Ansöka om serveringstillstånd

Den som vill servera alkohol till andra måste ha ett serveringstillstånd. Det finns flera olika typer av tillstånd som kan vara stadigvarande eller tillfälliga.

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta oss och boka ett möte.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?  

Vid en ansökan om serveringstillstånd görs en bedömning av: 

 • den sökandes lämplighet, vilket bland annat omfattar kunskap i alkohollagen, ekonomisk och personlig lämplighet samt hur verksamheten har finansierats
 • lokalens lämplighet, som till exempel kök, matsal, överblickbarhet, brandsäkerhet och läge
 • risk för störningar av ordning, störningar för närboende, trafikstörningar med mera

Den som söker tillstånd måste anses lämplig att ha hand om servering av alkohol. Lämplig, i det här fallet, innebär bland annat att sökanden och personer med betydande inflytande i rörelsen sköter sin ekonomi och inte har ett brottsligt förflutet. En person med betydande inflytande (PBI) kan vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef.

Den ekonomiska och personliga lämpligheten prövas bland annat genom att handläggaren hämtar in uppgifter från olika myndigheter. Det kan till exempel vara från polisen, Skatteverket, Kronofogden och Räddningstjänsten. 

Sökanden ska också visa att den har kunskaper om alkohollagen. Detta kan exempelvis göras genom att minst hälften av personerna med betydande inflytande skriver ett särskilt kunskapsprov.

Vidare ställs krav på lokalen där serveringen ska ske. Verksamheten får inte orsaka störningar gällande ordning och nykterhet. Under prövningen av ansökan kommer verksamheten att besökas av alkoholhandläggaren. Vid besöket tittar vi på överblickbarhet över serveringsytan, hur köket ser ut, eventuell uteservering samt annat som kan vara av betydelse.

Hur går det till att ansöka? 

En ansökan, med de handlingar som krävs för den typ av tillstånd som söks, ska skickas till kommunen.  Den sökande får en bekräftelse med namn och kontaktuppgifter till en handläggare och diarienummer till ärendet. Handläggaren kommer att kontakta dig om det krävs kompletteringar. 

Handläggningstiden räknas från att ansökan är komplett. I handläggningstiden ingår den tid som våra remissinstanser (Skatteverket, Kronofogden, polisen med flera) behöver för att besvara remisserna. Du kan påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan. I bilagan på ansökningsblanketten finns en lista på de handlingar som vanligen krävs. 

Maximal handläggningstid för prövningar:

 • Ansökan om stadigvarande tillstånd - cirka 6-8 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - cirka 2 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten - cirka 3-6 veckor 

När beslutet att bevilja ett serveringstillstånd har fattats får verksamheten ett tillståndsbevis. Det innehåller uppgifter om tillståndshavaren och serveringsstället, som exempelvis restaurangnummer, serveringsytor och serveringtider, vilka alkoholslag som omfattas med mera.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, som ska täcka kommunens kostnader för prövningen av ansökan. Avgiften är en prövningsavgift och ska betalas även om ansökan avslås. Avgiften faktureras i efterskott. Om någon person med betydande inflytande behöver göra kunskapsprovet, tillkommer en separat avgift för detta. 

Vanligast förekommande prövningsavgifter är: 

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd: 9 300 kr
 • Stadigvarande ändring i gällande tillstånd, omfattande förändring, t ex byte av bolagsmän: 3 500 kr
 • Stadigvarande ändring i gällande tillstånd, enlare förändring: 1000 kr
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för 1 dag: 3000 kr
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för 2 eller fler dagar: 5000 kr
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 700 kr
 • Kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd, tre provförsök ingår: 2 200 kr

Se lista med alla avgifter i dokumentet Avgifter för prövning och tillsyn av serveringstillstånd under Relaterad information på sidan.

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är 1 400 kr och för tillstånd med serveringstid efter kl 01.00 tillkommer 2 200 kr. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den årliga omsättningen av alkoholdrycker som rapporterats in i föregående års restaurangrapport. För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i avgiften för ansökan.

Se lista över tillsynsavgiftens intervaller i dokumentet Avgifter för prövning och tillsyn av serveringstillstånd under Relaterad information på sidan.

Kunskapsprovet 

Den som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov för att visa att det finns personer i bolaget med tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Detta gäller alla som söker stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Provet är webbaserat och intyget om godkänt prov gäller i fem år. I samband med ansökan lämnas information från alkoholhandläggaren, om och när provet ska göras.  

Stadigvarande serveringstillstånd  

För servering av alkohol till allmänheten eller till slutet sällskap på en restaurang, festvåning eller klubblokal krävs en ansökan om serveringstillstånd. 

Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering eller tills det återkallas av tillståndshavaren. 

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs bland annat följande:

 • Bolaget ska vara registrerat hos bolagsverket och skatteverket
 • Du ska kunna visa hur köpet av bolaget finansierats
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Köket ska vara utrustat för allsidig matlagning
 • Lagad, eller på annat sätt tillredd mat ska kunna serveras, bestående av förrätter, huvudrätter och efterrätter
 • Sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov

För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap krävs samma som för tillstånd till allmänheten. Undantaget är att det inte behövs ett godkänt kök. Du ska kunna erbjuda lagad, eller på annat sätt tillredd mat, till exempel genom catering. I övrigt görs samma prövning som till servering till allmänheten.

Den som ansöker om serveringstillstånd ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter. 

Tillfälligt serveringstillstånd 

Planerar du att servera alkohol på festivaler eller evenemang? Du ska då ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.  

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför ges för max 12 tillfällen under en 12-månadersperiod och kan beviljas för maximalt två sammanhängande perioder om 12 månader, från första arrangemangstillfället. Det vill säga, maximalt 24 månader. Efter 24 månader, räknat från första arrangemangstillfället, är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.

Kraven för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival, konsert och liknande) är i  stort sett samma som vid stadigvarande tillstånd. Ansökan prövas avseende sökandens personliga lämplighet, serveringsyta samt evenemangets art.

 • bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och skatteverket
 • lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt 
 • någon form av tillredd mat ska kunna serveras
 • sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov

För ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (bröllop, förenings- och personalfester och liknande) krävs det att: 

 • någon form av tillredd mat ska kunna serveras
 • ett godkänt kunskapsprov
 • kunna visa att gästerna är ett slutet sällskap, genom exempelvis en medlemsförteckning. Att lösa ett medlemskap i dörren, vid tillställningen, räknas inte som slutet sällskap

Cateringtillstånd 

Om sökanden bedriver cateringverksamhet, kan man få ett stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutna sällskap. Det krävs då att verksamheten har ett eget kök där det kan tillagas eller på annat sätt tillredas mat. Den aktuella serveringslokalen ska vid varje cateringtillfälle anmälas till kommunen och måste vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt, av räddningstjänsten. 

Vanliga frågor

  • När krävs det inte serveringstillstånd?

   Observera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

   Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

   1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

   2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

   3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

  • Vad ingår i handläggningstiden?

   I handläggningstiden ingår bland annat följande moment:

   • Registrering och diarieföring
   • Remiss till olika myndigheter, såsom exempelvis Polisen och
   • Skatteverket
   • Besök på serveringsstället
   • Granskning och kontroll av inlämnade dokument samt eventuell komplettering
   • Bedömning, beslutsskrivning samt expediering.

   För att skynda på handläggningstiden kan du göra följande:

   • Om ansökan är komplett när den lämnas till kommunen, kan
   • handläggningstiden bli kortare. Skicka in begärda kompletteringar så snart som möjligt.
   • Förbered dig väl inför kunskapsprovet!
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.