Starkt ekonomiskt år för kommunen

Uppdaterad:den 8 februari 2019 16:16Arkiverad

Det preliminära bokslutet visar att 2018 blev ännu ett år med starkt ekonomiskt resultat för Kristianstads kommun. Året slutade med ett överskott på 109 miljoner, mycket tack vare tillfälliga intäkter men också genom att verksamheten klarade budgetbalansen.

Barn som gräver.
Barnen i kommunen ökar stort i antal. Kommunen behöver en stark ekonomi för att kunna bygga skolor i den takt som behövs. På Kulltorp tog barnen första spadtaget till sin nya skola sommaren 2017 och till hösten ska de flytta in.

Resultaträkningen för 2018 visar att bruttokostnaderna för kommunens verksamheter var strax över sex miljarder kronor. Intäkterna från avgifter blev knappt 1,5 miljarder och efter avskrivningar landade nettokostnaden, som ska täckas av skatter och statsbidrag, på drygt 4,8 miljarder kronor. Det slutliga resultatet blev 109,1 miljoner plus. I budgeten hade resultatet satts till 49 miljoner kronor, så det blev alltså 60 miljoner kronor bättre än väntat.

Viktigt och glädjande

– Vi har gjort mycket bra resultat de senaste åren och det är verkligen positivt med tanke på den stora investeringsvolymen som vi har. Det är viktigt att vi har verksamheter i balans och glädjande att byggandet av nya bostäder och företagslokaler har gett extra intäkter genom markförsäljning och byggbonus, säger kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Kristianstads kommuns ekonomidirektör Roger Zetterqvist är också nöjd med det siffermässigt goda resultatet.

– Då har vi ändå först gjort avsättningar till bland annat Torsebrobadet och skrivit av värden på byggnader som ska rivas, som Tivolibadet. Det ger lindring framåt i tiden. Vi behövde inte heller göra det planerade uttaget på 50 miljoner kronor från kommunkoncernens företag utan flyttar det till 2019 som ser betydligt kärvare ut, säger han.

Oppositionsrådet Anders Tell (S), som ingick den styrande koalitionen förra året, uttrycker också stor tillfredsställelse med resultatet.

– Jag är stolt över de ekonomiska resultat som vi presterat över mandatperioden. Vi har verkligen kämpat för att få en budget i balans i nämndernas verksamheter. Självklart skulle vi egentligen vilja sätta in mer resurser, men om vi inte har ekonomin under kontroll tappar vi hela makten över utvecklingen, säger han.

Karl Gemfeldt från Centerpartiet, som ingick både i den förra och den nuvarande koalitionen, vill ge en eloge till kommunens anställda som har lyckats få grepp om kostnadsutvecklingen i verksamheterna.

– Även om politiken är viktig visar det här framför allt att vi har väldigt duktiga ledare i organisationen och att vi har duktiga medarbetare.

Investeringar för nära en miljard

Den ekonomiska målsättningen för kommunen är att resultatet över en femårsperiod ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet på 109 miljoner kronor för 2018 utgör 2,3 procent och bidrar till att genomsnittsresultatet 2014-2018 landar på 1,7 procent och att den målsättningen har uppfyllts mer än väl.

Ekonomidirektören Roger Zetterqvist understryker att positiva bokslutsresultat är nödvändiga för att kommunen ska ha råd att hålla den nödvändiga investeringstakten. 

– Med 983 miljoner kronor i investeringar 2018 kom vi väldigt nära miljardgränsen och kommer sannolikt att spränga den i år. Lingenässkolan. Kulltorpsskolan och nya Sånnaskolan är exempel på stora investeringar just nu, och ännu fler skolor och förskolor behöver byggas.

Oroande kostnadsutveckling

Han oroar sig för kostnadsutvecklingen inom framför allt skola och omsorg de närmaste åren.

– Tendensen de senaste åren är att kostnadsökningarna i kommunen är betydligt större än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Den senaste riksdagsbudgeten innebär en rejäl minskning av de riktade statsbidragen i år om det inte blir ändringar i vårbudgeten.

Fler barn och äldre

Prognoserna för den demografiska utvecklingen, det vill säga åldersfördelningen i kommunen, väcker också oro. Andelen äldre ökar snabbt, liksom andelen barn. Det innebär att fler kommer att behöva förskola, skola, vård och omsorg samtidigt som den arbetande och skattebetalande andelen av befolkningen krymper.

– Vår kommun står liksom andra kommuner inför stora utmaningar. Ska vi klara att göra de investeringar som krävs och ge kommunal service på hög nivå måste vi jobba smart och effektivt för att skattepengarna ska räcka. De senaste årens goda resultat visar att vi är på rätt väg i vår kommun, men vi är också beroende av att staten bidrar på en rimlig nivå, säger Pierre Månsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.