Farligt avfall

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier och bekämpningsmedel.

För farligt avfall gäller särskilda bestämmelser. Du som driver en verksamhet är ansvarig för att det farliga avfallet hanteras rätt. Det ska inte riskera att människor och miljö kommer till skada.

Minska mängderna = minska kostnaderna

Omhändertagande av farligt avfall kan bli ganska dyrt. Därför bör du i första hand se till att minska mängderna farligt avfall som uppstår. Det gör du till exempel genom att granska vilka kemiska produkter som verkligen behövs. Trimma processerna och se till att de ämnen som används går åt till det de är avsedda att användas.

När du väljer kemiska produkter och varor med så lite farliga ämnen som möjligt kan du också minska avfallets farliga egenskaper. Det kan till exempel handla om att välja lösningsmedel utan aromatiska kolväten. Du kan också välja vattenburen färg istället för den med lösningsmedel. 

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall bör i första hand förvaras inomhus lagrat i täta och förslutna kärl. Vid förvaring utomhus bör avfallet vara lagrat i täta och förslutna kärl. Det ska vara invallat på tätt underlag, under tak och oåtkomligt för obehöriga. Behållare ska vara märkta med uppgifter om innehållet. För brandfarliga vätskor gäller även Sprängämnesinspektionens bestämmelser – kontakta miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

El-avfall, utan isoleroljor, ska lagras på tät yta. Det ska vara inlåst under tak i avvaktan på bortforsling till återvinningscentral eller en annan godkänd mottagare.

Farligt avfall får inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall. Lämna in farligt avfall i så ”ren” form som möjligt för säker hantering och destruktion. 

Så ska avfallet transporteras

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall. Det ska lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling. Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen.

När du  lämnar farligt avfall till en transportör ska du kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd. Transportören ska ha tillstånd från Länsstyrelsen för att få transportera farligt avfall.  Vet du inte vad de olika anläggningarna har tillstånd att ta emot, kan du först kontakta respektive avfallsbolag. 

Transportdokument

När du skickar iväg farligt avfall ska du skriva ett transportdokument för varje transport. Dokumentet ska sparas i minst 3 år. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

 • avsändare (namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod)
 • mottagare och transportörens namn, postadress och organisationsnummer,
 • avfallsslag enligt EWC och avfallsmängd.

Anteckningar ska göras vid varje transport och undertecknas av både avsändare och mottagare. Mottagaren är skyldig att skicka tillbaka en bekräftelse, men det kan ändå vara bra att behålla en kopia på transportdokumentet.

Tänk också på att det finns särskilda regler för brandfarliga och explosiva varor och transport av dessa. Polismyndigheten kan svara på frågor om transport av farligt gods. 

Egen transport av farligt avfall

Om du anmäler egen transport till länsstyrelsen får du transportera mindre mängder avfall från din anläggning eller fastighet. Detta gäller sammanlagt upp till 100 kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår.

Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Med tillstånd från Länsstyrelsen kan du även få transportera:

 • särskilt farliga avfall till exempel sådant som innehåller PCB, cyanid eller kadmium
 • transport av avfall i större än ovan angivna kvantiteter,
 • transport av annans yrkesmässigt uppkomna farliga avfall.

Blanketter för anmälan och ansökan för tillstånd finns på länsstyrelsens webbplats. Eller kontakta länsstyrelsen i Skåne län tfn 040-25 20 00.

Du som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar om:

 • varifrån de olika avfallsslagen kommer
 • till vilka anläggningar olika avfallsslag transporteras
 • hur ofta de olika avfallsslagen samlas in
 • på vilket sätt avfallsslagen transporteras
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.