Ny vändning i fängelsefrågan

Uppdaterad:den 8 september 2023 11:31Arkiverad

Nu har det blåsts nytt liv i frågan om ett fängelsebygge i Kristianstad. En avsiktsförklaring mellan fastighetsbolaget Intea och Kristianstads kommun öppnar möjligheter för en ny och större anstaltsbyggnad i Vä, men först behöver Kriminalvården övertygas.

Karta detaljplan
Ett 52 hektar stort område i Vä är detaljplanelagt för att kunna rymma anstaltsbyggnader. Kristianstads kommun och Skånenordostkommunerna arbetar gemensamt för att få fart på utbyggnadsplanerna.

Fastighetsbolaget Intea är i full gång med att bygga nytt rättscentrum för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården norr om stationen i Kristianstad. Intea är också hyresvärd åt Kriminalvården på flera andra håll i landet. Nu har idén väckts om en ny kriminalvårdsanstalt i Vä. Bakom den tanken ligger vetskapen om hur behovet av anstaltsplatser ser ut i landet och insikten om att en utbyggnad i Kristianstad skulle gå att genomföra ganska snabbt. Med avsiktsförklaringen säkrar Intea tillgång till 28 hektar mark på den västra sidan om Sigridslundsvägen, där den befintliga anstalten ligger på östra sidan.

­Anstalt skapar jobb

– I Kristianstads kommun har vi länge haft en positiv inställning till en utbyggnad av kriminalvården. En anstalt ger gott om arbetstillfällen både direkt i verksamheten och genom de varor och tjänster som köps in från omgivningen. Kommunen har haft ett markområde i Vä förberett för Kriminalvårdens behov under flera år och nu vill vi gärna utveckla planerna tillsammans med Intea, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm.

På den nuvarande anstalten i Vä finns i dagsläget drygt 100 platser. I Kriminalvårdens behovsanalys från i våras ligger en prognos om ytterligare 100 platser inom de närmaste åren. En dialog förs mellan kommunen och det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter om en markaffär i direkt anslutning till den nuvarande anstalten.

Drygt 50 hektar tillgängliga

– Ända sedan de första planerna på ett storfängelse i Vä tog form i mitten av 00-talet har vi haft ett detaljplanelagt område i Vä på över 50 hektar avsatt för Kriminalvården. När det nu finns två aktörer som är intresserade av att bygga på olika delar så det så känner jag hopp om att det verkligen kan börja hända något. Annars kan vi inte hålla på marken för ändamålet hur länge som helst, när det också finns stort intresse för ny verksamhetsmark, säger Camilla Palm.

Senast en större anstalt i Vä på allvar diskuterades var 2019, men beslutet blev att den hamnar i Trelleborg. På senare tid har kommunerna i Skåne Nordost haft ambitionen att aktualisera frågan om en större anstalt i Vä.

Utbildningar planeras

– Vi vet att svårigheterna med rekrytering betraktas som en stor utmaning i utbyggnaden av kriminalvården. Det kommer att behövas många nya medarbetare redan till häktet och frivården i det nya rättscentrum som ska stå klart nästa år. Därför har vi i Skåne Nordostkommunerna gemensamt tagit fram förslag till utbildningar och utbildningspaket kan underlätta rekryteringen i vårt område. Vi tror att det kan bli ett viktigt underlag för Kriminalvårdens beslut, säger Kristianstads kommundirektör Anders Johansson.

Han ser också en fördel i att Kristianstad har lång erfarenhet av kriminalvård och att befolkningen därför inte känner samma oro inför fängelser som på orter där traditionen saknas.

Lång fängelsehistoria

Länscellfängelset i Kristianstad var ett av de första – med dåtidens mått mätt – moderna fängelserna som byggdes efter riksdagens fängelsereform 1844. När det öppnade 1846 låg det isolerat, en bra bit utanför fästningsstadens vallar. Med tiden spred sig stadsbebyggelsen och sedan 1930-talet har fängelset varit en naturlig del av Kristianstads centrum ända tills det stängde 2013.

Kriminalvårdsanstalten i Vä stod klar 1984 och har sedan dess byggts ut till att rymma ca 90 platser i säkerhetsklass 2 och ca 30 platser i säkerhetsklass 3. På senare tid har det härifrån, liksom från andra anstalter i landet, rapporterats om platsbrist och överbeläggning.

– Vi har en regering som har satt ett tydligt mål att stärka och utveckla rättsväsendet. I Kristianstad finns alla delar i rättskedjan på plats och det ger goda förutsättningar för samarbete mellan de rättsvårdande myndigheterna. Det känns logiskt att komplettera med en större anstalt i Vä och jag hoppas på en fortsatt god dialog mellan kommunen och Kriminalvården i den frågan, säger kommunalrådet Camilla Palm.

Kommunen vill gärna se ett utökat anstaltsområde i Vä. Nu har en avsiktsförklaring tecknats med fastighetsbolaget Intea.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.