Miljöpengar till Kristianstad

Uppdaterad:den 3 juni 2021 15:17Arkiverad

Kristianstads kommun har fått statliga bidrag till tre stycken miljöprojekt.

Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsningar (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Det finns möjlighet att få upp till 50 procent i statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Kristianstads kommun har sökt och fått bidrag om cirka 750 000 för tre stycken nya LONA-projekt och kommunen bidrar med arbetstid för lika mycket pengar i projekten.

Pengar till ängar

Många pollinerande bin, fjärilar, flugor och andra insekter är hotade. Deras roll i naturen är viktig eftersom de bidrar till ökad fröproduktion nästan alla världens vilda växter. Därför behöver vi människor rädda de här viktiga insekterna bland annat genom att erbjuda dem ängsmiljöer där de kan frodas.

Länsstyrelsen ger därför Kristianstads kommun 300 000 kr i bidrag för att omvandla 2 000 kvadratmeter gräsmattor till äng och 100 000 kr att ta fram kunskap som kan stärka kommunens framtida arbete med att skydda pollinatörerna.

Det är inte så enkelt att bara låta gräset växa, för på de flesta platser växer då bara ogräs istället. Det krävs både mager jord och sådd av ängsfröer för att lyckas. I kommunen finns sedan tidigare så kallade "trädesytor" som fungerar liknande - bland annat längs infarterna till Åhus. Liksom ängsytor slås de varje höst och höet samlas upp. Sedan plöjs trädesytorna upp ungefär vart femte år för att hindra att de växer igen och för att aktivera den naturliga fröbanken som finns i jorden.

Längs Flötövägen kan man skåda en otrolig blomsterprakt under sommaren tack vare trädesytans skötsel.

- Nu får vi möjlighet att utveckla det här arbetet på ett mer strategiskt sätt. Det är också viktigt att de nya ängarna inte blir dyrare sköta än idag, säger Inger Hansson, utvecklingsstrateg på tekniska förvaltningen.

Plan mot invasiva arter

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i den svenska naturen. De kan skapa problem om de överetablerat sig och tränger undan de inhemska arterna. Kommunen och ABK får tillsammans 225 000 kronor för att ta fram en plan för bekämpning av invasiva arter.

- Jättelokor är kanske det mest kända problemet. Växten är dessutom fototoxisk. Det betyder att växtsaften kan ge brännskador på huden om det kombineras med solsken, säger Ulrika Hedlund, kommunekolog på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Kristianstads kommun.

De olika invasiva arterna medför olika problem och behöver också bekämpas på olika sätt. Det kan även vara så att metoden behöver anpassas beroende på plats.

- Parkslide är ett annat exempel på en vanlig invasiv växt. Den har historiskt planterats som exotiskt buskage i trädgårdar, men den kan snabbt bli problematisk för husägare. Växten sprider sig med rotskott som kan förstöra husgrunder och ledningar i marken, säger Ulrika Hedlund.

Projektpengarna ska användas till inventering och till att ta fram en strategi för arbetet med invasiva arter. Strategin ska innehålla arbetsrutiner, hantering av information samt planering av åtgärder.

Planen beräknas bli färdig under 2022.

Fladdermössen i Vattenriket

Det tredje av de beviljade LONA-projekten ska gynna Vattenrikets fladdermöss. Kommunen får 120 000 kronor för att inventera tätortsnära naturområden där fladdermössen trivs, för att sätta upp fladdermusholkar och för att utöka den pedagogiska verksamheten om fladdermöss. Det senare sker genom att besökande barn på naturum kommer att få snickra egna fladdermusholkar och fältvandringar på kvällstid där deltagare kan få kunskap om fladdermöss.

- Det är spännande att lyssna på knastret ifrån en ultraljudsdetektor och se fladdermusen flyga i lampskenet. Vi tror att sådana upplevelser stannar med oss länge och hjälper oss att förstå naturen, säger Dan Gerell, ekolog och projektledare på kommunens biosfärenhet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.