Miljöstrateg Selina

Selina Malik är mil­jöstrateg i kom­munen sedan 2018. Det är hon som drar de stora penseldragen på kommu­nens miljöstrategi-tavla.

 

Miljöstrateg Selina Malik

”Miljöarbetet grundläggs på gräsrotsnivå!”

Kommunikation är huvudordet i strävan mot en hållbar utveckling. Min uppgift är att översätta den hållbara utvecklingen så att alla verksamheter i kommunen känner att det gäller just dem!

 

 

Styr mot samma mål

I arbetet för hållbar utveckling finns så kallade styrdokument – som är politiskt antagna – att rätta sig efter. Styrdokumenten visar åt vilket håll kommunen vill gå när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Selina Malik ska kommuni­cera och stötta genomförande av åtgärderna i dessa styrdo­kument. Det är ute i verksam­heterna, på gräsrotsnivån, som miljöarbetet sker.

– Det är viktigt att medve­tandegöra styrdokumentens existens och se till att alla verk­samheter arbetar mot samma mål. Vi kan bli bättre på att ut­värdera vårt arbete, för att ta lärdom och förbättra. Styrdo­kumenten ska inte bara bli hyll­värmare, säger Selina Malik.

 

Kristianstad långt framme

Selina Malik tycker att Kristi­anstads kommun har höga kul­tur- och naturvärden och det goda miljöarbetet fortgår. Hon nämner bland annat försko­lorna, som samarbetar med miljö- och samhällsbyggnads­förvaltningen, för att bli kemikaliesmarta förskolor. Kommu­nen arbetar också mot att bli en fossilfri kommun till 2020.

– Och vad händer med bio­gasen? Vad finns det för fram­tidslösningar? Biogas fram­ställs av lokala råvaror och är ett av framtidens drivmedel – kanske i kombination med el eller HVO, säger Selia.

Hon ser också framför sig en möjlig utveckling att utöka kombinationen natur och tu­rism, med vandrings-, cykel-, rid- och snorkelleder.

– Här ser jag goda möjlighe­ter till samarbete med bland annat ideella föreningar. Vik­tigt också att vi samarbetar in­ternationellt och att vi kan ingå i olika EU-projekt för att få in­fluenser och sprida kunskap. Samarbete och samverkan över alla gränser är avgörande för ett fortsatt framgångsrikt mil­jöarbete och hållbar utveck­ling, säger Selina Malik.

 

Vilken utbildning har du?

Magisterexamen i miljöveten­skap vid Lunds Universitet (4,5 år).

 

Smultronställe i kommunen: Naturum Vattenriket – har fått se uttern där…

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.