Mer nöjda medborgare

Uppdaterad:den 4 januari 2019 15:25Arkiverad

Kristianstads kommuns invånare är mer nöjda med kommunens verksamhet än tidigare och mer nöjda än invånarna i andra kommuner. Det visar medborgarundersökningen som gjordes under hösten, där NMI-index har stigit till 61 och hamnar fem steg över genomsnittet.

Många är nöjda men allra mest nöjda med sin region är de som bor i en tätort utanför Kristianstad.
Många är nöjda men allra mest nöjda med sin region är de som bor i en tätort utanför Kristianstad.

Överlag visar undersökningen att det är bra att bo och leva i Kristianstads kommun.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. Hösten 2018 fick 1 600 invånare i Kristianstads kommun frågeformulär hemskickade från SCB. Svar kom in från 609 personer, vilket motsvarar 38 procent.

Tipsar gärna andra

De som svarade är överlag nöjda med att bo och leva i Kristianstads kommun. Det betygsindex, NRI, som visar hur nöjd man är med sin region hamnar på 63 av 100 möjliga. Genomsnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen var 62 och värdet i Kristianstad är detsamma som när undersökningen genomfördes förra gången 2016. De flesta kommuninvånarna rekommenderar gärna vänner och bekanta att flytta till Kristianstad. Betygsindex på den frågan blir 67 och ligger även det strax över riksgenomsnittet på 66. Av de tillfrågade kan 86 procent tänka sig att locka en vän att flytta hit. Allra mest nöjda med regionen är de invånare som bott mer än elva år i kommunen och de som bor i tätorter utanför Kristianstad.

Kristianstads kommuninvånare är betydligt mer nöjda än invånarna i andra kommuner med fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter och kommunikationer och lite mer nöjda med bostäder och arbetsmöjligheter.

Det enda betyg som blir lägre än genomsnittet gäller hur trygga medborgarna känner sig, och där har värdet tyvärr försämrats ytterligare något sedan förra gången undersökningen gjordes 2016. Kommunens index för trygghet hamnar på 47 medan kommungenomsnittet är 58. Hela 45 procent svarar att de inte känner sig trygga utomhus på kvällar och är oroliga för hot, rån och misshandel och 31 procent oroar sig för inbrott i hemmet. Tryggast känner sig män under 29 medan kvinnor över 65 känner sig minst trygga. Utrikes födda sätter högt värde på trygghet och kommunikationer men lägre värde än inrikes födda på arbets- och bostadsmöjligheter.

Bättre kommunal verksamhet

I svaren på frågorna om kommunens verksamheter är Kristianstadsborna påtagligt mer nöjda än de flesta andra och i mer nöjda än förra gången undersökningen gjordes. Betygsindex för NMI i Kristianstad har stigit till 61 medan genomsnittsvärdet i landet är 56.

Alla verksamheter får lika högt eller högre betygsindex än genomsnittet i landet och allra bäst i jämförelse blir betygen i Kristianstad för gymnasieskolan, räddningstjänsten, kultur, miljöarbete och för gator och vägar.

Indexvärdet för bemötande och tillgänglighet har stadigt ökat i Kristianstads kommun de senaste åren. Från indexvärdet 55 på våren 2014, då undersökningen gjordes strax innan Kristianstads kommuns medborgarcenter öppnade, steg det till 57 våren 2016 och har nu ökat ytterligare till indexvärdet 61.

Bättre inflytande

Sveriges och Kristianstads medborgare är alltså överlag riktigt nöjda med den plats där de bor och hyggligt nöjda med kommunens verksamheter. När det gäller möjligheten till inflytandet i kommunen, NII, blir betyget lite lägre, även om det har förbättrats. Där hamnar nu Kristianstad strax över årets genomsnitt i de undersökta kommunerna. Kristianstad har sedan 2016 års värde på 39 ökat till 43 medan genomsnittet ligger på 42.

Kristianstadsbornas uppfattning om information och öppenhet i kommunen värderas som ganska hygglig, med värdet 58, över genomsnittet. Indexvärdet för Kontakt, som handlar om möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker, har ökat från 41 för två år sedan till värdet 50 i år. Sannolikt hänger det samman med att enkäten gjordes efter valrörelsen då fler tog tillfället att prata med kommunens politiker.

Tvivel kring politik

Nära hälften av de tillfrågade uttrycker missnöje med hur politiker lyssnar till invånarnas synpunkter och med invånarnas möjligheter att påverka beslut. Nära en tredjedel tvivlar på att kommunens politiker och högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa. Anmärkningsvärt är också att 35 procent av de tillfrågade uppger att deras åsikter i stort inte finns representerade hos något av kommunens politiska partier och bara 13 procent tycker att deras åsikter är väl representerade i något parti.

Analys för förbättringar

Inom Kristianstads kommun ska resultaten från medborgarundersökningen nu analyseras för att se på förbättringsmöjligheter. Tillsammans med andra mätningar och utvärderingar används medborgarenkäten i kommunens utvecklingsarbete.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.