Starkt budgetläge inför 2022

Uppdaterad:den 14 oktober 2021 14:37Arkiverad

När den styrande alliansen i Kristianstads kommun presenterade sitt budgetförslag för nästa år var det med glada miner. ”Det har varit ett ovanligt positivt budgetarbete. Vi har aldrig haft så god ekonomi som nu”, konstaterade kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Fyra personer
Karl Gemfeldt (C), Christina Borglund, (KD), Peter Johansson (M), och Pierre Månsson (L) har nu presenterat sitt förslag till budget för 2022.

– Den här gången vi kan presentera en offensiv budget. Vi tog en del tuffa besparingar och effektiviseringar i början av mandatperioden som nu ger full utdelning. Vi har lagt en bra grund och kan använda de ökade skatteintäkterna till prioriteringar, säger kommunalrådet Peter Johansson (M).

Förbättrade prognoser

När planeringsförutsättningarna för 2022 togs i kommunstyrelsen i juni såg det ekonomiska reformutrymmet –  sedan alla förväntade intäkter räknats in och alla löne- och lokalkostnadsökningar räknats bort – ut att bli 79 miljoner kronor. När nya beräkningar nu görs inför november månads budgetbeslut i fullmäktige har skatteprognoserna rasslat iväg så att det tillgängliga utrymmet i stället blir 195 miljoner kronor.

– Vi gick in i mandatperioden med målet att balansera ekonomin, men det här är till och med över förväntan, säger Karl Gemfeldt.

Ramökning och extrasatsningar

I den styrande alliansens budgetförslag har alla nämnder fått utökad ram med de summor som de äskade i budgetberedningen. Det innebär en permanent ramökning till nämnderna med drygt 100 miljoner kronor. Dessutom finns tillfälliga medel på nära 40 miljoner kronor som satsas i tidsbegränsade insatser.  Mer än 100 miljoner kronor  tillförs också nämnderna som kompensation för ökade löne- och lokalkostnader. Den totala budgeten för kommunens drift är ca 7 miljarder kronor.

Störst utökning av budgetramen får arbete och välfärdsnämnden med drygt 40 miljoner kronor i tillskott. Nämnden har märkt av ökade kostnader för försörjningsstöd barn- och ungdomsplaceringar och för. Ett extra, tillfälligt anslag på åtta miljoner föreslås till arbetsmarknadsåtgärder som kan ge förflyttningar från bidragsberoende till arbete eller studier.

Prioriterade områden

Satsningarna i budgetförslaget riktas framför allt mot de prioriterade områdena i kommunens strategiska färdplan: hållbarhet, trygghet, utbildning, arbetsmarknad och attraktivitet.

– Allra mest pengar går till barn och unga. Det betyder förstås satsningar inom skolan, där exempelvis 14 miljoner riktas till barn i behov av särskilt stöd men också till Arbete och välfärd och till Kultur och fritid där det görs väldigt mycket förebyggande arbete, säger Pierre Månsson.

Satsning på medarbetare

Christina Borglund (KD) lyfter fram de satsningar som görs på kommunens egna medarbetare för att förbättra arbetsmiljön och göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare i ett läge där det ofta är svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare.

– Efter pandemin finns utmaningar med att hitta rätt igen. Vi tror att det kan komma efterverkningar även om vi inte riktigt vet hur de ser ut och vi skapar därför utrymme för att jobba med arbetsmiljö och friskvård. Vi avsätter också medel för att förlänga arbetslivet och motivera nyckelpersoner jobba kvar efter pensionsåldern där det finns kompetensbrist, säger hon.

Även om det överlag är positiva tongångar när de fyra gruppledarna i alliansen presenterar sitt budgetförslag, finns det också allvarligare inslag. Årets goda budgetläge innebär inte att alla orosmoln är bortblåsta. Den främsta utmaningen för kommunens långsiktiga ekonomi är de stora och nödvändiga investeringar som måste göras i framförallt förskolor, skolor och omsorgsboenden när antalet barn och äldre ökar.

– Vi har tunga investeringar framför oss och har redan en stor låneskuld som framöver måste betalas som då begränsar det ekonomiska utrymmet. Vi måste sikta på en större egenfinansiering och därför siktar vi på att höja resultatet från två till tre procent. Det blir guldvärt att kunna egenfinansiera investeringar med ett resultat på cirka 170 miljoner kronor, säger Peter Johansson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.