Socionom Anna

Anna Modén blev färdig socionom 2011 och arbetar sedan dess som familjehemssekreterare. Hon känner att hon hittat rätt yrke och går till arbetet med glädje.

Socionom Anna Modén

 – Det är en enorm glädje att hitta hem!

– Arbetet är stimulerande och utvecklande och vi behöver fler nya medarbetare!

– Jag hade funderat i många år i de här banorna, och jag har inte ångrat en enda sekund att jag utbildade mig till socionom, säger Anna Modén och brister ut i ett leende.

Jobbar med familjehem

Anna började med att komplet­tera med gymnasieutbildning, innan hon läste 3,5 år för att bli socionom. Socionomutbild­ningen är bred och det finns åtskilliga möjligheter att välja jobb eller inriktning efter av­klarad utbildning. Anna Modén valde alltså att arbeta med fa­miljehemsfrågor.

– Jag arbetar med att rekry­tera, matcha, utbilda och hand­leda familjehem. Familjehem kan behövas av någon anled­ning åt barn och ungdomar som inte kan bo hemma.

Fokus på barn och ungdom

Ungdomar kan bo i familjehem som längst upp till 21 års ålder eller gymnasietiden ut. Hon på­pekar vikten av gott samarbete över myndighetsgränserna och att framförallt skola, omsorg, vård och psykiatri samverkar kring de här frågorna.

– Det viktiga är att barnets behov är i centrum. Social­tjänsten samarbetar med vård­nadshavarna och familjehem­met för barnets bästa. Det kräver en del möten och ett gott samarbete över alla grän­ser och att alla parter drar åt samma håll och att ansvarsför­delningen är tydlig, säger Anna Modén.

Mål att flytta hem

Familjehemmet har sin egen familjehemssekreterare och barnet har sin egen barnsekre­terare som ansvarar uppfölj­ning och planering. Tillsam­mans sätts mål med familjehemsvården. Målet med alla familjehemsplaceringar är att, om möjligt, barnet eller ungdomen så småningom ska kunna flytta hem igen.

– När ett barn trivs i sitt fa­miljehem och samarbetet fung­erar med alla som finns kring barnet, det är då man verkligen kan göra skillnad.

Smultronställe i kommunen

Havet är speciellt.

Faktaruta socionom
Utbildning
Socionomutbildningen omfattar 210 högskolepoäng, vilket är det samma som tre och ett halvt år.
Rekryteringsbehov
2018 till 2021 beräknas kommunen behöva rekrytera cirka 100 socionomer. 25
jobb annonserades ut under 2017.
Antal socionomer i kommunen
Ungefär 220
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.