Gödselhantering

Hur du som lantbrukare hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Risken för näringsläckage till mark-, yt- och grundvatten ska minimeras. Därför ställs bland annat krav på lagringsutrymme, spridningsmängd och metod.

Lagra gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Det innebär bland annat att flytgödsel- och urinbehållare ska ha:

 • ett tak,
 • stabilt svämtäcke eller
 • annan täckning som effektivt minskar förlusten av ammoniak.

Påfyllning i brunnar ska ske underifrån eller också ska påfyllningsröret gå ner under täckningen. En tät lagringsyta kan lösas på olika sätt. När du planerar en ny gödselanläggning måste du tänka på hur tömning av anläggningen ska göras. Gödselanläggningens kapacitet beräknas från antalet djur och lagringstid. Om gödselanläggningen inte har tak måste hänsyn tas till nederbörd också.

 

Krav på lagringskapacitet i känsliga områden

För företag med 2 - 10 djurenheter eller mer, som ligger i känsliga områden i Kristianstads kommun, finns krav på lagringskapacitet. Det ska finnas utrymme för lagring av stallgödsel motsvarande en gödselproduktion under:

Krav på lagringskapacitet i känsliga områden
Antal djurenheter Lagringskapacitet
2-10 djurenheter 6 månader
Fler än 10 djurenheter 8 månader för nötkreatur, hästar,
får och getter
10 månader vid annan djurhållning

För företag med färre än 2 djurenheter finns inga krav på lagringskapacitet.

 

 

Krav på lagringskapacitet i områden som inte är känsliga

I Kristianstads kommun gäller detta företag som ligger i Oppmanna-Vånga församling.

Krav på lagringskapacitet i områden som inte är känsliga
Antal djurenheter Lagringskapacitet
2-10 djurenheter Inga generella regler om lagringsutrymme
10-100 djurenheter 6 månader för  nötkreatur, hästar,
får och getter
10 månader vid annan djurhållning
Fler än 100 djurenheter 8 månader för nötkreatur, hästar,
får och getter
10 månader vid annan djurhållning

För att förhindra läckage eller avrinning bör lagringsutrymmena inspekteras regelbundet, så att skador kan upptäckas och åtgärdas i tid. Kontrollen är en del i din egenkontroll.

Beräkna gödselbehovet

Gödselmedel får inte spridas i större mängder än vad som motsvarar grödans kvävebehov för växtsäsongen. När du bestämmer kvävegivan ska du ta hänsyn till:

 • förväntad skördenivå
 • stallgödselns långtidseffekt 
 • klimatförhållanden
 • förfruktseffekt
 • eventuell mulljord
 • tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Sprida gödsel

Gödsel ska spridas vid lämplig tidpunkt och under lämpliga väderförhållanden. Spridningen ska vara i anpassade mängder så att näringsämnen inte riskerar att läcka ut till vattendrag och sjöar.

När du beräknar spridningsarealen ska du utgå från att du högst får tillföra 22 kg totalfosfor per hektar och år. Det ska räknas som ett genomsnitt för hela företagets hela spridningsareal per år under en löpande femårsperiod. Är din spridningsareal tillräcklig? På Länsstyrelsens webbplats finns det en räknesnurra för beräkning av spridningsareal.

Följande gäller för spridning av stallgödsel inom känsliga områden:
Från den Till den Tillåtet spridningssätt
1 augusti 31 oktober I växande gröda eller före höstsådd av
höstoljeväxter (på lerjord kan spridning ske
även i annan gröda)
1 oktober 31 oktober Fasta gödselslag får spridas utan krav på höstsådd.
OBS! Detta gäller inte gödsel från fjäderfän
1 november 28 februari All spridning förbjuden!
29 februari 31 juli Spridning tillåten

Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad, snötäckt eller djupt tjälad mark. Under hela året gäller att gödsel som sprids på obevuxen mark ska myllas ned inom 4 timmar. Detta gäller överallt i Skåne.

Vårspridning av gödseln är att föredra. Då tar växterna upp maximal mängd av tillförd näring och risken för urlakning minskar. Sprider du gödsel i vall? Om du har tillgång till bevattning kan du minska ammoniakavgången genom att vattna efter spridning.

När du bestämmer tidpunkt för spridning ska du ta hänsyn till:

 • påverkan på grund- och ytvatten
 • ammoniakavgång

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.