För dig med tillstånd

Med ett stadigvarande serveringstillstånd följer vissa skyldigheter, men även rättigheter.

E-tjänster

När det blir förändringar i verksamheten ska det anmälas det till oss. Här är några exempel på ändringar ska anmälas:

 • om det byts ut personer i bolaget,
 • ombyggnation av lokalen,
 • ändring av serveringsansvariga på serveringsstället och
 • provsmakning eller kryddning av snaps. 

Den som har stadigvarande serveringstillståndet ska lämna in en årlig ”Restaurangrapport”. Vi kommer också att göra tillsynsbesök för att kontrollera att verksamheten följer alkohollagen.

Ändringar i nuvarande serveringstillstånd

Den som har serveringstillstånd ska anmäla förändringar i verksamheten innan förändringen görs. Om förändringen inte kunde förutses ska anmälan göras så fort som möjligt. Här är några exempel på händelser som ska anmälas:

 • Att verksamheten har fått nya ägare eller styrelseledamöter.
 • Ändring av verksamhetens inriktning.
 • Ombyggnation av serveringsstället.
 • Kontaktuppgifter ändras.
 • Nytt datum för säsongsstart/stängning.

Använd blanketten "Ändring av serveringstillstånd" eller "ändrade ägare- styrelseförhållanden" och skicka med de handlingar som krävs. Din handläggare kontaktar dig om du behöver komma in med kompletteringar. Tiden det tar att handlägga ärendet räknas från när anmälan/ansökan är komplett.

 • Ansökan tillfällig förändring: ca 2-3 veckor
 • Ansökan stadigvarande förändring: ca 3-4 veckor
 • Anmälan ändrade ägarförhållande/styrelse: ca 4-8 veckor

Eventuell avgift för anmälan/ansökan om förändringar faktureras i efterskott, avgiftstaxan hittar du i dokumentrutan.

Upphörande av serveringstillstånd

Om verksamhet läggs ner måste det anmäla att serveringstillståndet ska upphöra på egen begäran. Vid ett ägarbyte eller byte av bolagsform är det också viktigt att anmäla att tillståndet ska upphöra. Du kan avanmäla verksamheten via e-tjänsten som du hittar under Relaterad Information på sidan. I samma e-tjänst kan du också anmäla upphörande av livsmedel, tobakstillstånd, försäljning av e-cigaretter och folköl, samt dricksvattenanläggning.

Anmälan av serveringsansvariga

På restaurangen måste det alltid finnas minst en person som har ansvar för serveringen under hela serveringstiden. Om du som tillståndshavare inte kan vara på plats ska du istället utse en eller flera serveringsansvariga personer.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara anmäld till oss. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att personerna är lämpliga för uppgiften.

Tillsyn

Enligt alkohollagen är kommunen och polisen ansvariga för tillsyn. I Kristianstad har miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsansvar för restauranger med serveringstillstånd. Syftet med tillsynen är att kontrollera att serveringen följer de lagar och riktlinjer som finns. Tillsyn görs också i förebyggande syfte för att minska risken för att problem uppstår. Genom information, rådgivning och utbildning vill vi skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan oss och tillståndshavarna.

I tillsynen ingår olika delar:

 • Kontroll av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Tillsynsbesök på serveringsstället. Tillsynsbesöken kan göras i samverkan med polis eller andra myndigheter.

Vid tillsynsbesök tittar alkoholhandläggarna på:

 • Ordningsläget i och utanför serveringsstället.
 • Graden av berusning hos gästerna.
 • Att det inte sker servering till underåriga.
 • Vilka som är serveringsansvariga.
 • Hur alkoholdryckerna marknadsförs.
 • Vilket matutbud som finns. 

Om det vid en tillsyn visar sig att verksamheten inte följer reglerna i alkohollagen, har miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att utfärda sanktioner. 

Avgift för tillsyn

Kommunen får ta ut en avgift för tillsyn av den som har serveringstillstånd. Avgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på dina serveringstider. Serveringstillstånd med normal serveringstid (11.00–01.00) har den lägre avgiften, medan serveringsställen med tillstånd efter kl 01.00 får en utökad fast avgift. Den rörliga delen baseras på den omsättning av alkoholdrycker som serveringsstället rapporterar i den obligatoriska restaurangrapporten, läs mer nedan.

Restaurangrapport

Den som har stadigvarande tillstånd ska årligen redovisa uppgifter om försäljning av alkoholdrycker under föregående år. Det görs i den så kallade restaurangrapporten. Uppgifterna används av kommunen, länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten för tillsyn, uppföljning och statistik.

I början av året skickar vi ut Folkhälsomyndighetens förtryckta blanketter. På blanketten finns en inloggningskod som används för att lämna rapporten via webben. Blanketten kan även skickas med post. Restaurangrapporten ska senast vara inne 1 mars. Dispens från att lämna in uppgifterna senast 1 mars ges endast för allvarlig sjukdom eller liknande och ska ansökas i förväg.

Har tillståndet upphört på egen begäran eller återkallas under året? Då ska du snarast lämna en restaurangrapport som gäller fram till upphörandet. Blankett och anvisningar till restaurangrapporten hittar du i dokumentrutan.

Cateringlokal

Den med stadigvarande serveringstillstånd för catering ska anmäla serveringslokal i förväg till oss, gärna minst tre arbetsdagar för att vara säker på att vi ska kunna behandla din anmälan. Du kan anmäla upp till sex tillställningar i samma lokal i en anmälan. Använd vår e-tjänst för anmälan. Du hittar alla våra e-tjänster och blanketter under Relaterad Information.

Vid cateringverksamhet är det viktigt att tänka på att det är du, som tillståndshavare, som ansvarar för alkoholserveringen.

Det är också du som ansvarar för att överservering inte sker eller att personer under 18 år inte serveras alkohol. Du, eller annan serveringsansvarig från din personal, måste därför alltid stanna kvar i cateringlokalen, under hela den tid som alkoholservering pågår.

Vid cateringverksamhetens slut får alkoholdrycker, som ännu inte serverats, inte lämnas kvar i serveringslokalen.

Provsmakning

Vid provsmakning finns inget krav på att mat serveras samtidigt. Den som har stadigvarande serveringstillstånd får arrangera provsmakning för drycker som ingår i tillståndet. Provsmakningen ska vara i lokalen som tillståndet gäller för. Om du vill anordna provsmakning ska du anmäla det i förväg.

Observera att om det serveras mat och hela menyn är tillgänglig under tiden som provsmakning pågår, så räknas det inte som provsmakning. Då behöver det alltså inte anmälas på förhand.

Vid provsmakning ska det endast serveras en liten mängd, i Kristianstads kommun (beslut miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-08-23) gäller följande: 

Provsmakning
Dryck                  Max total mängd per person
Öl och vin 32 cl
Starkvin 18 cl
Spritdryck 8 cl

Tillverkar du alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården? Då har du rätt att vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av dina egna drycker. Kravet är att du har stadigvarande serveringstillstånd och i förväg anmält provsmakningen till oss.  

Kryddning av snaps

Den med ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har möjlighet att krydda spritdryck för servering som snaps. Snapsen ska serveras på serveringsställe som tillståndet gäller för och du ska först ska göra en anmälan. Använd blanketten "Egen kryddning av snaps".

Vanliga frågor

  • Får jag ha Happy Hour?

   Du får erbjuda rabatterade priser under en tid på dygnet s.k. Happy Hour eller After Work. Kravet är att de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

   Däremot är det aldrig tillåtet med mängdrabatt på alkoholdrycker, t ex köp 2 till priset för 1.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.