Livsmedelskontroll och kontrollområden

Du som ska driva eller redan driver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

I Kristianstads kommun finns cirka 750 livsmedelsverksamheter. Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar regelbundet alla verksamheterna. Hur ofta inspektörerna kontrollerar varje livsmedelsverksamhet beror på hur stor den är och vilka risker som finns i verksamheten.

I kontrollen ingår att:

 • Göra kontrollbesök på befintliga livsmedelsverksamheter. Besöken görs antingen som oanmälda eller förbokade kontroller.
 • Kontrollera nyregistrerade livsmedelsverksamheter.
 • Följa upp klagomål, till exempel misstänkta matförgiftningar kopplade till en livsmedelsverksamhet.
 • Göra extra kontroller på verksamheter där det finns större brister.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent i lokalerna. Inspektören kontrollerar också att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det är alltid verksamhetens ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs. 

Du kan fråga inspektörerna

Våra inspektörer kan hjälpa dig  genom att informera om till exempel bestämmelser i lagstiftningen, bolla idéer och svara på frågor.

Vi får däremot inte agera som konsult åt din verksamhet. Du kan inte heller få vår hjälp att ta fram ett system för din egenkontroll. Kontakta i stället branschorganisationer eller konsultföretag för att få sådan hjälp.

Lagstiftningsområden som livsmedelskontrollen utgår ifrån

Kommunen kontrollerar att livsmedelsföretag följer de lagar som finns för att skydda konsumenterna, så kallad livsmedelskontroll. Livsmedelskontroll följer de olika lagstiftningsområdena som omfattar livsmedelsverksamheter.

Detaljerad förklaring till de olika kontrollpunkterna finns i Livsmedelsverket så kallade kontrollwiki lagstiftningsområden.

 

Livsmedelshygien

Alla som arbetar med livsmedel ska ha kunskap om livsmedelshygien. Hygienreglerna gäller för alla steg i hanteringen, från det att livsmedlet produceras tills att det når slutkonsumenten.

Om du handskas med livsmedel är du skyldig att känna till risker med din livsmedelshantering. Du ska använda arbetsmetoder som förhindrar att hantering av livsmedel blir hälsofarlig. Den som arbetar med livsmedel behöver bland annat kunskap om livsmedelshygien. Det är du som arbetsgivare som har ansvar för att personalen får den utbildning och handledning som behövs. 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om livsmedelshygien. Länk till livsmedelsverket sidor om livsmedelslokaler och livsmedelshygien

Egenkontroll

Du som har en livsmedelsverksamhet ska arbeta med egenkontroll. Genom att själv kontrollera din verksamhet kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet. 

Nedan följer några exempel på områden som kan utgöra grunden för den egna kontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Livsmedelsinformation: märkning, redlighet
 • Spårbarhet

På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om egenkontroll:
Länk till livsmedelsverkets sida om egenkontroll

Märkning och presentation

Om du säljer livsmedel, i förpackning eller över disk, är det viktigt att du följer reglerna om obligatorisk märkning och presentation. Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenten ska känna sig säker.

Reglerna om märkning och presentation gäller både råvaror och färdiglagade livsmedel. Det är obligatoriskt att märka förpackade livsmedel med bland annat ingrediensförteckning, datummärkning, förvaringsanvisning, nettovikt och näringsdeklaration. När livsmedel serveras eller säljs oförpackade gäller reglerna presentationen som finns på till exempel matsedel, skylt eller i annons. 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om information och märkning:
Länk till livsmedelsverkets sida om obligatorisk märkning på en förpackning

Grossister, partihandlare och matmäklare

Som grossist eller partihandlare räknas den som inte tillverkar eller förpackar några egna livsmedel i sin verksamhet. 

Matmäklare kallas du som inte har något lager eller någon annan lokal där du hanterar eller förvarar livsmedel – utan endast dirigerar varor mellan andras lokaler. Observera att livsmedel inkluderar allt man äter och dricker, även vin, kosttillskott och godis. 

Spårbara och rätt märkta livsmedel
Företaget ska kunna spåra alla livsmedel ett steg bakåt, det vill säga de ska veta varifrån de har köpt varje vara. Företag som säljer livsmedel till andra företag, till exempel grossister och tillverkare, ska också kunna spåra varorna ett steg framåt (de ska veta vem de har sålt sina varor till). På så sätt kan livsmedel som är farliga spåras och stoppas från att nå konsumenterna. Spårbarheten gäller även förpackningsmaterial.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om spårbarhet:
Länk till livsmedelsverkets sida om spårbarhet

Import och export

Importerade livsmedel som du säljer i Sverige ska vara säkra och följa märkningsreglerna. 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om import och export:
Länk till livsmedelsverkets sida om import och export för livsmedel

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.