information av särskild betydelse till sina kunder, exempelvis sitt företagsnamn, postadress och telefonnummer.

Elförsörjning

På vissa försäljningsplatser finns tillgång till elektricitet mot avgift (läs mer under priser). Kommunen ansvarar för eluttaget. Torgförsäljaren ansvarar för kabeln som ansluts till uttaget. Elkabeln ska användas på ett sätt som inte riskerar säkerheten och underhållas på ett bra sätt.

Varor

 • Endast blommor och livsmedel får säljas.
 • Varor som kan befaras medföra olägenheter ur ordningssynpunkt får inte säljas på allmän försäljningsplats.
 • Otjänliga varor får inte sorteras på torgplatsen, endast normal gallring av skadade varor får förekomma.

Dokumentations- och registerkrav

 • F-skattebevis skall uppvisas vid fast plats. Visas endast momsregistreringsbevis, kommer kommunen att kontakta skattemyndigheten om sökandes vandel innan ett avtal upprättas.
 • Företag som säljer varor och tjänster för mer än 4 basbelopp/år ska ha certifierade kassaregister som uppfyller kraven i skatteförfarandelagen och Skatteverkets föreskrifter.
 • Dokumentation som styrker att firman inte har skatteskulder krävs.

Våg

Eventuella vågar ska vara placerade väl synliga för kunden, vara typgodkända och krönta (vilket ska framgå tydligt av godkänd märkning). Vågar som används utomhus ska verifieras av den ansvarige torghandlaren varje år.

Renhållning och städning

 • Torghandlaren är skyldig att städa efter sig och föra bort avfall och annat skräp senast 1 timme efter försäljningstidens slut.
 • De offentliga papperskorgarna i innerstaden får inte användas för torghandlarnas skräp.
 • Torghandlare ska sortera sitt avfall som uppstår under försäljningstid och vid nedpackning.
 • Torghandlaren är skyldig att löpande hålla saluplatsen och området runtomkring rent från skräp under försäljningen

Inskränkning

 • Tekniska nämnden eller motsvarande kan besluta om undantag från torghandelsföreskrifterna.
 • På begäran av annan myndighet, eller om särskilda skäl föreligger, kan beslut tas att försäljning ska ske vid andra tidpunkter än vad som framgår under "Tider". Vid sådant tillfälle äger torghandlaren inte rätt till nedsättning av avgiften eller ersättning för utebliven försäljning. Vid längre uppehåll i försäljningen kan dock kommunen medge avgiftsnedsättning efter prövning.
 • Då särskilda skäl föreligger äger kommunen rätt att förfoga över torgplatserna vid (max 6 dagar per år och plats). Torghandlare ska i sådant fall underrättas minst 1 månad i förväg. Avgiften reduceras ej.

Överlåtelse och uppsägning

 • Försäljningsplats får varken helt eller delvis överlåtas till annan.
 • Uppsägning av plats ska skriftlig anmälas till tekniska förvaltningen.
 • 1 månads uppsägningstid gäller för fast plats.

Överträdelse

 • Tekniska nämnden äger rätt att häva upplåtelsetillstånd eller avstänga torgförsäljare som inte efterföljer gällande regler, eller anvisningar från tjänstemän, torgvakt eller andra tillsynsmyndigheter. Någon ekonomisk ersättning utgår inte för utebliven försäljning.

Tilldelning av plats och kö

 • För tilldelning av torgplats ska en ansökan skickas in till tekniska förvaltningen.
 • Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 14 dagar innan önskad försäljningsstart. För tilldelning av den tillfälliga torgplatsen kan ansökan skickas in tidigast 1 månad i förväg.
 • Ansökan ska vara komplett ifylld för att behandlas.
 • Besked om erbjuden plats lämnas skriftligt inom 10 dagar.
 • Tilldelningen avser 3 månader från försäljningsstart. Därefter ska en ny ansökan skickas in. Innehavaren har då förtur till den tidigare upplåtna torgplatsen.
 • Om samtliga torgplatser är upplåtna så placeras sökande i ett kösystem. Då en plats blir ledig erbjuds sökande platsen i turordning.
 • Den tillfälliga torgplatsen kan vid varje ansökningstillfälle reserveras för högst sex dagar inom en tvåmånadersperiod.
 • Under pågående avtalsperiod kan ny ansökan om tillfällig torgplats inte sökas.
 • Den tillfälliga torgplatsen är inte tillgänglig för innehavare av fast torgplats.

Övrigt

Bestämmelserna gäller utöver vad som anges i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i ordningslagen (1993:1617), samt i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga kan dömas till penningböter. Kommunen kan besluta om undantag från dessa regler.

Intresseanmälan

Fyll i ansökningsblanketten som finns under relaterade dokument och skicka via e-post alternativt via post. Kontaktuppgifter finns under "Kontakt".

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.