Förändringar i lagen den 1 juli 2021

Den 1 juli 2021 började nya lagar och lagändringar att gälla för yrkesmässiga hygieniska verksamheter som använder sig av stickande eller skärande verktyg. De nya lagarna innebär bland annat ändringar gällande vem som är tillsynsmyndighet, och vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga.

Som exempel på ändring av ansvar för tillsyn kan nämnas att numera får kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, t ex botox och fillers, endast utföras av legitimerad sjukvårdspersonal. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet och därför ska verksamheter som erbjuder dessa typer av tjänster inte längre anmäla till kommunen.

Ändringar gällande anmälningsplikt

Det har också skett en förändring gällande vilka hygieniska behandlingar som ska omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tidigare har endast hygieniska verksamheter, där det finns risk för blodsmitta vid stickande/skärande arbetsmoment, omfattats av anmälningsplikt. Exempel på denna typ av verksamhet är tatuerare och fotvårdare. Förändringen i lagen innebär nu att fler verksamheter kommer att omfattas av anmälningsplikten. Bedriver du idag en verksamhet där behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 september. Med smitta menas här alla olika typer av smittämnen som kan smitta en människa och orsaka infektioner. Det kan exempelvis vara bakterier, svamp och virus.

Vilka verksamheter som omfattas av den nya lagändringen är ännu inte helt klarlagt. En typ av verksamhet som vi vet omfattas är barberare men det kommer vara fler verksamheter som berörs. Vi inväntar förtydligande besked från Socialstyrelsen gällande vilka dessa är.

En kategori som kan komma att omfattas är frisörer. Avgörande för om så blir fallet är vilka verktyg som används inom verksamheten. Om man som frisör endast använder sax i sitt arbete så bedöms man i dagsläget inte omfattas av anmälningsplikt. Används andra typer av verktyg som kan liknas vid rakblad/rakkniv så kan man omfattas. Detta är också en fråga som vi inväntar svar på från Socialstyrelsen.

Det här ska du göra

Fram till dess Socialstyrelsen lämnat besked ber vi er göra följande:

 • Driver du en verksamhet som omfattas av de nya reglerna, då du använder rakblad/rakkniv eller andra typer av stickande och skärande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta (enligt avgränsning ovan) så ska du anmäla din verksamhet till kommunen.

  Du hittar blankett för anmälan alternativt e-tjänst på denna länk. Du behöver inte göra något efter att du skickat in din anmälan, vi kommer att höra av oss till dig.

 • Driver du en verksamhet där du är tveksam om du omfattas, exempelvis frisörer, ber vi dig att maila dina kontaktuppgifter samt kort beskrivning av vilket moment i din verksamhet som du tror kan räknas som anmälningspliktigt (ex. att man använder rakblad för att trimma hårlinjer etc.) till mailadress: kommun@kristianstad.se.

  Vi kommer att höra av oss till dig när vi har fått mer information och tillsynsvägledning. I samband med detta får du veta om du behöver skicka in en anmälan eller inte. Behövs en anmälan kommer du inte att behöva betala miljösanktionsavgift även om den faktiska anmälan skickats in efter den 1 september 2021.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.